مهندسی بهداشت حرفه ای، جلد ۱، شماره ۱، صفحات ۶۶-۷۲

عنوان فارسی ارزیابی ریسک های ارگونومی با مشارکت سرپرستان تولیدی: تجربه ای موفق در شرکت پارس‌خودرو
چکیده فارسی مقاله زمینه و هدف: مطالعات پیشین نشان داده‌اند که درگیری و مشارکت کارکنان در امور اثرگذار بر شرایط کاری آن‌ها، کلید موفقیت اجرای مداخلات ارگونومیکی در محیط‌های کاری می‌باشد. این مطالعه باهدف افزایش مشارکت فعال سرپرستان در خط تولیدی، شناسایی و ارزیابی ریسک‌های ارگونومیک و ارائه اقدامات اصلاحی (کایزن) توسط خود آن‌ها در شرکت خودروسازی پارس‌خودرو انجام شد . روش بررسی: کتابچه‌ای در ارتباط با نحوه ارزیابی بلند کردن بار و پوسچرهای بدن بر اساس روش ارزیابی فنلاندی برای سرپرستان خط تولید تهیه گردید و آموزش‌های لازم در این زمینه ارائه شد. سپس از آنان خواسته شد تا نتایج ارزیابی‌ها و پیشنهادات خود را در فرم‌های مخصوص در طی یک سال وارد کنند. ارزیابی‌ها و پیشنهادات ارائه‌شده، توسط کارشناسان ارگونومی مورد بررسی قرار گرفت . یافته‌ها: طبق ارزیابی‌های انجام‌شده توسط سرپرستان، تعداد 26 مورد از ایستگاه‌های کاری، ریسک‌های ارگونومی در حد بالا، 51 مورد از ایستگاه‌ها از ریسک ارگونومی با سطح متوسط و 45 مورد از ایستگاه‌ها از سطح ریسک پایینی برخوردار بودند. به‌علاوه، تعداد کایزن‌های موردنیاز ارائه‌شده توسط سرپرستان با افزایش 3/2 برابری، از 18 مورد در سال اول به 42 مورد در سال دوم یعنی یک سال پس از اجرای برنامه آموزش ارگونومی و شناسایی و ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومی، توسط سرپرستان، رسید. نتیجه‌گیری: توانمندسازی و آموزش سرپرستان باعث افزایش سطح مشارکت پرسنل نیز گردید. با آشنایی کامل سرپرستان به ریسک های ارگونومی در ایستگاه‌های کاری خود، این افراد می‌توانند راهکارهای کاربردی در جهت کاهش سطح ریسک­های ارگونومی ارائه دهند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اختلالات اسکلتی- عضلانی، ارزیابی ریسک ارگونومی، پوسچر

عنوان انگلیسی Ergonomics Risk Assessment with Participation of Supervisors in Production Line: a Successful Experience in Pars Khodro Company
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: According to previous researches, workers' participation in issues affecting their working condition is the key to success in ergonomics interventions in working environments. Therefore, the present study was performed to increase active particapitation of supervisors in production line and also to identify and assess ergonomics risks and presenting modification actions (Kaizen) by themselves in Pars Khodro automobile manufacturing company.Methods: A manual regarding lifting objects and body postures, according to the Finish evaluation method, was provided for supervisors in production line and related trainings were presented to them. Then, they were asked to insert the results of their assessments and suggestions in special forms during one year. The presented assessments and suggestions were examined by ergonomics experts.Results: According to the assessments conducted by supervisors, 26 work stations had high ergonomics risks, 51 had ergonomics risks with an average level, and 45 had low ergonomics risks. Moreover, the number of required Kaizens presented by supervisors was increased from 18 cases in the first year to 42 cases in the second year, after implementation of ergonomics training and identifying and assessing ergonomic risks by supervisors.Conclusion: Empowering and training supervisors increased workers' participation. In case of adequate training, supervisors can present practical solutions to reduce ergonomics risks in their workstations.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله عادل مظلومی | adel mazloumi


سید حمیدرضا حسینی | seyed hamid reza hosseini


عبدالصمد احمدوند | abdolsamad ahmadvand


زینب کاظمی | zeinab kazemiنشانی اینترنتی http://johe.umsha.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-8&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1809/article-1809-283011.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات