آموزش علوم دریایی، جلد ۴، شماره ۱، صفحات ۸۱-۹۱

عنوان فارسی تاثیر یادگیری سازمانی بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر
چکیده فارسی مقاله هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر اشتیاق شغلی در بین کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر می باشد. این تحقیق برحسب هدف از نوع کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی و از گروه پیمایشی - همبستگی می باشد.از پرسشنامه‌ استاندارد یادگیری سازمانی (نیفه) و پرسشنامه استاندارد اشتیاق شغلی کارکنان (شوفلی و همکاران) استفاده شده است. تحلیل داده ها با روش رگرسیون استفاده شده است. جامعه آماری را کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر تشکیل می دهند که تعداد ایشان 220 نفر بود که بر اساس جدول مورگان 140 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده انتخاب شد. نتایج حاکی از آنست که یادگیری سازمانی و هفت مولفه آن (چشم انداز مشترک، فرهنگ یادگیری سازمانی، کار و یادگیری گروهی، به اشتراک گذاشتن دانش، تفکر سیستمی، رهبری مشارکتی و توسعه شایستگی های کارکنان) بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر تاثیر معناداری دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله یادگیری سازمانی، اشتیاق شغلی، کارکنان،

عنوان انگلیسی The impact of organizational learning on the job a passion for Ocean Science University, Imam Khomeini (RA) Branch
چکیده انگلیسی مقاله The main purpose of the present research is to investigate the effect of organizational learning on job enthusiasm among employees of Imam Khomeini Naval Academy in Nowshahr. This research is an applied study and based on the descriptive data collection method, and it is a correlational study. The standard organizational learning questionnaire (negation) and employability standard of employment of employees (Shafily et al.) Have been used. Data analysis was performed using regression method. The statistical population of the study was 220 staff of Imam Khomeini Naval Academy in Nowshahr, of which were140 selected, according to Morgan's table as samples. Sampling was done by simple random method. The results indicated that learning organization and its seven components (vision integration, learning organization culture, group work learning, knowledge sharing, systematic thinking, participatory leadership and employee competence development) has a significant effect on job enthusiasm for employees of Imam Khomeini Naval Academy.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Organizational learning, work engagement, employees

نویسندگان مقاله مهدی کهن سال زیدی | kohan sal zeidi
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

سید شهاب الدین حجازی | seyed shahabeddin
دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه عالی دفاع ملی (Supreme national defense university)

غلامرضا طحانی |
کارشناس ارشد مدیریت علوم دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش


نشانی اینترنتی http://rmt.iranjournals.ir/article_26136_b4f15ddfde52d453eb013a9a309b9d88.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/2121/article-2121-412921.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات