پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، جلد ۱۳، شماره ۲۶، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی اثر جداسازی آب شرب و بهداشتی بر کیفیت آب آشامیدنی و تهیه‌ی نقشه کیفیت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: حوزه‌ی آبخیز بجستان)
چکیده فارسی مقاله مقدمه و هدف: تامین آب آشامیدنی برای ساکنین مناطق خشک، همواره با چالش­های متعددی رو­بروست. منبع اصلی تامین آب شیرین در این مناطق، آب­های زیرزمینی است اما در سال­های اخیر افزایش برداشت­ها و افت سفره، منجر به افزایش شوری این منابع آبی شده است. حوزه آبخیز دشت بجستان نیز از این موضوع مستثنی نیست و منبع اصلی تامین آب شرب و بهداشتی آن، منابع آب زیرزمینی حواشی پلایاست که کیفیتی بسیار پایین دارد.  این استانداردها شامل استاندارد سازمان تحقیقات صنعتی ایران(1053)، WHO، آژانس حفاظت محیط زیست ایالات متحده آمریکا(EPA)، اتحادیه اروپا( (EU و دیاگرام شولر بود. یافته­ها: نتایج نشان داد که تمامی پارامترهای کیفی آب در شبکه توزیع، در حد استاندارد و وضعیت مطلوب بودند. در حالیکه پارامترهای کیفی آب در چاه­های تامین آب آشامیدنی، دارای کیفیتی نامطلوب با توجه به مقادیر استانداردهای مورد استفاده در تحقیق بودند. نتایج حاصل از پهنه­بندی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی دشت نیز نشان داد که روش Co-Kriging دارای کمترین میزان خطای پهنه­بندی است و این امر نشان از همبستگی بالای پارامترهای کیفی آب زیرزمینی دشت با یکدیگر داشت. نتیجه­گیری: نتایج حاصل از مقایسه­ی نمونه­ها در دو بخش چاهها و شبکه توزیع آب شرب نشان داد که طرح کنونی مطلوبیت کافی از نظر تامین آب آشامیدنی با کیفیت را داراست.
 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آب آشامیدنی، ارزیابی کیفی، جداسازی آب شرب، نقشه‌ی کیفیت آب

عنوان انگلیسی Investigating the effect of drinking and sanitary water separation on the quality of drinking water and preparing a groundwater quality map (Case study: Bajestan Watershed)
چکیده انگلیسی مقاله Introduction and Objective: The supply of drinking water to the inhabitants of arid areas always faces several challenges. The main source of fresh water supply in these areas is groundwater, but in recent years, increasing harvests and declining aquifers have increased salinity. Material and Methods: In this study, first water samples taken from drinking wells and distribution network samples in the same period (2014-2019) were collected and compared with National and International standards. Results: The results showed that all water quality parameters in the distribution network had standard limit and optimal conditions. While the water quality parameters in the drinking water supply wells had poor quality according to the values of the standards used in the research. Conclusion: The results of comparing the samples in the two sections of wells and drinking water distribution network showed that the current plan is sufficient in terms of providing quality drinking water. 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Potable Water, Separation of Drinking &,,,,, Sanitary Water, Quality Assessment, Water Quality Map

نویسندگان مقاله فاطمه محمدزاده | Fatemeh Mohammadzadeh
yazd University
دانشگاه یزد

محمدرضا اختصاصی | Mohammad Reza Ekhtesasi
Yazd University
دانشگاه یزد

سید زین العابدین حسینی | Seyed Zeynalabedin Hosseini
Yazd University
دانشگاه یزد

عبدالرسول نگارش | Abdoalrasoul Negaresh
Islamic Azad University South Tehran Branch
دانشگاه آزاد، واحد تهران جنوب

حسین هاشمی | Hossein Hashemi
yazd University
دانشگاه یزد

محمد علایی | Mohammad Allaee
Managing Director & chief of the Board Khorasan Razavi Water Authority
شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی


نشانی اینترنتی http://jwmr.sanru.ac.ir/browse.php?a_code=A-11-1846-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده مدیریت حوزه های آبخیز
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات