طب جانباز، جلد ۳، شماره ۲، صفحات ۱۲-۱۷

عنوان فارسی بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و میزان تاب آوری همسران جانبازان
چکیده فارسی مقاله مقدمه: تاب‌آوری که سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است و سبک‌های دلبستگی که شیوه تمایل افراد به برقراری نوعی رابطه نزدیک با افرادی معین و داشتن احساس امنیت بیشتر است، جایگاه ویژه‌ای در حوزه خانواده و بهداشت روانی به خود اختصاص داده‌است. بررسی رابطه بین سبک‌های دلبستگی و تاب‌آوری در همسران جانبازان که فشارهای ویژه‌ای را متحمل می‌شوند حائز اهمیت است. هدف: با توجه به وجود فشارها و استرس‌های موجود در خانواده‌های جانبازان، هدف از این پژوهش تعیین رابطه بین سبک‌های دلبستگی و تاب‌آوری همسران جانبازان می‌باشد. مواد و روش‌ها: روش پژوهش از نوع همبستگی است. نمونه پژوهش 60 نفر از همسران جانباز شهر شیراز است که به شیوه تصادفی منظم انتخاب شده‌اند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های تاب‌آوری CD-RIS ، سبک‌های دلبستگی بزرگسالان RAAS و مشخصات دموگرافیکی استفاده‌شد . یافته‌ها: برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی استفاده‌شد. نتایج تحلیل نشان‌داد که بین سبک دلبستگی ایمن و میزان تاب‌آوری رابطه مثبت و معنادار وجوددارد ( 0.0001> p ). بین دلبستگی ناایمن اجتنابی و میزان تاب‌آوری رابطه منفی و معنادار وجوددارد ( 0.001> p ) و بین دلبستگی ناایمن اضطرابی و میزان تاب‌آوری رابطه معنادار وجودندارد ( 0.28> p ). بحث و نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که سبک دلبستگی ایمن پیش‌بینی‌کننده میزان تاب‌آوری همسران جانبازان است و افرادی که دارای این سبک می‌باشند از میزان تاب‌آوری بیشتری برخوردارند. همسرانی که دارای سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی هستند از میزان تاب‌آوری کمتری برخوردارند و داشتن سبک دلبستگی ناایمن اضطرابی تأثیری بر میزان تاب‌آوری ندارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Relationship between attachment styles and the resiliency amount of veterans wives
چکیده انگلیسی مقاله Background: The resiliency of positive adaptation in response to adverse conditions and attachment styles and tend to approach people to establish a kind of close relationship with certain people and having a sense of security is allocated a special place in the area of family and mental health. Relationship between attachment styles and resiliency in the wives of veterans suffered the pressures are particularly important Purpose: Considering the existence of pressures and stresses in families of veterans, the purpose of this study to determine the relationship between resiliency and attachment styles of veterans wives. Materials and Methods: The method of research had been a correlation. Research sample was 60 Shiraz veterans spouses that have been selected systematic random manner. Data are collected from questionnaires resiliency CD-RIS, RAAS adult attachment styles and demographic characteristics were used. Results: for analyzing the Data it was used of correlation coefficients. Analysis revealed that there is a positive and significant relationship between secure attachment and the amount of resiliency (P < 0.0001). There is a significant negative correlation between insecure attachment avoidance and the rate of resiliency (P < 0.001) there is no significant relationship between anxiety and insecure attachment level resiliency (P < 0.28). Conclusion: Based on the findings of this research it can be concluded that secure attachment is predictor the amount of resiliency and veterans spouses and who have this style have the more rates of resiliency. Spouses who have insecure avoidant attachment style have less amount of resiliency and insecure attachment styles anxiety have no effect on the amount of resiliency.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله زهرا اکبری | zahra akbari


طیبه وفایی | tayebe vafaei
آموزش و پرورش

صدراله خسروی | sadrola khosravi
دانشگاه آزاد فیروزآباد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد (Islamic azad university of firouzabad)


نشانی اینترنتی http://www.ijwph.ir/browse.php?a_code=A-10-107-4&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/82/article-82-41379.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تشخیص و درمان بیماری ها در قربانیان جنگ
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات