طب جانباز، جلد ۳، شماره ۲، صفحات ۱۸-۲۳

عنوان فارسی بررسی وضعیت سلامت و سطح فعالیت جانبازان قطع عضو بالای زانوی هشت سال دفاع مقدس استان کرمان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: دست‌یابی به دو هدف در تمامی افرادی با قطع‌عضو از اهمیت زیادی برخوردار است. توانا ساختن فرد برای راه‌رفتن و بازگشت فرد به محیط اجتماعی. درپی از دست‌دادن اندام، بازگشت به زندگی با پروتز و دیگر تکنولوژی‌های حرکتی یک فرآیند پیچیده توانبخشی است. متاسفانه اطلاعاتی دال برسطح عملکردی افرادی با قطع‌عضو و وضعیت سلامت آنان در دست نیست تا بتوان برنامه‌ریزی و شکل‌گیری برنامه‌های درمانی و توانبخشی این افراد را شکل داد. هدف: مطالعه بررسی سطح عملکردی جانبازان هشت سال دفاع مقدس استان کرمان و وضعیت سلامت آنان مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی-مقطعی بوده و بر روی 54 نفر از جانبازان با قطع یک‌طرفه اندام‌تحتانی از بالای ‌‌زانو استان کرمان انجام‌گرفت. روش جمعآوری داده‌ها با استفاده از سیستم دسته بندی عملکرد 5 سطحی که برای توصیف توانایی‌های عملکردی فرد با قطع‌عضو اندام‌تحتانی است، انجام شد. همچنین ارزیابی وضعیت سلامت عمومی جانباز از جنبه بیماری‌هایی که روی میزان راه‌رفتن فرد تأثیرگذار هستند، شامل قطع‌عضو اندام فوقانی، بیماری قلبی، فشار خون، درد یا آرتروز پای مقابل، کمر درد، بیماری تنفسی، ضایعات شیمیایی، بیماری عصبی-روانی نیز بررسی شد. یافته‌ها: بر طبق نتایج گزارش شده 77.77% افراد دارای درد یا آرتروز پای مقابل، 74.07% افراد کمر درد، 24.07% افراد دارای بیماری تنفسی و ضایعات شیمیایی بودند و 55.55% بیماری عصبی-روانی داشتند. 7.41% افراد در سطح فعالیت یک، 25.92% افراد در سطح دو، 57.41% افراد در سطح سه و 9.26% افراد در سطح چهار قرارداشتند. نتیجه‌گیری: شایعترین مشکل سلامت جانبازان استان کرمان درد یا آرتروز پای مقابل بود و به دنبال آن کمر درد و بیماری عصبی-روانی بود. همچنین سطح فعالیت بیش از نیمی از جانبازان مطالعه حاضر در سطح سه قرار داشت که فرد توانایی یا پتانسیل راه‌رفتن با سرعت‌های متفاوت را داشت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ، قطع اندام تحتانی، سطح عملکرد، وضعیت سلامت

عنوان انگلیسی Consideration of individual functional level and health status of war related above knee amputees
چکیده انگلیسی مقاله Background and Purpose: There are two main goals in amputated persons: Enabling the person to walk, returning them into social environment. Adjusting to life with a prosthesis and other mobility technologies is a complex rehabilitation process. Unfortunately there is no information about individual functional level and health status for persons with limb loss to identify importance for rehabilitation programs. Purpose: consideration of individual functional level and health status in war related above knee amputees. Material and methods: For this study, 54 Iranian above knee amputees were examined according to 5-level functional classification system and asked to report their health status. Results: Pain or countralateral limb arthritis was reported in 77.77% , back pain in 74.07%, mental disorders in 55.55% of patients. 7.41% of patients were in level 1, 25.92%of patients were in level 2, 57.41% of patients were in level 3 and 9.26% were in level 4. Conclusion: according to this study, the most prevalent disorders were pain or countralateral limb arthritis, back pain and mental disorders. Also more than half of the amputees were in functional level 3 that the person has the ability or potential for ambulation with variable cadence.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Lower limb amputation, functional level, health status

نویسندگان مقاله مهدی معصومی | mehdi masoumi
janbazan foundation
بنیاد شید و امور ایثارگران

الهام اسفندیاری | elham esfandiari
janbazan foundation
تهران- خ ظفر- خ فرید افشار- نبش آرش- بنیادشهید و امور ایثارگران، طبقه 5- پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

امیر یاوری | amir yavari
janbazan foundation
بنیاد شید و امور ایثارگران

حسن سعیدی | hassan saeedi
tehran university
دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

مصطفی علامی | mostafa allami
janbazan foundation
بنیاد شید و امور ایثارگران


نشانی اینترنتی http://www.ijwph.ir/browse.php?a_code=A-10-206-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/82/article-82-41380.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سلامت ایثارگران
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات