آموزش علوم دریایی، جلد ۴، شماره ۱، صفحات ۵۵-۸۰

عنوان فارسی بررسی اثر سامانه مدیریت دانش و فناوری اطلاعات بر قدرت تصمیم‌گیری مدیران و فرماندهان و ارائه الگوی بهینه سامانه مدیریت دانش برای مدیران نداجا
چکیده فارسی مقاله هدف پژوهش، بررسی اثر سامانه مدیریت دانش بر قدرت تصمیم‌گیری مدیران و فرماندهان نداجا و ارائه الگوی مناسب برای تصمیم‌گیری بهتر آنان می‌باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و جامعه آن مدیران و فرماندهان ستاد آجا، ستاد نداجا و مناطق تابعه نداجا، در مشاغل مدیریتی، به شرط اگاهی از مفاهیم مدیریت دانش می باشد که از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای، 66 نفر انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها، اسناد کتابخانه‌ای، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته، حاوی 49 سؤال و دارای روایی و پایایی می‌‌باشد. تجزیه وتحلیل داده‌های با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و از طریق آزمون های تی تک نمونه‌ای، همبستگی وچند متغیره انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که در حال حاضر، مدیران و فرماندهان نداجا در تصمیم‌گیری خود از شاخص‌های خلق، اشتراک و بکارگیری دانش بهره نمی‌گیرند ولی از مولفه ذخیره دانش بهره می گیرند. همچنین برابر نظر خبرگان این تحقیق، بیشترین تاثیرگذاری در تصمیم‌گیری را، مؤلفه تسهیم دانش دارد. و تأثیر نظام مدیریت دانش بر تصمیم‌گیری کارکنان نظامی بیشتر از کارکنان سایر سازمان‌هاست. در نتایج به دست آمده، بین نظرات دارندگان تحصیلات لیسانس با فوق لیسانس و دکترا در بکارگیری دانش و تسهیم دانش، و بین گروه جمعیتی بیش از 25 سال سنوات و کارکنان زیر 25 سال سنوات و در نهایت بین کارکنان عملیاتی و سایر مشاغل نداجا در بکارگیری مدیریت دانش در تصمیم‌گیری تفاوت معناداری وجود دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Effects of Knowledge Management System and Information Technology in The decision making of the directors and commanders and provide optimum model of knowledge management system for I.R.I Navy administrators
چکیده انگلیسی مقاله The purpose of this study was to investigate the effect of knowledge management components on the decision making power of managers and commanders of I.R.I Navy and provide a suitable model for their better decision making. The methodology was descriptive-survey and its statistical population was managers and commanders of the I.R.I Army headquarters, I.R.R Navy headquarters and I.R.R Navy affiliated areas, who are in managerial jobs, subject to an understanding of the concepts of knowledge management, which 66 people were selected through stratified sampling. Data collection tools were library documents, interviews and researcher-made questionnaires, which contained 49 questions and had validity and reliability. Data analysis was performed using descriptive and inferential statistics and one-sample T-test, correlation and multiple variables. The findings of the research showed that at present, managers and commanders do not use the knowledge creation, sharing, and use indicators in their decision making, but they use the knowledge storage component Also, based on the opinion of experts in this study, the component of knowledge sharing has the greatest influence on decision making. And the effect of the knowledge management system on the decision making of military personnel is greater than the staff of other organizations. In the obtained results, there is a significant difference of using Knowledge management in decision making between the views of holders of bachelor and master degree in applying knowledge and knowledge sharing, and between a group of more than 25 years old and employees under 25 years of age, and ultimately between operational staff and other occupations. The overall suggestion is that, given the managers' satisfaction for using the knowledge of knowledge management in decision making, they should be more inclined to review their policies and to formulate supportive and mandatory policies in order to guide the staff in applying the indicators and components of knowledge management such as , Exploiting knowledge sources outside the organization, giving attention to research in the field of decision making, collecting the experiences of the organization's individuals for better decision making, setting up support databases for decision making, etc.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله جواد داداش زاده |
کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه شاهد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شاهد (Shahed university)

فرامرز نصری |
استادیار مدیریت راهبردی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی ره نوشهر
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (Imam khomeini naval university of noshahr)


نشانی اینترنتی http://rmt.iranjournals.ir/article_26135_de455b188e8094617ab700f4ceb5b8b8.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/2121/article-2121-412920.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات