مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، جلد ۳۰، شماره ۹، صفحات ۵۲۴۸-۵۲۵۷

عنوان فارسی تعیین عوامل پیش‌آگهی بقا در مبتلایان به سرطان سر و گردن با استفاده از مدل‌های پارامتری و مدل کاکس بیزی،طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱
چکیده فارسی مقاله
مقدمه: سرطان سر و گردن یکی از سرطان‌های مهم با بقاء اندک میباشد. این مطالعه برای بررسی بقا یک‌ساله بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن و فاکتورهای دموگرافیک مرتبط با آن را طراحی گردید. 
روش بررسی: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی است که پرونده بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن (193 نفر) در سال‌های 91-1385 بررسی کرده است. در این مطالعه از روش کاپلان‌مایر و رگرسیون چندگانه کاکس برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. در این مطالعه اطلاعات به‌دست آمده توسط نرم‌افزارهای اکسل و Stata 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد ۱۱۷ (6/60%) نفر از بیماران مرد و تعداد ۷۶ نفر (4/39%) از بیماران زن بودند. میانگین سن بیماران در هنگام تشخیص بیماری 76/7±51/62 سال بود. بقاء سه ماهه، شش ماهه و ۱۲ ماهه به ترتیب 3/66%، 5/40% و 1/11 درصد بود. نتایج نشان داد که تنها سن بیماران ارتباط معناداری با بقاء بیماران تا طی یکسال از زمان تشخیص داشت. (65/13 HR=، 41/19-4/52=CI)
نتیجه‌گیری: بقا یک ساله بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن در شهر یزد پایین می‌باشد و افراد مسن معمولاً بقا پایینتری نسبت به افراد جوان مبتلا دارند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بقا، سرطان سر و گردن، مدل پارامتری، مدل کاکس بیزی

عنوان انگلیسی Determining the Prognostic Factors of Survival in Patients with Head and Neck Cancer Using Parametric Models and Cox Bayesian Model, from 2007 to 2013
چکیده انگلیسی مقاله
Introduction: Head and neck cancer is one of the most important cancers with low survival. This study was designed to evaluate the one-year survival of patients with head and neck cancer and related demographic factors.
Methods: The present study was a cross-sectional study that reviewed the records of the patients with head and neck cancer (193 patients) in 2007-2013. In this study, Kaplan-Meyer method and Cox multiple regression were used to analyze the data. In this study, the information obtained by Excel and Stata 16 software was analyzed.
Results: The results showed 117 (60.6%) patients were male and 76 (39.4%) were female. The mean age of the patients at the time of diagnosis was 62.51± 7.76. Three, six and 12-month survivals were 66.3%, 40.5% and 11.1%, respectively. The results showed that only the age of the patients had a significant relationship with the survival of patients up to one year (HR=65.13, CI= 4.52-41.19).
Conclusion: One-year survival of patients with head and neck cancer in Yazd City is low and the elderly usually have a lower survival than young people.
 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Survival, Head and neck neoplasms, Parametric model, Bayesian proportional hazards models.

نویسندگان مقاله حسین فلاح زاده | Hossein Fallahzadeh
Center for Healthcare Data Modeling, Departments of Biostatistics and Epidemiology, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
مرکز تحقیقات مدل‌سازی داده‌های سلامت، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

مهدیه ممیزی | Mahdieh Momayyezi
Center for Healthcare Data Modeling, Departments of Biostatistics and Epidemiology, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
مرکز تحقیقات مدل‌سازی داده‌های سلامت، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

نسرین صادقی | Nasrin Sadeghi
Departments of Biostatistics and Epidemiology, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران..


نشانی اینترنتی http://jssu.ssu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-308-7&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده اپیدمیولوژی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات