آموزش علوم دریایی، جلد ۴، شماره ۱، صفحات ۱-۱۳

عنوان فارسی الگوی طراحی برنامه درسی نیروی دریایی
چکیده فارسی مقاله چکیده دغدغه‌ها و نیازهای محوری نیروی دریایی باعث تأکید فرماندهان و مسئولان بر اصلاح نظام آموزشی شد. یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در اصلاح نظام، وجود یک الگوی مطلوب برنامهدرسی است که برای طراحی برنامه‌های درسی مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا، محققان با توجه به شناخت خود از این حوزه درصدد، رفع خلأ الگوی مطلوب در سازمان برآمدند. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به الگوی برنامهدرسی، با روش اکتشافی و با استفاده از روش «تمام شمار» انجام شد. روایی محتوایی پرسشنامه محقق ساخته بر اساس نظرات 14 نفر صاحب‌نظر و محاسبه ضریب لوشه حدود 9/0 و پایایی پرسشنامه براساس نظرات 30 نفر از افراد نمونه با ضریب آلفای کرونباخ 77/0 مورد تأیید قرار گرفت. تعداد کل نمونه 110 نفر بود که پس از تکمیل با استفاده از نرم‌افزارهای «SPSS» و «PLS» داده‌های حاصل براساس یافته‌ها نشان داد که الگوی نهایی شامل مبانی، رویکردها و راهنمای برنامهدرسی، منابع نیازسنجی، طراحی و تدوین، عناصر طراحی و تدوین برنامهدرسی، تولید مواد آموزشی، اجرا و ارزشیابی و بازنگری برنامهدرسی می‌باشد و مدل نهایی از استحکام بالایی برای سنجش برنامهدرسی نیروی دریایی برخوردار می‌باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله واژگان کلیدی، برنامه درسی، الگوی برنامه درسی، نیروی دریایی،

عنوان انگلیسی Navy design curriculum model
چکیده انگلیسی مقاله The Navy's core concerns and concerns have urged commanders and authorities to reform the educational system. One of the most important factors in reforming the system is the existence of a desirable curriculum model used to design curricula. In this regard, the researchers, in light of their knowledge of this field, sought to resolve the vacuum of a desirable pattern in the organization. The present study was carried out with the aim of achieving a patterned curriculum using exploratory method through the "whole number" method. The content validity of the researcher-made questionnaire was based on the opinions of 14 experts and the calculation of Lusheh coefficient was about 0.9 and the reliability of the questionnaire was confirmed based on the views of 30 sample subjects with 0.77 Cronbach's alpha coefficient. The total number of samples was 110. Data analysis was done using the SPSS and PLS software. The obtained data based on the findings showed that the final model includes the basics, approaches and guidance of the curriculum, the need for resources, design and compilation, elements of drawing up and designing a curriculum, producing teaching materials, implementing and evaluating and reviewing the curriculum, and the final model has a high degree of robustness for assessing the IRI Navy's curriculum.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Keywords, curriculum, curriculum model, Navy

نویسندگان مقاله علیرضا پورالشریعه | پورالشریعه
دانشجوی دکتری برنامه ریزی آموزشی دانشگاه امام حسین ع
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه جامع امام حسین (Imam hosseyn university)

حسن بختیاری |
دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه امام حسین ع
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه جامع امام حسین (Imam hosseyn university)

حمیدرضا حاتمی |
دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه امام حسین ع
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه جامع امام حسین (Imam hosseyn university)

سیاوش نصرت پناه |
دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه امام حسین ع
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه جامع امام حسین (Imam hosseyn university)


نشانی اینترنتی http://rmt.iranjournals.ir/article_26131_9abb79289f6a48c59cecab07fa850e28.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/2121/article-2121-412916.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات