پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، جلد ۱۳، شماره ۲۶، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تعیین توزیع فصلی‌ وقوع بارش ماهانه در ایستگاه‌های باران‌سنجی استان اردبیل با استفاده از روش آمار دورانی (Circular Statistics)
چکیده فارسی مقاله ارزیابی توزیع زمانی بارش در ماه‌های مختلف سال می‌تواند در تعیین رژیم بارش و یا خشکسالی مورد استفاده قرار گیرد. شاخص فصلی ‌بودن به توزیع بارندگی در ماه‌های مختلف سال می‌پردازد و آمار دورانی برای ارزیابی داده‌هایی با الگوی وقوع متفاوت در یک بازه زمانی به‌کار می‌رود. روش آمار دورانی به تعیین زمان وقوع رویداد در مقیاس زاویه استفاده می‌شود. هدف پژوهش حاضر، محاسبه شاخص فصلی بودن بارش، با استفاده از روش آمار دورانی Circular Statistics  در 28 ایستگاه باران‌سنجی وزارت نیرو استان اردبیل در طول دوره آماری 30 ساله (1360 تا 1391) می‌باشد. بر اساس روش آمار دورانی شاخص فصلی ‌بودن مقادیر بارش ماهانه، انحراف استاندارد و انحراف استاندارد در ماه محاسبه شد. با توجه به نتایج به‌دست آمده مقدار شاخص ‌فصلی ‌بودن (r) در 8 ایستگاه باران‌سنجی پل‌الماس، کوزه‌تپراقی، نیر، لای، سرعین، سیاه‌پوش، نئور و یامچی بیش‌تر از یک می‌باشد، به‌عبارتی وقوع بارش در این ایستگاه‌ها کاملاٌ فصلی می‌باشد. هم‌چنین نتایج نشان داد که ارتباطی میان مقادیر متوسط بارندگی و شاخص فصلی‌ بودن (r) وجود ندارد. تعیین توزیع زمانی مقادیر بارش در ماه‌ها و فصول مختلف سال امکان پیش‌بینی تغییر در بیلان آب، تعیین الگوی کشت و یا در مقیاس زمانی کوچک‌تر پیش‌بینی سیلاب و خشکسالی را فراهم نماید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آمار جهت‌دار، بارش فصلی، تمرکز بارش، زمان رویداد، الگوی توزیع

عنوان انگلیسی Determining the of seasonal distribution of monthly rainfall occurrence in some rain gauge stations of Ardabil province using circular statistics
چکیده انگلیسی مقاله Intensification of natural disasters make it important to know the time variations of rainfall for wet and dry spell management and adaptation strategies. Measuring and predicting of precipitation anomalies using statistical methods is an important tool for climate studies. Seasonal changes determine the distribution of precipitation occurrence over a year period. The purpose of the present study was to investigate the seasonality variations of monthly rainfall data using circular statistics method at 28 rain gauge stations in a 30-years (1981 to 2012). According to the results, the seasonality index of monthly rainfall, standard deviations and standard deviations were calculated in the monthly time scale. According to the results, the value of the seasonality index (r) in the 8 rain gauge stations are greater than unity, which includes Pol Almas, Kousetopragi, Nir, Lay, Sarein, Siyahpoosh, Neur and Yamchi, meaning that the occurrence of precipitation in these stations occur completely with seasonal natureAccording to the results, there is no correlation between the mean amount of rainfall and the values of the seasonality index (r). The highest Seasonal index (r) is calculated for the Lay station with a value of 1.53 and the minimum value of the seasonality index (r) is assigned to the time series of Totoonsin station with zero SI value. At most of the studied stations, it is observed that the value of the SI value (r) is close to 1 which indicate the seasonal nature of the precipitation occurrence. Most of the rain gauges with seasonal rainfall pattern located in the east and west part of the Ardebil province. In conclusion, determining the distribution of precipitation in the study area showed that the precipitation occurrence in the Ardabil province occurs seasonal with distribution of precipitation in two to three months of the year.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Precipitation concentration, Directional statistics, Distribution pattern, Time of occurrence, Seasonal precipitation

نویسندگان مقاله فاطمه دادده | Fatemeh Daddeh
University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil
دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

رئوف مصطفی‌زاده | Raoof Mostafazadeh
University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil
دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

اباذر اسمعلی عوری | Abazar Esmali-Ouri
University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil
دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

سید سعید راثی نظامی | Saied Rasenezami
University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil
دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

اردوان قربانی | Ardavan Ghorbani
University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil
دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل


نشانی اینترنتی http://jwmr.sanru.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-312-8&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات