مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، جلد ۳۰، شماره ۹، صفحات ۵۲۱۵-۵۲۲۴

عنوان فارسی بررسی مقایسه‌ای تاثیر استفاده از داروهای ایندومتاسین و استامینوفن بر درد پس از عمل جراحی کلاژن کراس لینکینگ (CXL)
چکیده فارسی مقاله
مقدمه: یکی از اعمال جراحی که لازم است درد بعد از آن مورد توجه قرار گیرد، CXL است. مطالعه حاضر با هدف تعیین مقایسه تاثیر استفاده از داروی خوراکی ایندومتاسین و استامینوفن قبل از عمل جراحی بر درد پس از آن در  این بیماران طراحی شد.
روش بررسی: پژوهش حاضر مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور است که بر روی بیماران که تحت عمل جراحی CXL قرار می‌گیرند، انجام شد. 50 بیمار در دو گروه 25 نفره دریافت کننده قرص استامینوفن 500 میلی‌گرم و قرص ایندومتاسین 75 میلی‌گرم قبل از عمل جراحی تقسیم شدند. جهت تعیین شدت درد از مقیاس VAS استفاده شد. داده‌ها از طریق پرسش‌نامه‌ درد جمع‌آوری شد و بااستفاده از نرم‌افزار SPSS version 16  مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
نتایج: در گروه دریافت کننده استامینوفن 60% زن و 40% مرد و در گروه ایندومتاسین 64% زن و 36% مرد بودند که از نظر جنسیت دو گروه مشابه بودند، میانگین سن در گروه دریافت‌کننده استامینوفن 5±24/28 و در گروه ایندومتاسین 4±24/04 سال بود و دو گروه از نظر سنی مشابه بودند. شدت درد براساس (Visual Analogue Scale ) VAS پس از عمل جراحی CXL در گروه دریافت‌کننده استامینوفن 6/29 و در گروه ایندومتاسین 7/61 بود که به‌طور معنی‌داری در گروه دریافت کننده استامینوفن پایین‌تر بود. هم‌چنین تفاوت معناداری بین میزان مصرف مسکن بعد از عمل در دو گروه وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر نشان داد مصرف استامینوفن قبل از این عمل جراحی نسبت به مصرف ایندومتاسین  به‌طور موثرتری سبب کاهش درد می‌شود و تفاوتی در تعداد مصرف مسکن بعد از عمل بین دو گروه وجود ندارد.
 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله استامینوفن، ایندومتاسین، کراس لینکینگ قرنیه، درد، جراحی

عنوان انگلیسی Comparative Study of the Effect of Indomethacin and Acetaminophen on Pain after Collagen Cross-Linking Surgery
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: One of the surgeries that needs to be considered after pain and discomfort is corneal cross-linking of the cornea. The aim of this study was to compare the effect of indomethacin and acetaminophen oral surgery before surgery on postoperative pain in the patients undergoing collagen cross-linking surgery.
Methods: The present study was a double-blind clinical trial study that was performed on all the patients undergoing collagen cross-linking surgery. Fifty patients were divided into two groups of 25 patients receiving acetaminophen 500 mg and indomethacin 75 mg before surgery. VAS scale was used to determine the severity of pain. Data were collected through a pain questionnaire and statistically analyzed using SPSS16 software.
Results: In the acetaminophen group, 60% were female and 40% male, and in the indomethacin group, 64% were female and 36% male, which were similar in terms of gender. The mean age in the acetaminophen group was 24.28±5 and in the indomethacin group was 24.04±4. The two groups were similar in the case of age. Based on Visual Analogue Scale (VAS) after collagen cross-linking surgery, the pain intensity was 6.29 in the acetaminophen group and 7.61 in the indomethacin group, respectively, which was significantly lower in the acetaminophen group. Moreover, there was no significant difference between the amounts of postoperative pain in the two groups.
Conclusion: Oral administration of acetaminophen before corneal cross-linking surgery was more effective in reducing postoperative pain than indomethacin, while there was no difference in the number of postoperative analgesics between the two groups during 24 hours postoperation.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Acetaminophen, Indomethacin, Corneal cross linking, Pain, surgery

نویسندگان مقاله محسن گوهری | Mohsen Gohari
Department of Ophthalmology, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
گروه چشم پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

سید حمید میرحسینی | Seyed Hamid Mirhosseini
Department of Operating Room and Anesthesiology, School of Paramedical Sciences, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
گروه اتاق عمل و هوشبری، دانشکده پیراپزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

فائزه مزیدی شرف آبادی | faezeh Mazidi Sharaf Abadi
School of Paramedical Sciences, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

حسین فلاح زاده | Hossein Fallahzadeh
Department of Statistics and Epidemiology, School of Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.


نشانی اینترنتی http://jssu.ssu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-4860-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده چشم پزشکی
نوع مقاله منتشر شده کارآزمایی بالینی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات