آموزش علوم دریایی، جلد ۴، شماره ۱، صفحات ۱۴-۲۹

عنوان فارسی شناسایی و مدل سازی عوامل موثر بر توانمندسازی مدیران
چکیده فارسی مقاله هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه الگووشناسایی ابعاد ومولفه های توانمندسازی مدیران نیروی دریایی ارتش می باشد. این پژوهش از نوع ترکیبی است .در بخش کیفی از روش تحلیل اسناد سازمان ومصاحبه عمیق با خبرگان استفاده شده است ودر بخش کمی به آزمون اعتبار الگوی بدست آمده در بین مدیران وافسران نیروی دریایی ارتش می پردازد. جامعه آماری بخش کیفی شامل 20 نفر از مدیران وافسران نیروی دریایی می باشد.و بخش کمی شامل مدیران نیروی دریاییارتش می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای 120 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها ،در بخش کیفی از روش مصاحبه عمیق و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است؛ اعتبار و روایی دربخش کیفی از طریق دو روش بازبینی توسط مشارکت کنندگان ومرور توسط خبرگان غیرشرکت کننده و دربخش کمی با استفاده ازآلفای کرونباخ محاسبه شد که میزان آن0.91 بود.برای تحلیل داده های بخش کیفی از روش تحلیل اسناد سازمان ومصاحبه عمیق با خبرگان وبرای تایید و آزمون مدل مفهومی از تحلیل عاملی تاییدی واز روش معادلات ساختاری استفاده شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Identification and modeling effective factors in empowering managers.
چکیده انگلیسی مقاله The purpose of this research is to provide a template for the dimensions and factors of empowerment of IRI Navy managers. This research is of a mixed type. In the qualitative section, document analysis methodology and deep interview with experts have been used and in the quantitative part, we test the validity of the pattern obtained among the Navy's officers and managers. The statistical population of the qualitative section consists of 20 Navy administrators and officers. And a small part of them are Marine Force Managers who were selected by stratified random sampling of 120 people. Data was collected by the interview method in the qualitative section and a researcher-made questionnaire was used in the quantitative part; reliability and validity in the qualitative section were calculated through two methods of review by contributors and the review by non-attending experts and in the quantitative section using the Cronbach's alpha which was 0.91. For analysis of qualitative data, organizational document analysis method and deep interview with experts were used and confirmatory factor analysis and structural equation method were used for confirmation and testing of conceptual model.The results of the research indicate 6 variables that are in the form of a structural model including: 1- Management effectiveness 2- Knowledge and skills 3- Risk acceptance 4. Access to information 5. Participation in decision making 6. Organizational culture 7. Faith.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله رامین جلالی |
دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه خوارزمی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه خوارزمی (Kharazami university)

سیدمهدی الوانی | seyed mehdi
استاد مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علامه طباطبایی (Allameh tabatabaii university)

اکبر حسن پور |
استادیار مدیریت دانشگاه خوارزمی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه خوارزمی (Kharazami university)

یوسف محب زادگان |
استادیار مدیریت وزارت علوم و تحقیقات و فناوری


نشانی اینترنتی http://rmt.iranjournals.ir/article_26132_04b827dd0599f26838f5e53652a68e16.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/2121/article-2121-412917.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات