آموزش علوم دریایی، جلد ۴، شماره ۱، صفحات ۴۵-۵۴

عنوان فارسی اعتبار یابی مقیاسی برای سنجش بهروری در دانشگاه ها
چکیده فارسی مقاله هدف اساسی پژوهش حاضر تهیه مقیاسی معتبر برای سنجش بهره­وری در دانشگاه ها است. در این پژوهش، ‌جامعه­ی آماری را کلیه­ی کارکنان بخش­های مختلف دانشگاه ها، واحدها و مراکز آموزشی دریایی از جمله: رودهن، دماوند، فیروزکوه، پردیس، بومهن و نوشهر تشکیل داده اند. گروه نمونه تعداد 270 نفر برآورد شده است که از روش طبق بندی متناسب با حجم آماری استفاده شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش اکتشافی است. ابزار سنجش در این پژوهش شامل پرسش نامه بهره­وری که براساس مدل اچیو هرسی و گلد اسمیت تهیه شده است و دارای ابعاد توان، وضوح نقش، کمک، انگیزه، ارزیابی، اعتبار و محیط (93/0= α ) می­باشد. نتایج حاصل از روش تحلیل عامل نشان داد که بهره­وری در دانشگاه ها از ابعاد اعتبار (سؤالات 24-32-33-34-35-36-37-40-41-42-43-47)، توان (سؤالات 1-2-4-5-6-8-18-21)، انگیزه (سؤالات 9-26-27-28- 29)، ارزیابی (سؤالات 15-30-31 )، کمک (سؤالات 11-13-14)، محیط (سؤالات 19-23-46) و وضوح (سؤالات 3- 7) تشکیل شده است و بعد اعتبار بیشترین نقش را در شکل گیری بهره­وری در دانشگاه داشته است. با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می­شود که تصمیمات مدیران در رابطه با مسیر حرفه­ای افراد (مانند تجزیه و تحلیل شغل، استخدام، ارزیابی، آموزش، ارتقاء و جدایی از سازمان) مستند و قانونی باشد. افراد نحوه انجام کار را بدانند و با توافقی که از قبل روی اهداف انجام شده است برای شناخت بیشتر و محقق کردن آنها به پرسش کردن تشویق شوند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بهره وری، تحلیل عامل، دانشگاه آزاد اسلامی،

عنوان انگلیسی Validation of a measure of productivity in universities
چکیده انگلیسی مقاله The main objective of this study is to provide a valid scale for measuring productivity in Universities. In this research, the statistical society is all employees of different departments of Universities and maritime unites of Roodehen, Damavand, Firouzkooh, Pardis and Bomehen and Nowshahr branches. The sample group is estimated to be 270, using a categorical method. The present study is an applied study and based on exploratory method. The instrument used in this study was a productivity questionnaire based on the Achho Hersey and Gold Smith model, with dimensions of power, resolution, role, aid, motivation, evaluation, validity and environment (α = 0.93). The results of the factor analysis showed that the dimensions of the efficiency of Islamic Azad University are validity (Questions 24-32-33-34-35-36-37-40-41-42-43-47), power (Questions 1- 2-4-5-6-8-18-21), motivation (questions 9-26-27-28- 29), evaluation (questions 15-30-31), help (questions 11-13-14), environment (Questions 19-23-46) and clarity (Questions 3-7). And credit has played the most roles in the formation of productivity at the university. Regarding the results of this study, it is suggested that managers' decisions regarding the professional paths of individuals (such as job analysis, employment, evaluation, training, promotion of the organization) are documented and legal. People know how to do work and are encouraged to learn more about them through an agreement that has already been made on the goals.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Productivity, factor analysis, Islamic Azad University

نویسندگان مقاله فتاح ناظم |
دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی رودهن (Islamic azad university of roodehen)


نشانی اینترنتی http://rmt.iranjournals.ir/article_26134_08c44743b7fe5c88b3041a7db01aad38.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/2121/article-2121-412919.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات