مهندسی بهداشت حرفه ای، جلد ۱، شماره ۱، صفحات ۳۶-۴۶

عنوان فارسی بررسی مواجهه شغلی با ترکیبات آلی فرار سرطان‌زا در یک صنعت شیمیایی وابسته به نفت: مطالعه موردی بر روی بنزن و اپی کلروهیدرین
چکیده فارسی مقاله زمینه و هدف: مواجهه شاغلین در صنایع شیمیایی با برخی از ترکیبات سرطان‌زا طی مدت‌زمان طولانی ممکن است باعث اثرات جبران‌ناپذیری بر سلامتی آنان گردد. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی مواجهه شاغلین با بنزن و اپی­کلروهیدرین منتشره در هوای تنفسی شاغلین مجتمع‌های یکی از صنایع شیمیایی وابسته به نفت کشور است. روش بررسی: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در زمستان 91 در مجتمع‌های یکی از صنایع شیمیایی وابسته به نفت جنوب کشور انجام پذیرفت. درمجموع 173 نفر در این مطالعه موردبررسی قرار گرفتند. اندازه‌گیری بنزن با توجه به روش شماره NIOSH 1501 و اندازه­گیری اپی­کلروهیدرین با استفاده از روش شماره NIOSH 1010 انجام پذیرفت. نمونه‌های جمع‌آوری‌شده پس از آماده‌سازی، به روش گاز کروماتوگرافی - طیف‌بین جرمی تجزیه شد.. یافته‌ها: از بین 346 جمع‌آوری‌شده بنزن در کلیه نمونه‌ها (100%) و اپی‌کلروهیدرین در 156 عدد از نمونه‌ها (45%) شناسایی شد. نتایج حاصل از آزمون آماری تفاوت معناداری را در میانگین مواجهه افراد با بنزن و اپی‌کلروهیدرین در کارگاه‌های مختلف نشان داد ( Pvalue< 0.05 ) . مواجهه با بنزن در شغل ماشینر با ppm 1/68 بیشترین و در شغل مأمور گشت با ppm 0/018 کمترین مقدار را نشان داد. نتایج آزمون آماری تفاوت معناداری در میانگین مواجهه افراد با بنزن در مشاغل مختلف نشان نداد ( Pvalue>0.05 ). نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که ماهیت کاری شاغلین در صنایع شیمیایی بر مواجهه آنان با ترکیبات آلی فرار در محل کار تأثیر داشته و با توجه به نزدیک بودن غلظت ترکیبات موردبررسی به‌ویژه بنزن به سطح اقدام و مواجهه افراد با غلظت‌های کمتر از حد مجاز در مدت طولانی، کاهش مواجهه افراد از طریق اقدامات کنترلی مناسب امری ضروری است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Evaluating Occupational Exposure to Carcinogenic Volatile Organic Compounds in an Oil-Dependent Chemical Industry: a Case Study on Benzen and Epichlorohydrin
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives: Exposure of workers to carcinogenic compounds in chemical industries during a long period might cause irreversible health effects. This study evaluated workers exposure to benzene and epichlorohydrin in breathing air in one of the oil-dependent chemical industries of Iran.Methods: This descriptive-analytic study was performed in one of the oil-dependent chemical industries of south of Iran, winter, 2012. A total of 173 workers were examined in this study. NIOSH 1501 and 1010 methods were used to assess personal exposure to benzene and epichlorohydrin, correspondingly. Collected samples were analyzed with gas chromatography-mass spectrophotometry method.Results: Among 346 collected samples, benzene was identified in all cases (100%) and epichlorohydrin in 156 samples (45%). A significant difference was found in the mean of exposure to benzene and epichlorohydrin in various workshops (Pvalue < 0.05). Occupational exposure to benzene in machiner with 1.68 ppm and patrol officers with 0.018 ppm were the highest and lowest values, respectively. There was no significant difference in the mean exposure to benzene in various occupations (Pvalue > 0.05).Conclusion: It seems that work nature of employees in chemical industry affects their exposure to volatile organic compounds in workplace. According to the results, due to the proximity of compounds concentration to the action level, especially benzene and also the workers exposure to less than the maximum limit in the long-term, reducing exposure through appropriate control measures are necessary.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سید امیررضا نگهبان | amir reza negahban


فرشید قربانی شهنا | farshid ghorbani shahna


رزاق رحیم پور | razagh rahimpoor


مهدی جلالی | mahdi jalali


سمیرا رحیم نژاد | samira rahiminejad


علیرضا سلطانیان | alireza soltanian


عبدالرحمن بهرامی | abdolrahman bahram



نشانی اینترنتی http://johe.umsha.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-5&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1809/article-1809-283008.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات