پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، جلد ۱۳، شماره ۲۶، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی واسنجی و ارزیابی پارامترهای مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS در شبیه‌سازی وقایع منفرد بارش-رواناب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تجن)
چکیده فارسی مقاله هدف از انجام این پژوهش، واسنجی و اعتبارسنجی مدل HEC-HMS و همچنین شبیه­سازی سیل به‌صورت تک واقعه در حوزه آبخیز تجن بوده است. در این پژوهش ابتدا متغیرهای بارش و دما وارد مدل شد، سپس مدل براساس 3 واقعه منفرد واسنجی و پارامترهای آن محاسبه شد، همچنین پارامترهای شماره منحنی (CN) و سطوح نفوذناپذیر، در محیط GIS تجزیه و تحلیل و در نهایت براساس یک واقعه منفرد دیگر، اعتبارسنجی مدل انجام شد و صحت و دقت آن برآورد گردید. هیدروگراف­های ایجاد شده از سناریوهای پارامترهای مدل تنظیم یافته، با هیدروگراف مدل مشاهداتی ایستگاه کردخیل مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج واسنجی براساس وقایع انتخابی نشان داد که داده­های شبیه­سازی شده با داده­های مشاهده­ای، همبستگی بالایی دارد (R>0.9). همچنین نتایج اعتبار سنجی با استفاده از آزمون ضریب همبستگی و –t استیودنت نشان داد که ضریب همبستگی دبی مشاهداتی و شبیه­سازی برابر 9/0 می­باشد که معنی داری قابل ملاحظه ای را نشان می­دهند. آنالیز حساسیت مدل به‌منظور تعیین مقدار دقیق یک پارامتر حساس به ازای تغییرات افزایش و کاهش 20 درصدی پارامترها انجام شد. نتایج آنالیز حساسیت مدل نشان داد پارامتر شماره منحنی و مقدار تلفات اولیه دارای حساسیت بالایی می‌باشند به‌طوری­که در بازه 20- تا 20+ درصد تغییر پارامتر شماره منحنی و تلفات اولیه به‌ترتیب، مقدار حساسیت پارامتر از 15/7 تا 33/2-  و 79/0 تا 73/0- تغییر می­کند. از سوی دیگر نتایج شبیهسازی مدل نشان داد که بهترین تابع هدف برای برآورد دبی اوج سیلاب درصد خطای دبی اوج (Percent Error Peak) می‌باشد که مدل با اختلاف 8/0 درصد دبی اوج را در ایستگاه کردخیل پیشبینی نمود. همچنین تابع هدف درصد خطای حجم جریان Percent Error) Volume) بهعنوان بهترین برآوردکننده، حجم سیلاب با اختلاف صفر، تعیین شد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بارش-رواناب، شبیه‌سازی، وقایع منفرد، HEC-HMS.

عنوان انگلیسی Calibration and evaluation of HEC-HMS hydrological model parameters in simulation of single rainfall-runoff events (Case study: Tajan watershed)
چکیده انگلیسی مقاله
  The purpose of this research is to calibrate and validate the HEC-HMS model as well as to simulate floods as a single event in Tajan basin. In this study, firstly the variables of precipitation and temperature were entered into the model, then the model was calibrated based on 3 single events and its parameters were calculated. Also, the parameters of curve number (CN) and impermeable surfaces were analyzed in GIS environment and finally based on another single event. The model was validated and its accuracy was estimated. The hydrographs generated from the scenarios of the adjusted model parameters were compared with the observed hydrographs of Kordkheil station. Calibration results showed that the simulated data has a high correlation with the observed data (R>0.9). Sensitivity analysis of the model was performed to determine the exact value of a sensitive parameter in exchange for changes of increase and decrease of parameters by 20%.The results of the sensitivity analysis of the model showed that the parameter of the curve number and the amount of initial losses are highly sensitive, so that in the range of -20 to +20% change of the parameter of the curve number and the initial losses, respectively, the sensitivity of the parameter from 7.15 to -2.33 and Varies from -0.79 to -0.73. Also, the results using correlation coefficient and -t Student test of model validation showed that the coefficient of explanation of the observed and simulated discharge is equal to 0.9. On the other hand, the model simulation results showed that the best objective function for estimating flood peak flow is Percent Error Peak, which the model predicted with a difference of 0.8% peak flow at Kordkheil station. Also, the objective function of the Percent Error Volume as the best estimator for estimated the flood volume with a difference of 0.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Rainfall-Runoff, Simulation, Single Events, HEC-HMS.

نویسندگان مقاله فاطمه حیدری چناری | Fatemeh Heidari Chenari
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University.
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

رامین فضل اولی | Ramin Fazloula
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University.
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

اسماعیل نیکزاد تهرانی | Esmaeil Nikzad Tehrani
Mazandaran Regional Water Company
شرکت آب منطقه‌ای استان مازندران


نشانی اینترنتی http://jwmr.sanru.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-47-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده هیدرولوژی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات