آموزش علوم دریایی، جلد ۴، شماره ۱، صفحات ۳۰-۴۴

عنوان فارسی ارائه مدل نگهداری و تعمیرات چابک با تاکید بر آموزش در صنایع حمل و نقل دریایی با بهره گیری از روش دلفی فازی و پرومته (مطالعه موردی:صنایع کشتی سازی نظامی)
چکیده فارسی مقاله نگهداری و تعمیرات که آن را به اختصار نت مینامند یکی از مفاهیم اساسی در سازمانهای پیشرفته و در حال حرکت به سمت کلاس جهانی است که از جایگاه ویژه ای در سطح مدیران به ویژه مدیران ارشد و کارکنان سازمان برخوردار است.شاید در گذشته سازمانها مفهوم نگهداری را در قالب تعمیرات مستتر می دیدند اما امروزه با گسترش مفاهیم علمی و پیشرفت های حوزه دانش و ساختارهای دانایی محور،تفکر نسبت به تعمیرات به طور کلی متحول گردیده و رویکردها به سمت شکل گیری نگهداری به جای تعمیرات تغییر یافته است.هدف از انجام این پژوهش ارائه مدل نگهداری و تعمیرات چابک در صنایع حمل و نقل دریایی و به طور خاص صنعت کشتی سازی نظامی می باشد.جامعه اماری تحقیق کلیه متخصصان حوزه نگهداری و تعمیرات در نیروی دریایی راهبردی ارتش بوده و به منظور نمونه گیری با استفاده از رابطه کوکران 59 نفر از این متخصصین به روش هدفمند انتخاب گردیده اند.به منظور شناسایی عوامل از روش دلفی فازی و به منظور ربته بندی آنها در راستای ارائه مدل از روش پرومته استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان داد قابلیت تعمیر پذیری ،یادگیرندگی سازمانی و در نهایت نگهداری و تعمیرات خود کار به عنوان سه عامل اصلی تاثیر گذار بر چابکی نت در صنایع حمل و نقل دریایی می باشند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Maintenance agile model with an emphasis on training in maritime transport industry using the fuzzy Delphi method and Promethee (Case Study: military shipbuilding)
چکیده انگلیسی مقاله Maintenance and repair, which is abbreviated as (MR), is one of the basic concepts in advanced and moving organizations to a world class, which has a special place in the level of managers, especially senior executives and staff members of the organization. In the past, organizations have the concept of maintenance in the form of repairs, but nowadays, with the development of scientific concepts and advances in the field of knowledge and knowledge-based structures, thinking about repairs has generally changed, and approaches to the formation of maintenance instead of repairs have been changed. The purpose of doing this research is to present an agile maintenance model in the shipping industry in particular, the military shipbuilding industry. The community is a survey of all specialists in the field of maintenance in the IRI navy. For sampling, 59 of these experts have been selected by means of the Cochran relationship. They are targeted in order to identify the factors were used by the Fuzzy Delphi method in order to list them in line with the ProMet's method. The results of the research showed that the ability to be repaired, organizational learning and, finally, maintenance and repair work as the three main factors affecting the agility of the MR in the shipping industry.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سلیمان ایرانزاده |
دانشیار مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد تبریز
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی تبریز (Islamic azad university of tabriz)

احسان تقی پور |
دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد تبریز
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی تبریز (Islamic azad university of tabriz)


نشانی اینترنتی http://rmt.iranjournals.ir/article_26133_28fe5d54875a01c9df43303d786c74d8.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/2121/article-2121-412918.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات