مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، جلد ۳۰، شماره ۹، صفحات ۵۲۰۴-۵۲۱۴

عنوان فارسی تدوین مدل التقاطی خانواده ‌محور و مقایسه اثربخشی آن با درمان تعامل والد-کودک در بهبود رابطه والد-کودک کودکان مبتلا به اختلالات طیف اتیسم (با عملکرد بالا)
چکیده فارسی مقاله
مقدمه: شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر درمان و تدوین مدل التقاطی خانواده محور جامع و منعطف و سازگار با هر خانواده، ضروری به‌نظر می‌رسد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل التقاطی خانواده‌ محور و مقایسه اثربخشی آن با درمان تعامل والد-کودک در بهبود رابطه والد- کودک کودکان مبتلا به اتیسم است.
روش بررسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر کنترل متغیرها از نوع آزمایشی با طرح پیش‌­آزمون پس‌­آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه‌ مادران کودکان مبتلا به طیف اختلالات اتیسم در مرکز درمانی تهران اتیسم است که به روش نمونه‌گیری هدفمند 36 نفر انتخاب و به ‌صورت تصادفی جایگزینی در سه گروه برنامه‌ تعامل والد-کودک (PCIT)، مدل التقاطی خانواده­‌محور و گروه کنترل قرار گرفتند. در این پژوهش از مقیاس رابطه والد- کودک پیانتا استفاده و برای تجزیه ‌و تحلیل داده­‌‌ها از روش آماری تحلیل کوواریانس با نرم‌افزارSPSS version 16  استفاده شد.
نتایج: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بین میانگین متغیر روابط والد- کودک در گروه مدل التقاطی خانواده­ محور نسبت به برنامه‌ تعامل والد-کودک (PCIT) و گروه کنترل تفاوت معنی‌داری وجود دارد بدین معنا که مدل التقاطی خانواده­ محور نسبت به برنامه‌ تعامل والد-کودک (PCIT) در بهبود روابط والد- کودک در ابعاد صمیمیت و وابستگی اثربخش‌تر است ((F=86.4 P<0.001.
نتیجه‌گیری: در نتیجه می‌توان مدل التقاطی خانواده ­محور را جایگزین مناسب‌تری برای انجام مداخلات روان‌شناختی برای بهبود رابطه والد- کودک در مادران کودکان اتیسم در نظر گرفت.
 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تعامل والد-کودک، درمان خانواده محور، اتیسم

عنوان انگلیسی Developing a Family-Centered Eclectic Model and Comparison of its Effectiveness with the Treatment of Parent-Child Interaction in Improving the Parent-Child Relationship of Children with Autism Spectrum Disorders (High Performance)
چکیده انگلیسی مقاله
Introduction: It seems necessary to identify the components affecting the treatment and to develop a comprehensive, flexible, family-oriented eclectic model that is compatible with each family. Therefore, the aim of this study was to develop an eclectic family-centered model and compare its effectiveness with the treatment of parent-child interaction in improving the parent-child relationship of children with autism.
Methods: The present study was an experimental one; a pre-test-post-test design was run in this study. The participants of this study included all mothers of children with autism spectrum disorders in Tehran Autism Medical Center in Tehran City, Iran. Thirty-six people with targeted sampling were selected and randomly replaced in three groups: the parent-child interaction program (PCIT), eclectic family-centered model, and control groups. In this study, Pianta child parent relationship scale (CPRS) was used and statistical analysis of covariance with SPSS-16 software was used to analyze the data.
Results: The results of this study showed that there was a significant difference between the mean of the parent-child relationship variable in the family-centered eclectic model group compared to the parent-child interaction therapy (PCIT) and the control group. Family- centered eclectic model in comparison to the parent-child interaction therapy (PCIT) was more effective in improving parent-child relationships in terms of intimacy and dependence.
Conclusion: As a result, the eclectic family-centered model can be considered as a more appropriate alternative for psychological interventions to improve the parent-child relationship in mothers of children with autism.
 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Parent-child interaction, Family-centered therapy, Autism.

نویسندگان مقاله نوشین فایضی | Nooshin Fayezi
Department of Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

محمد نریمانی | Mohammad Narimani
Department of Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

سیف الله آقاجانی | Seifollah Aghajani
Department of Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

سجاد بشرپور | Sajjad Basharpoor
Department of Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.


نشانی اینترنتی http://jssu.ssu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-4918-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده روانپزشکی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات