Journal of Kerman University of Medical Sciences، جلد ۲۱، شماره ۳، صفحات ۲۰۷-۲۱۸

عنوان فارسی اثر ضد تشنجی عصاره هیدروالکلی گیاه مخلصه (Scrophularia striata Boiss) بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری
چکیده فارسی مقاله مقدمه: صرع به مجموعه‌ای از اختلالات سیستم اعصاب مرکزی گفته می‌شود که به ‌صورت تشنجات ناگهانی، زودگذر، تکرار شونده و غیر قابل پیش‌بینی با منشأ حسی- حرکتی و اتونوم ظاهر می‌شود. در حال حاضر برای درمان صرع و تشنجات ناشی از آن، داروهای شیمیایی مختلفی استفاده می‌شود که مصرف این داروها نیز به نوبه خود دارای عوارضی می‌باشند و در مصرف طولانی مدت سبب بروز مقاومت دارویی می‌شوند. سهولت استفاده از گیاهان دارویی و مقبولیت عام آن‌ها بستر مناسبی را برای استفاده از گیاهان دارویی فراهم نموده است. گیاه مخلصه (Scrophularia striata Boiss) که در مناطقی از استان ایلام می‌روید و به‌ نام تشنه‌داری معروف است، سال‌هاست که به ‌صورت تجربی در درمان بیماری‌های مختلف به‌کار می‌رود. با این وجود مطالعات زیادی روی آن صورت نگرفته است؛ بنابراین در این پژوهش خاصیت ضد تشنجی عصاره هیدروالکلی این گیاه بر روی تشنج ناشی از پنتیلن تترازول (Pentylenetetrazol یا PTZ) بررسی شد. روش: در مطالعه حاضر، 40 موش سوری نر با محدوده وزنی 30-25 گرم به ‌طور تصادفی انتخاب و به پنج گروه 8 تایی تقسیم شدند که شامل یک گروه شاهد (دریافت کننده نرمال سالین و PTZ، 80 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم) و 4 گروه درمان (دریافت کننده عصاره هیدروالکلی گیاه مخلصه با دوزهای 150، 300، 600 و 900 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم) بودند. 30 دقیقه پس از تجویز داخل صفاقی نرمال سالین (در گروه شاهد) و دوزهای مختلف عصاره هیدروالکلی گیاه مخلصه (در گروه‌های تحت درمان)، پنتیلن تترازول با دوز 80 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم به موش‌ها تزریق و بلافاصله به قفس مخصوص منتقل شدند و رفتارهای تشنجی طی 20 دقیقه توسط دوربین فیلمبرداری گردید و سپس مراحل مختلف تشنج مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌ها: تزریق عصاره هیدروالکلی این گیاه در دوز 150 میلی‌گرم اثر معنی‌داری بر آستانه زمان رسیدن به مراحل مختلف تشنجی نداشت. تزریق عصاره هیدروالکلی این گیاه در دوز 300، 600 و 900 میلی‌گرم باعث تأخیر در زمان شروع تشنج تونیک، کلونیک و تونیک- کلونیک شد. تجویز عصاره هیدروالکلی گیاه مخلصه در تمام دوزها باعث کاهش مدت زمان تشنج تونیک و تونیک-کلونیک و همچنین باعث کاهش بروز عدم تعادل و پرش در حیوانات هنگام تشنج شد. تزریق عصاره هیدروالکلی گیاه مخلصه مرگ و میر را به صفر رساند که حاکی از غیر سمی بودن آن بود. نتیجه‌گیری: عصاره هیدروالکلی گیاه مخلصه دارای خاصیت ضد تشنجی مناسبی است و به‌‌نظر می‌رسد که مطالعات آینده برای جداسازی و تعیین مواد مؤثر و شناخت مکانیسم اثر آن ضروری باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله گیاه مخلصه، اثر ضد تشنجی، پنتیلن تترازول، تشنج،

عنوان انگلیسی Anticonvulsant Effect of Hydroalcoholic Extract of Scrophularia Striata Boiss. on Pentylenetetrazol-Induced Seizure in Mice
چکیده انگلیسی مقاله Background & Aims: Epilepsy is a central nervous system disorder that appears as sudden convulsions, and transient, repetitive and unpredictable movment, with sensory-motor and autonomic sources. Nowadays, patients with epilepsy use various types of chemical drugs which turn out side effects and cause drug resistance in long-term use. Ease of using herbal plants and their public acceptance have provided them appropriate for pharmacological purposes. Scrophularia striata Boiss., plant grows in areas of Ilam in Iran, has been experimentally used in the treatment of various diseases. In this experiment, the effect of hydroalcoholic extract ofthis plant was studied on pentylenetetrazol-induced seizures. Methods: 40 male mice (25-30 g) were randomly selected and divided into five groups of 8, including a control group (receiving saline and pentylenetetrazol) and 4 treatment groups (receiving the extract doses of 150, 300, 600, 900 mg/kg). 30 minutes after interaperitoneal administration of saline and extract, pentylenetetrazol (80 mg/kg) was injected. The mice were immediately transferred to a special cage and convulsive behaviors were recorded by a camera during the 20 minutes. Then, the different phases ofseizure were evaluated. Results: Extract injection in dose of 150 mg/kg had no significant effect on onset time of different levels of seizure. But, extract injection in doses of 300 and 600 and 900 mg/kg delayed the onset time of tonic, clonic and tonic-clonic seizures. The extract administration in all treatment doses also reduced duration time of tonic and tonic–clonic seizures and decreased the numbers of imbalances and fallings in different seizure phases. As well, the extract decreased mortality to zero. Conclusion: Our study indicated that the hydro-alcoholic extract of Scrophularia striata Boiss. has an appropriate anticonvulsant effect and it seems that the future studies are necessary to separate its ingredients and understand its mechanism of action.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله b علی محمدی |
nursing student, school of nursing and midwifery, qazvin university of medical sciences, qazvin, iran
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی قزوین (Qazvin university of medical sciences)

h اژدری زرمهری | azhdari zarmehri
assistant professor of physiology, department of physiology, school of medicine and cellular and molecular research center, qazvin university of medical sciences, qazvin, iran
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی قزوین (Qazvin university of medical sciences)

m صوفی آبادی |
associate professor of physiology, department of physiology, school of medicine, qazvin university of medical sciences, qazvin, iran
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی قزوین (Qazvin university of medical sciences)

علیرضا مسلم | a r
general practitioner, healthy aging research center, sabzevar university ofmedical sciences, sabzevar, iran


نشانی اینترنتی http://jkmu.kmu.ac.ir/article_16254_5ae17d8f43ba1ef0b19bf86247d9c3a9.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/93/article-93-404899.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات