مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، جلد ۳۰، شماره ۹، صفحات ۵۲۲۵-۵۲۳۵

عنوان فارسی بررسی شیوع پوکی استخوان در افراد دارای عوامل خطر شایع مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی-درمانی الزهرا در شهر اصفهان (۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸)
چکیده فارسی مقاله
مقدمه: پوکی استخوان به عنوان بیماری سیستم اسکلتی است که باعث کاهش کیفیت زندگی افراد و حتی مرگ شود لذا این مطالعه با هدف تعیین شیوع پوکی استخوان در مراجعین دارای عوامل خطر شایع به مرکز آموزشی-درمانی الزهرا در شهر اصفهان انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی-تحلیلی 3780 نفر دارای عوامل خطر شایع به مرکز آموزشی درمانی الزهرا شهر اصفهان از فروردین 1397 تا اسفند 1398 به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. عوامل خطر درنظر گرفته شده در این مطالعه جنسیت، سن، سن یائسگی، شاخص توده بدنی، سابقه تروما یا شکستگی بعد از 40 سالگی، شکستگی هیپ، بیماری‌های خودایمن، مصرف کورتون، دیابت، کم‌کاری و پر‌کاری تیروئید، بیماری‌های کبدی وکلیوی، سو تغذیه، مصرف الکل و سیگار و از دست دادن وزن بود. بیماران تحت دانسیتومتری استخوان قرار گرفتند. معیار تشخیص پوکی استخوان T score است که نسبت تراکم استخوان یک فرد نسبت به سطح پایه می‌باشد سپس داده‌ها جمع آوری شده و در نرم‌افزارversion 16  SPSS در سطح معناداری 0/05 مورد تحلیل قرار گرفتند.
نتایج: 1780 (47/1 %) تعداد دارای T score هیپ و تعداد 1724 (6/45%) T score اسپاین بین 1- و 2/5 به‌دست آمد. در این مطالعه بین جنسیت، سن، قد، وزن و شاخص توده بدنی، مصرف کورتون، بیماری مزمن کلیه، یائسگی زودرس، پرکاری تیروئید، از دست دادن وزن، بیماری‌های خودایمن، شکستگی هیپ، سابقه تروما یا شکستگی بعداز40 سالگی با T score هیپ ارتباط معنادار به‌دست آمد و T score اسپاین با عوامل سن، قد، وزن و شاخص توده بدنی، پرکاری تیروئید، از دست دادن وزن، یائسگی زودرس، مصرف کورتون، سابقه تروما یا شکستگی بعداز 40 سال درارتباط بود. (0/05 >P).
نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که شیوع پوکی استخوان با افزایش سن افزایش می‌یابد ودر زنان دچار یائسگی زودرس، افراد با سابقه تروما یا شکستگی بعد از 40 سال، شکستگی هیپ، مصرف کورتون، پرکاری تیروئید و بیماری‌های خودایمن، بیماری مزمن کلیه، چاقی و از دست دادن وزن شایع است. لذا جهت پیشگیری از پوکی استخوان بایستی اقدامات لازم در جهت پیشگیری و اصلاح عوامل خطر انجام شود.
 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پوکی استخوان، تراکم استخوان، T score، شیوع، عوامل خطر.

عنوان انگلیسی Investigating the Decreased Bone Density Prevalence in People with Common Risk Factors Referred to Al-Zahra Educational-Medical Center in Isfahan City Years of 2018 and 2019
چکیده انگلیسی مقاله
Introduction: Osteoporosis is a disease in skeletal system that is recognized by a lack of bone density and degeneration of bone tissue and can lead to increase the risk of bone fracture or even death. So, this study was conducted to determine the prevalence of decreased bone density in people with common risk factors referred to Al-Zahra Educational-Medical Center in Isfahan City years 2018-2019.
Methods: This was a cross-sectional study. 3780 participants were included in the study by census sampling from April 2018 to March 2019. The risk factors considered in this study included gender, age, menopausal age, body mass index, history of mild trauma or fracture after the age of 40, hip fracture, autoimmune diseases, corticosteroid use, diabetes, hypothyroidism, hyperthyroidism, liver diseases, kidney diseases, malnutrition, alcohol consumption, smoking, and weight loss. Patients underwent bone densitometry. The criterion for diagnosing osteoporosis is T score, which indicated the ratio of an individual's bone density to baseline. Data were collected by a checklist and then analyzed in SPSS software version 16 at a significance level of 0.05.
Results: The hip T-score in 1780 (47.1%) individuals and the spine T-score in 1724 (45.6%) individuals were between -1 and -2.5. There was a significant relation among gender, age, height, weight and body mass index, corticosteroid use, chronic kidney disease, premature menopause, hyperthyroidism, weight loss, autoimmune diseases, hip fracture, and the history of trauma or fracture after the age of 40.  hip T score, and there was a significant relationship between age, height, weight and body mass index, hyperthyroidism, weight loss, premature menopause, corticosteroid use, (P> 0.05). Spine T score was related to factors such as age, height, weight and body mass index, hyperthyroidism, weight loss, early menopause, corticosteroid use, history of trauma or fracture after 40 years (P<0.05).
Conclusion: This study showed that the prevalence of osteoporosis increases with age, and especially women with early menopause, and also in people with a history of trauma or fracture over the age of 40, hip fracture, corticosteroid use, hyperthyroidism, and autoimmune disease, chronic kidney disease, obesity and weight loss are common. Therefore, in order to prevent osteoporosis, necessary measures should be taken to prevent and correct the risk factors.
 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Osteoporosis, Bone density, T score, Prevalence, Risk factors.

نویسندگان مقاله مریم موسوی | Maryam Mousavi
Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

بهرام پاکزاد | Bahram Pakzad
Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

مریم ابراهیمیان | Maryam Ebrahimian
School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.


نشانی اینترنتی http://jssu.ssu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-4890-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده روماتولوژی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات