پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، جلد ۱۳، شماره ۲۶، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تحلیل موانع و چالش‌های مدیریت مراتع از دیدگاه کارشناسان و خبرگان (مطالعه موردی: مراتع استان کرمانشاه)
چکیده فارسی مقاله مراتع در مناطق روستایی نقش زیربنایی در اقتصاد کشور دارد و زمینه ساز حرکت در جهت دستیابی به اهداف توسعه است. این در حالی است، که با توجه به اهمیت این منابع، بحران­های زیست­محیطی روز به روز افزایش می یابد. از این رو، پرداختن به مسائل مدیریت مراتع از اهمیت ویژه برخوردار است. هدف از این پژوهش تحلیل چالش­های مدیریت مراتع در سکونتگاه­ های روستایی استان کرمانشاه است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و جهت گردآوری داده­ها از مطالعات میدانی(پرسشنامه) استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 29 نفر از مدیران مرتبط هستند؛ که در حوزه مدیریت مراتع فعالیت داشتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج آزمون تحلیل عاملی با مقدارKMO (614/.)و مقدار بارتلت (433/1193)نشان داد که 44 شاخص مورد بررسی در 10 عامل شناسایی شد، در مجموع 96/56 درصد از کل واریانس را تبیین و بیش ترین مقدار آن با واریانس 77/6 و مقدار ویژه 98/2 مربوط به عامل ضعف برنامه ریزی و کمترین آن با واریانس 59/5 و مقدار ویژه 01/2 مربوط به عامل مشکلات انسان ساخت است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله چالش ها، مدیریت، مراتع، مناطق روستایی، استان کرمانشاه

عنوان انگلیسی Analysis of barriers and challenges of rangeland management )Case study: Rangelands of Kermanshah province(
چکیده انگلیسی مقاله Rangelands in rural areas have an infrastructural role in the country's economy and pave the way for achieving development goals. However, due to the importance of these resources, environmental crises are increasing day by day. Therefore, addressing rangeland management issues is of particular importance. The purpose of this study is to analyze the challenges of rangeland management in rural settlements of Kermanshah province. The research method is descriptive-analytical and field studies (questionnaire) have been used to collect data. The statistical population of this study includes 29 related managers; Who were active in the field of rangeland management. Factor analysis was used to analyze the data. The results of factor analysis test with KMO value (.614) and Bartlett value (1193/433) showed that 44 indicators were identified in 10 factors, explaining a total of 56.96% of the total variance and the highest value with variance. 6.77 and the specific value of 2.98 is related to the factor of planning weakness and the lowest with a variance of 5.59 and the specific value of 2.01 is related to the factor of man-made problems.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Challenges, Management, Rangelands, Rural Areas, Kermanshah Province

نویسندگان مقاله احمد حجاریان | ahmad hajarian
Isfahan
دانشگاه اصفهان


نشانی اینترنتی http://jwmr.sanru.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1799-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سایر موضوعات وابسته به مدیریت حوزه آبخیز
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات