مهندسی بهداشت حرفه ای، جلد ۱، شماره ۱، صفحات ۸-۱۵

عنوان فارسی بررسی ارتباط تنش گرمایی و پاسخ فیزیولوژیک ناشی از آن به منظور تعیین شاخص بهینه واتنش گرمایی
چکیده فارسی مقاله  زمینه وهدف: مواجهه با دماهای بالا در میان کارگران شاغل در محیط‌های گرم شایع بوده و می‌تواند باعث ایجاد اثرات نامطلوب متعددی شود. این مطالعه باهدف بررسی ارتباط تنش گرمایی و پاسخ‌های فیزیولوژیکی ناشی از آن به‌منظور تعیین شاخص بهینه اندازه‌گیری مستقیم واتنش فیزیولوژیکی در کارگران شاغل در محیط‌های کاری گرم انجام شد. روش­ بررسی: در این مطالعه مقطعی 40 نفر از کارگران شاغل در فرآیند ذوب فلزات و ریخته­گری مورد ارزیابی قرار گرفتند. ارزیابی تنش گرمایی بر مبنای شاخص دمای تر گویسان WBGT و اندازه­گیری واتنش فیزیولوژیکی وارده بر بدن بر مبنای دمای زیرزبانی، دمای تمپان، دمای ادرار، ضربان قلب و بازیابی ضربان قلب انجام شد. تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از نرم‌افزار SPSS 16 صورت گرفت. یافته‌ها: میزان تنش گرمایی شاغلین موردبررسی بر مبنای شاخص WBGT ، در 80 درصد موارد از حد مجاز توصیه‌شده کشوری و بین‌المللی بالاتر تعیین شد. نتایج نشان داد بین واتنش­های گرمایی شامل دمای تمپان، دمای زیرزبانی، دمای ادرار، تعداد ضربان قلب و میزان بازیابی ضربان قلب و تنش حرارتی محیط، همبستگی وجود دارد. این میزان برای دمای تمپان با تنش حرارتی Pvalue < 0/01 ، R2=0/78 در بالاترین مقدار قرار دارد. نتیجه­گیری: از بین شاخص‌های واتنش موردبررسی، دمای تمپان ارتباط قوی‌تری را با شاخص WBGT نشان داد. بر این اساس به علت سهولت اندازه‌گیری، ماهیت غیرتهاجمی، قابل‌قبول بودن توسط کارگران، اندازه‌گیری سریع و عدم تداخل در فرآیند کاری، دمای تمپان می‌تواند به­عنوان یک شاخص کاربردی­تر نسبت به دیگر شاخص‌ها برای اندازه‌گیری واتنش فیزیولوژیکی در محیط­های کاری گرم مورداستفاده قرار گیرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تنش گرمایی، واتنش گرمایی، محیط‌های کاری گرم، دمای تمپان

عنوان انگلیسی Investigating the Association between Heat Stress and its Psychological Response to Determine the Optimal Index of Heat Strain
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives : Exposure to high temperatures is common among workers in warm environments leading to some undesirable effects . The aim of this study was to examine physiological responses to heat stress to determine the optimal index for direct measurement of physiological strain in workers of hot environments . Methods: In this study, 40 workers of melting and casting process were evaluated . Thermal stress was evaluated based on the WBGT index and physiological strain by measuring oral and tympanic temperature , urine temperature , heart rate, and recovery heart rate. Data was analyzed using SPSS v.16 software . Results : Heat stress exceeded the national and international recommended limits based on the WBGT index in 80% of cases of workstations . The correlations between heat strains including tympanic temperature, oral temperature, urine temperature, heart rate and heart rate recovery to heat stress index were significant, while tympanic temperature had a stronger association according to simple linear regression (P< 0.01, R2=0.78) . Conclusion: Tympanic temperature had a stronger correlation with the WBGT index among the investigated indices . Accordingly , tympanic temperature could be a useful indicator compared to other parameters for measuring physiological strain in warm workplaces due to the ease of measurement, noninvasive nature , acceptance by workers , and fast and non- interference in the measurement process .
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سید امیررضا نگهبان | amir negahban


محسن علی آبادی | mohsen aliabadi


یوسف بابایی مسدرقی | yusuf babayi mesdaraghi


مریم فرهادیان | maryam farhadian


مهدی جلالی | mehdi jalali


بهزاد کلانتری | behzad kalantari


مهدی ملاکاظمی ها | mehdi molakazemihaنشانی اینترنتی http://johe.umsha.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1809/article-1809-283005.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات