مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، جلد ۳۰، شماره ۹، صفحات ۵۱۷۹-۵۱۸۲

عنوان فارسی بررسی اثر کرم Atache Despigman در درمان ملاسما
چکیده فارسی مقاله
مقدمه: ملاسما یکی از شایع ترین بیماری‌های پوستی می‌باشد و در کیفیت زندگی بیماران تاًثیر به‌سزایی دارد. در درمان آن از ترکیبات مختلف داروئی و گیاهی استفاده شده است و هنوز درمان قطعی و تضمین شده‌ای برای آن وجود ندارد. ترکیبات حاوی هیدروکینون و ویتامین سی، آربوتین، رتینویید و استرویید و ... در درمان آن به‌کار رفته است. در مطالعه تجربه‌کاری حاضر اثر داروی موضعی (Atache Despigman(Atache laboratorios, Spain) که حاوی هیدروکینون 2% و ویتامین  cو اسیدهای میوه میباشد در درمان ملاسما مورد بررسی قرار گرفته است. پس از دو ماه درمان با این دارو، از دید بیماران نتیجه کاهش لک بسیار خوب 17‌%، خوب 53‌%، متوسط 25‌% و ضعیف 5% بود که این درصد از دید پزشک 20‌%، 52‌%، 25‌% و 3‌% بود. به این ترتیب اکثریت اثر‌بخشی را مشاهده کردند. با معاینه توسط دستگاه Dermacatch نیز کاهش رنگدانه مشاهده شد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ملاسما، هیدروکینون، درمان

عنوان انگلیسی Evaluating the Effect of Atache Despigman Cream for the Treatment of Melasma
چکیده انگلیسی مقاله
Introduction: Melasma is one of the common dermatologic diseases that has an effect on the patient's quality of life, therefore its treatment is important. Various medicinal and herbal compounds have been used, including creams containing hydroquinone, vitamin C, alfa hydroxy acids, arbutin, tretinoins, and sometimes combination creams are prescribed, and there is still no definite and guaranteed treatment for it. In the present experimental study, the effect of topical medicine Atache Despigman (Atache laboratorios, Spain), which contains 2% hydroquinone, vitamin C and fruit acids) in the treatment of melasma has been investigated. After two months of treatment with this medicine, from the patients' point of view, the results of spot reduction were very good 17%, good 53%, average 25%, and poor 5%, and these percentages from the doctor's point of view were 20%, 52%, 25%, and 3%, respectively. Therefore, the majority observed the effectiveness. With the examination by Dermacatch device, a decrease in pigmentation was also observed.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله melasma, hydroquinone, treatment

نویسندگان مقاله فرهاد هنجنی | Farhad Handjnai
Department of Dermatology, Molecular Dermatology Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
گروه پوست، مرکز تحقیقات مولکولی پوست، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

مریم سادات ساداتی | Maryam Sadat Sadati
Department of Dermatology, Molecular Dermatology Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
گروه پوست، مرکز تحقیقات مولکولی پوست، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.


نشانی اینترنتی http://jssu.ssu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-4943-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده نامه به سردبیر
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات