پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، جلد ۱۳، شماره ۲۶، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی کیفیت آب زیرزمینی متاثر از آببندان‌های پرورش در محدوده تالار-سیاهرود در استان مازندران
چکیده فارسی مقاله مقدمه: آببندان­ها سازه­های بومی طبیعی یا انسان ساخت در شمال ایران هستند که از آن­ها برای ذخیره آب­های سطحی استفاده می­گردد. از کاربری­های ثانویه این سازه­ها می­توان به پرورش ماهی و احداث تفرجگاه اشاره کرد. این پهنه­های آبی با انباشت آب برای مدت طولانی می­توانند شرایط را برای افزایش آلاینده­ها و نیز نفوذ آن­ها به آبخوان فراهم کنند، از این رو بررسی شایط کیفی آن­ها و تاثیرشان بر اکوسیستم منطقه امری ضروری ست.
مواد و روش­ها: در این مطالعه با هدف بررسی میزان تاثیر آببندان­ها بر آبخوان، به بررسی شرایط کیفی سه آببندان در استان مازندران و نیز چاه­های اطراف آن­ها پرداخته شده است. بدین منظور چاه­هایی در فواصل تقریبی 100، 200 و 300 متری در اطراف آببندان­ها انتخاب گردید و در طی دوره ای سه ماهه و با فاصله 15 روزه، از آببندان­ها و چاه­های اطراف نمونه برداری شد و پارامترهای نیترات، نیتریت، PH، EC و TDS اندازه­گیری شدند تا شرایط کیفی آببندان و تاثیر آن بر آبخوان مشخص گردد.
نتیجه­گیری: بررسی­ها نشان داد که شرایط کیفی آببندان­ها در وضعیت مطلوبی برای کاربری پرورش ماهی قراردارد و در کاربری کشاورزی نیز فقط پارامتر PH از محدوده مجاز بالاتر می­باشد که محدوده اندازه­گیری شده برای آببندان­ها و مرداب­ها طبیعی می باشد. بررسی کیفی چاه­ها نیز نشان از مطلوب بودن شرایط کیفی آن­ها برای کاربری شرب­که مهمترین کاربری آن­هاست دارد و تنها در برخی چاه­ها نیاز به تصفیه اولیه می­باشد. مقایسه­های کیفی برای بررسی تغییرات کیفیت در فواصل مختلف از آببندان نشان می­دهد که با افزایش فاصله از آببندان­ها، از میزان آلاینده­ها کاسته شده و در فاصله بین چاه دوم و چاه سوم تغییرات در مقادیر پارامترها در حدود 0.5 درصد می­باشد و می­توان در فاصله 300 متری چاه­ها شرایط کیفی آبخوان را پایدار دانسته و عنوان داشت که دیگر آببندان بر شرایط کیفی آبخوان تاثیر ندارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آببندان، آب زیرزمینی، کیفیت آب، چاه، پارامترهای کیفی

عنوان انگلیسی Investigation of water quality of fish farming Ab-bandans and its effect on groundwater in Mazandaran province
چکیده انگلیسی مقاله Introduction
Ab-bandan is a native or man-made pond in northern Iran that is used to store surface water. Secondary uses of these structures include fish farming and recreation areas. These water bodies can increase pollutants and their penetration into the aquifer, By accumulating water for a long time. Therefore, it is necessary to investigate their qualitative conditions and their impact on the ecosystem of the region.
Methods
In this study, with the aim of investigating the effect of Ab-bandans on the aquifer, the water quality of three ab-bandans in Mazandaran province and the wells around them have been investigated. Wells were selected at approximately 100, 200 and 300 m distances around the Ab-bandans. During three-month periods with an interval of 15 days, water from the Ab-bandans and surrounding wells were sampled. The parameters of nitrate, nitrite, PH, EC, and TDS were measured to determine the water quality of the Ab-bandan and its effect on the aquifer.
Conclusion
Results have shown that the water quality of Ab-bandans is in good condition for fish farming. In agricultural use, only the pH parameter is higher than the allowable range, which is normal for Ab-bandans and swamps. investigation of wells' water quality also shows that their quality is favorable for drinking use - which is their most important use, And only in some wells, initial treatment is required. Qualitative comparison to evaluate the quality changes at different distances from the Ab-bandan shows that the amount of contaminants decreases with increasing distance from the Ab-bandan. between the second well and the third well, the changes in the parameters are about 0.5% and in the distance of 300 meters of the wells, the quality conditions of the aquifer can be considered stable and it can be stated that the Ab-bandan no longer affects the water quality of the aquifer.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Ab-bandan, groundwater, water quality, wells, quality parameters

نویسندگان مقاله لیلا نژادی | Lila Nezhadi


علی شاهنظری | Ali Shahnazari
دانشگاه

محمدتقی عظیمی | MohamadTaghi Azimi


سید حسین یعصوبی | SeyedHossin Yasobiنشانی اینترنتی http://jwmr.sanru.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-30-13&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده مدیریت حوزه های آبخیز
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات