طب جانباز، جلد ۶، شماره ۱، صفحات ۲۷-۳۳

عنوان فارسی مقایسه سلامت عمومی جانبازان شهرستان ایلام با سلامت همسران آنان
چکیده فارسی مقاله زمینه و هدف: جنگ ایران و عراق تاثیر زیادی بر سلامت عمومی جانبازان و خانواده های آنان گذاشته است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه سلامت عمومی جانبازان شهرستان ایلام با سلامت همسران آنان در سال 1390 انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی 112 جانباز و همسران آنها (224 نفر) بصورت تصادفی انتخاب و وارد مطالعه شدند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی(GHQ) شامل چهار حیطه نشانه های جسمانی، اضطراب و بی خوابی، اختلال درکارکرد اجتماعی و افسردگی بود. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS و آزمونهای من ویتنی و کروسکال والیس و آزمون همبستگی اسپیرمن در سطح معنی داری کمتر از 0.05 آنالیز شد. نتایج: میانگین سنی شرکت کنندگان 8.04±44.55 سال و میانگین سن همسران آنها 6.84±40.8سال بود. بین سلامت عمومی جانبازان در ابعاد نقش جسمانی ) 0.001 (p= اضطراب و بی خوابی) 0.045 (p= ، افسردگی) 0.02 (p= و سلامت عمومی(کل) ) 0.017 (p= . با سلامت همسرانشان ارتباط معنی دار آماری وجود دارد. همچنین ارتباط معنی داری بین جنسیت و ابعاد نقش جسمانی) 0.005 (p=، اضطراب و بی خوابی (0.000 (p= و سلامت عمومی(کل) ) 0.025 (p= وجود داشت. ارتباط بین درصد جانبازی و ابعاد نقش جسمانی ) 0.042 (p=، اضطراب و بی خوابی)0.004 (p=و افسردگی )0.0108 (p= از نظر آماری معنی دار بود، اما بین سابقه بستری و نوع جانبازی و ابعاد سلامت عمومی ارتباط معنی دار آماری وجود نداشت. بحث: با توجه به ارتباط معنی دار سلامت عمومی جانبازان و همسران آنها در ابعاد مختلف پیشنهاد می شود در اجرای برنامه های مداخله ای برای ارتقاء سلامت جانبازان، همسران آنها نیز مدنظر قرار گیرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله جانبازان، سلامت عمومی، سلامت همسران

عنوان انگلیسی Province Comparison of general health between veterans and their spouses in Ilam
چکیده انگلیسی مقاله Background & Purpose: Iran Iraq war had a significant impact on public health veterans and their families, the aim of this study was Province Comparison of general health between veterans their spouses in Ilam Materials & Methods: In this cross-sectional study 112 veterans with their spouses were randomly selected, the Data was collected by the general health questionnaire (GHQ) in four aspects of physical symptoms, anxiety, social function and depression. The Data analyzed by using SPSS software and nonparametric test and Spearman correlation. A p-value less than 0.05 was considered as significant. Results: The mean age of participants was 44.55 ± 8.04 years and the mean age of their spouses was 40/8 ± 6.48 years. The results shows the significant relation between general health (GH) and somatic symptom (p=0.000), anxiety (p=0.045), depression (p=0.02) and GH (p=0.017) dimension of veterans and their spouses. Also, a significant relationship was found between gender and somatic symptom (p=0.005), anxiety (p=0.000) and GH (p=0.025). The relation between veterans percentage and somatic symptom (p=0.042), anxiety (p=0.004) and depression (p=0.0108) was significant but the relationship between history of hospitalization and kind of veterans with GH dimensions was not significant. Concluion: According to significant relation between GH of veterans and their spouses are suggested that in interventional program Veterans and their spouses to be considered.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Veterans, General Health, Spouses Health

نویسندگان مقاله علی دل پیشه | ali delpisheh
ilam university of medical sciences
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

مرتضی منصوریان | morteza mansourian
lorestan university of medical sciences
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی لرستان (Lorestan university of medical sciences)

آذر باباخانی | azar babakhani
ilam university of medical sciences
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

قباد بهامین | ghobad bahamin
ilam university of medical sciences
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

زینب بیدل | zeinab bidel
ilam university of medical sciences
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

میثم بهزادیفر | maisam behzadifar
ilam university of medical sciences
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایلام (Ilam university of medical sciences)

مصطفی قربانی | mostafa qorbani
alborz university of medical sciences
دانشگاه علوم پزشکی البرز
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی البرز (Alborz university of medical sciences)

عزیز رضاپور | aziz rezapour
iran university of medical sciences
دانشگاه علوم پزشکی ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ایران (Iran university of medical sciences)


نشانی اینترنتی http://www.ijwph.ir/browse.php?a_code=A-10-209-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/82/article-82-41295.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده آمار و اپیدمیولوژی معلولیت های ناشی از جنگ
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات