طب جانباز، جلد ۳، شماره ۲، صفحات ۱-۱۱

عنوان فارسی مقایسه اثر بخشی روش‌های ایمن‌سازی در برابر استرس در مقابل آموزش روابط بین فردی و مهارت‌های اجتماعی بر بهزیستی روانشناختی فرزندان پسر جانبازان مبتلا به استرس پس از سانحه
چکیده فارسی مقاله هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی روش‌های ایمن‌سازی در برابر استرس و آموزش روابط بین فردی و مهارت‌های اجتماعی بر بهزیستی روان‌شناختی فرزندان پسر جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه انجام گرفته‌است. مواد و روش‌ها: جامعه آماری پژوهش شامل نوجوانان پسر 18-14 ساله شهر اصفهان بود. به منظور انجام این پژوهش، 45 نفر نوجوان پسر از میان جامعه فرزندان پسر جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه شهر اصفهان به شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای، انتخاب و با روش تصادفی به گروه‌های آزمایشی ایمن‌سازی در مقابل استرس و آموزش گروهی روابط بین فردی و مهارت‌های اجتماعی و کنترل گمارده شدند(هر گروه 15 نفر). روش پژوهش آزمایشی بود. مداخلات آموزشی روان‌شناختی برروی گروه‌های آزمایش انجام‌گرفت. ابزارهای مورد استفاده عبارت از پرسشنامه بهزیستی-روان‌شناختی برومند، مولوی و پرسشنامه روان‌شناختی ریف و پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی محقق ساخته بود. داده‌های بدست آمده با روش آماری تحلیل کواریانس چند متغیری (مانکوا) مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان‌داد که مداخله با روش ایمن‌سازی در مقابل استرس و آموزش گروهی روابط بین فردی و مهارت‌های اجتماعی درمقایسه با گروه کنترل در مرحله پیش آزمون- پس‌آزمون و پیش‌آزمون – پیگیری بر بهزیستی روان‌شناختی فرزندان پسر جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه موثربود(0.023 = (p . نتیجه‌گیری: روش ایمن‌سازی در مقابل استرس نسبت به آموزش روابط بین فردی و مهارت‌های اجتماعی کارآمد‌تر بود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The comparison of the efficacy of social skills group training ,stress inoculation training on psychological well-being of post troaumatic stress disorder(P.T.S.D)veteran's son.
چکیده انگلیسی مقاله Abstract Background: Despite the existence of a large volume of literature and research on psychological well-being (PWB) of the general population, very few studies have focused on post traumatic stress disorder (P. T. S. D) veterans' family. Purpose: The aim of the present research was to compare the effectiveness of social skills group training and stress Inoculation Training (SIT) on psychological well-being of post traumatic stress disorder veterans' son. Method & materials: In order to administer this study, 45 veterans' son were selected randomly from 14-18 years high school children population of Isfahan city via random cluster sampling method and assigned randomly to two experimental and one control group (each group consist of 15 adolescence). The design of the study was comparative experimental and control groups in pretest , post test and after 4 month follow up. The intervention were social skills group training and stress Inoculation Training. The instruments were psychological well-being of Borumand and Molavi, Ryff ‘s psychological well-being and demographical information questionnaires. data was analyzed by Multivariate Covariance analysis of variance. Results & conclusion: Findings indicate that social skills group training stress Inoculation Training can improve psychological well-being of son’s veterans with post traumatic stress disorder (P. T. S. D). Stress Inoculation Training was more effective and efficient than social skills group training.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله مریم اسماعیلی | maryam esmaeili
university of isfahan
آدرس دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روانشناسی کدپستی 8174673441
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه اصفهان (Isfahan university)

مهرداد کلانتری | mehrdad kalantari
university of isfahan
آدرس دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روانشناسی کدپستی 8174673441
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه اصفهان (Isfahan university)

کریم عسکری | karim askari
university of isfahan
آدرس دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روانشناسی کدپستی 8174673441
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه اصفهان (Isfahan university)

حسین مولوی | hossein molavi
university of isfahan
آدرس دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روانشناسی کدپستی 8174673441
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه اصفهان (Isfahan university)

سعیده مهدوی | seideh mahdavi
young research club,azad university,najaf abadbranch,isfahan,iran
،عضو باشگاه پژوهشگران جوان،دانشگاه آزاد واحد نجف اباد، اصفهان،ایران


نشانی اینترنتی http://www.ijwph.ir/browse.php?a_code=A-10-197-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/82/article-82-41378.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سلامت ایثارگران
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات