طب جانباز، جلد ۶، شماره ۱، صفحات ۵۱-۵۹

عنوان فارسی دیدگاه جانبازان اعصاب و روان نسبت به بکارگیری سیستم های سلامت روان از راه دور برای جانبازان جنگ تحمیلی
چکیده فارسی مقاله زمینه و هدف: استفاده از قابلیت های پزشکی از راه دور در محیط های نظامی، دسترسی به خدمات تخصصی پزشکی و در نتیجه تداوم مراقبت های بهداشتی را برای جانبازان امکان پذیر نموده است. این پژوهش با هدف بررسی دیدگاه جانبازان اعصاب و روان نسبت به بکارگیری سیستم های سلامت روان از راه دور برای جانبازان جنگ تحمیلی انجام شده است. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع کاربردی توصیفی- مقطعی و در سال 1391 انجام گرفت. پس از اخذ مجوزهای لازم با مراجعه به بیمارستان های روانپزشکی جانبازان شهر تهران با تعداد 53 نفر از جانبازان مراجعه کننده به این مراکز که حاضر به همکاری بودند مصاحبه و نظرات و پیشنهادات آنان ثبت گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 17.0 SPSS و آمارهای توصیفی صورت گرفت. نتایج: جانبازان اغلب بر تاثیر مثبت و ضرورت بکارگیری این روش ارائه خدمات تاکید داشتند. بحث های مربوط به دسترسی به کامپیوتر، نحوه تهیه دارو، نیاز های آموزشی و همچنین ضرورت مشارکت فعال خانواده ها در سیستم ارائه و دریافت خدمات سلامت روان از راه دور از جمله دغدغه های این عزیزان بود. بحث: سلامت روان از راه دور یکی از راه حل های مناسب و عملی برای رفع نیازهای بهداشت روانی جانبازان است. البته باید توجه داشت که توسعه یک برنامه پایدار و موفق سلامت روان از راه دور مستلزم ملاحظات فنی و مدیریتی است. تجربیات سایر کشورها همه موید موفقیت این نوع خدمات در صورت نیازسنجی، امکان سنجی و برنامه ریزی صحیح است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Viewpoints of Veterans Affected by Psychological Disorders towards usage of telemental services for War Veterans
چکیده انگلیسی مقاله Background & Purpose: The use of telemedicine in military capabilities, access to specialized medical services, resulting in a continuing care for veterans is possible. This study aimed to investigate psychological warfare point of using mental health systems has been done remotely for war veterans. Methods & Materials: This cross - sectional study was conducted in 2013 A questionnaire was designed and standardized by receiving comments from telemedicine experts and psychiatrist. The researcher personally visited respondents, thus 100% data were collected. Data analysis using 17.0 SPSS software and descriptive statistics were performed. Results: Veterans on the effectiveness and necessity of mental health service use remote stressed. And concerns about access to a computer, provided the drug, the need for further training and active involvement of families. Conclusion: It is clear that the Telemental health is practical solutions to meet the mental health needs of veterans. .In the discussion, such as user training requirements, reliability, confidentiality and other legal policies should be considered. Experiences of other countries indicate the success of this type of service needs assessment, feasibility and planning is correct.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله telemedicine. telemental health, veteran, ptsd

نویسندگان مقاله مریم احمدی | maryam ahmadi
گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

کامبیز بهای الدین بیگی | kambiz bahaadinbeigy
2مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی کرمان (Kerman university of medical sciences)

طیبه نوری | tayebe noori
گروه فن آوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (Zahedan university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://www.ijwph.ir/browse.php?a_code=A-10-486-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/82/article-82-41298.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده روان درمانی قربانیان جنگ
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات