مهندسی بهداشت حرفه ای، جلد ۱، شماره ۱، صفحات ۱-۷

عنوان فارسی بررسی تأثیر تزئینات داخلی و استعمال خوشبوکننده‌های درون خودرو بر غلظت تولوئن و اتیل بنزن در خودروی تندر ۹۰
چکیده فارسی مقاله  زمینه و هدف: مواجهه با انواع آلاینده های شیمیایی ازجمله تولوئن و اتیل بنزن علاوه بر محیط­های کاری در محل سکونت افراد و زندگی شهری نیز رخ می‌دهد. کابین خودرو یکی از محیط­هایی است که امروزه به‌عنوان یکی از منابع مواجهه سرنشینان خودرو با این ترکیبات مطرح ‌شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تزئینات داخلی و استعمال خوشبوکننده‌های درون خودرو بر غلظت تولوئن و اتیل بنزن بود. روش بررسی: نمونه‌ها با استفاده از جاذب کربن فعال و پمپ نمونه­برداری دبی پایین از 44 خودروی تندر 90 مستقر در یک پارکینگ مسقف جمع‌آوری شد و با دستگاه گاز کروماتوگرافی با آشکارساز جرمی تعیین مقدار گردید. یافته‌ها: در خودروهای موردبررسی غلظت تولوئن با میانگین ( µg/m3 42/02) بیشتر از غلظت اتیل بنزن با میانگین ( µg/m 3 17/44) بود. میانگین غلظت تولوئن و اتیل بنزن در خودروهای بدون تزئین به ترتیب µg/m 3 13/84 و µg/m 3 11/24 و در خودروهای دارای روکش صندلی به ترتیب µg/m 3 49/09 و µg/m 3 35/14 بود. نتیجه‌گیری: طول عمر خودرو تأثیر معناداری بر غلظت آلاینده‌ها نداشته است. بااین‌حال غلظت­های بالاتری از این آلاینده‌ها در خودروهای صفرکیلومتر وجود دارد. استفاده از خوشبوکننده‌ها و تزئینات داخل خودرو، تأثیر معناداری بر غلظت این آلاینده‌ها نداشت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تولوئن، اتیل بنزن، خوشبوکننده‌ها، تزئینات خودرو

عنوان انگلیسی Studying the Effects of in-Cabin Decoration and Deodorizer on Interior Concentrations of Toluene and Ethyl Benzene in Logan 90 Cars
چکیده انگلیسی مقاله Background & Objectives : Exposure to different chemical compounds such as toluene and ethyl benzene occurs in workplaces, residency, and urban areas. Currently, vehicle cabin environment is one of the new exposure sources of passengers to these compounds. This study aimed to evaluate the effects of in-cabin decoration and deodorizer use on interior concentrations of toluene and ethyl benzene in Logan cars . Methods : Samples were collected using activated carbon absorption and low- flow sampling pumps in a roofed parking of 44 “Logan 90” cars and analyzed with gas chromatography along with mass detector. Results : The mean concentration of toluene (42.02 &mug/m3) was higher than ethyl benzene (17.44 &mug/m3) in vehicles. The mean concentrations of toluene and ethyl benzene in cars without decoration were 13.84 and 11.24 &mug/m3, respectively and in cars with seat cover were 49.09 and 14.35 &mug/m3, respectively. Conclusion : The results showed that vehicle age had no significant effect on the concentration of these substances however, non-used vehicles had significantly higher concentrations of these substances. Decoration and deodorizer use had no significant effect on the concentration of toluene and ethyl benzene in cars.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Toluene, Ethyl benzene, Deodorizers, Vehicle decoration

نویسندگان مقاله مسعود ریسمانچیان | masoud rismanchian


معصومه گرسیوز | massomeh garsivaz


حمیدرضا پور زمانی | hamidreza porzamani


محمدرضا مرآثی | mohammad reza maracyنشانی اینترنتی http://johe.umsha.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1809/article-1809-283004.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات