فیض، جلد ۲۶، شماره ۶، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تأثیر تغذیه پرچرب و تمرین استقامتی تداومی بر بیان فاکتورهای رونویسی TFEB و E۲F۱ در بافت چربی احشائی موش های سوری
چکیده فارسی مقاله سابقه و هدف: فاکتورهای رونویسی TEEB و E2F1 نقش مهمی در متابولیسم ایفا می کنند و گزارش شده است که میزان آن ها بر اثر تغذیه پرچرب افزایش می یابد. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر تمرین ورزشی از نوع استقامتی تداومی بر بیان این ژن­ها در بافت چربی احشائی موش­های سوری بود که دارای تغذیه پرچرب بودند.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، 28 سر موش سوری نر (C57BL/6) در چهار گروه کنترل، غذای پرچرب، تمرین ورزشی و  غذای پرچرب- تمرین ورزشی طبقه بندی شدند. موش­های گروه­های غذای پرچرب به مدت 12 هفته غذای پرچرب مصرف کردند. موش­های گروه­های تمرینی به مدت شش هفته، تحت تمرین استقامتی تداومی بر روی نوارگردان قرار گرفتند. موش های گروه تمرین ورزشی-غذای پرچرب علاوه بر مصرف غذای پرچرب، تحت تمرین ورزشی قرار گرفتند. برای اندازه­گیری بیان نسبی ژن های E2F1 و TFEB از روش Real Time–PCR استفاده شد.
نتایج: نتایج این پژوهش به این صورت بود:  1) بر اثر تغذیه پرچرب و تمرین ورزشی، میزان بیان ژن TFEB در بافت چربی احشائی افزایش بارزی یافت (p<0.05) 2) ترکیب تمرین ورزشی و تغذیه پرچرب اثر افزایشی در بیان TFEB داشت (p=0.02). با این حال، این تأثیر ترکیبی، تفاوت معنی داری با اثر جداگانه تمرین ورزشی و تغذیه پرچرب نداشت  (p>0.05). 3) تغذیه پرچرب، میزان بیان ژن E2F1 را افزایش داد (p=0.03). 4) نه تمرین ورزشی و نه اثر ترکیبی غذای پرچرب و تمرین ورزشی افزایش معنی داری بر بیان E2F1 نگذاشتند (p>0.05).

نتیجه ­گیری: نتایج این پژوهش دلالت بر این دارد که تمرین استقامتی تداومی، تأثیر مشابهی (و نه متضاد) با تغذیه پرچرب در بیان ژن TFEB دارد. همچنین بر اساس یافته های این پژوهش می­توان تصور کرد که این نوع تمرین ورزشی می تواند تأثیر  افزایشی تغذیه پرچرب در بیان E2F1 را تا حدودی خنثی نماید. 

 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تغذیه پرچرب، تمرین ورزشی، تمرین استقامتی، بافت چربی، E2F1، TEFB

عنوان انگلیسی The Effect of High Fat Diet and Continous Endurance Training on Expression of TFEB and E2F1 Transcription Factors on Visceral Adipose Tissue of Mice
چکیده انگلیسی مقاله Background and Aim. Transcription Factor EB (TFEB) and Transcription Factor E2F1 play an important role in metabolism, and their levels have been reported to be increased by High Fat Diets. The present study aimed to survey the effect of exercise training (Continous Endurance Training) on gene expression of these genes in visceral adipose tissue of mice fed a high-fat diet.
Materials and Methods. In the experimental study, 28 male mice (C57BL/6) were assigned into four groups included Control, High-Fat Diet (HFD), Exercise Training (ET), and High-Fat Diet with Exercise Training (HFD-ET)The subjects of HFD were fed a high-fat diet for 12 weeks. The mice of ET performed continuous endurance training on a treadmill for six weeks. The mice of HFD-ET had six weeks of endurance training in addition to having the HFD. The Real-Time–PCR methods were used to measure the gene expression of TFEB and E2F1.
Results. The results were the following: 1) the gene expression of TFEB was increased by HFD and ET (p<0.05), 2) The combination of HFD and ET had an increasing effect on TFEB (p=0.02), However, the combined effect was not higher than ET and HFD separately (p>0.05), 3) HFD caused an increase in E2F1 (p=0.03), and 4) Neither ET nor combined HFD and ET significantly increased the expression of E2F1 (p>0.05).
Conclusion. The results indicated that continuous endurance training has a similar effect (and no opposite effect) to the high-fat diet on gene expression of TFEB. Further, based on results it could be thought that the exercise training may partly negate the increasing effect of the high-fat diet on E2F1 expression.  

mouseout="msoCommentHide('_com_1')" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_1','_com_1')">
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله High Fat Diet, Exercise Training, , Endurance Training, Adipose Tissue, TEFB, E2F1

نویسندگان مقاله سعید دانش یار | Saeed Daneshyar
University of Ayatollah Alozma Boroujerdi
دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی

زهرا میراخوری | Zahra Mirakhori
Amirkabir University of Technology
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

یزدان فروتن | Yazdan Forutanنشانی اینترنتی http://feyz.kaums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-4279-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده medicine, paraclinic
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات