آبزیان زینتی، جلد ۹، شماره ۳، صفحات ۱-۹

عنوان فارسی مقاله علمی – پژوهشی:‌ بررسی تاثیر تغذیه با مکمل اسانس اورگانو (Oregano Vulgare) بر بافت مغز تحت مسمومیت طولانی‌مدت با ناپروکسن در ماهی کوی (Cyprinus Carpio)
چکیده فارسی مقاله این مطالعه به منظور بررسی تاثیر تغذیه با مکمل اسانس اورگانو بر بافت مغز ماهیان کوی تحت مسمومیت طولانی مدت با داروی ناپروکسن انجام شد. برای این منظور 135 ماهی کوی (میانگین وزنی 1±5 گرم و میانگین طول 1±6 سانتی متر) در سه گروه با سه تکرار، به مدت 30 روز با دو رژیم غذایی جیره پایه و جیره حاوی اسانس اورگانو تغذیه شدند و سپس به مدت 14 روز تحت مسمومیت طولانی‌مدت با داروی ناپروکسن قرار گرفتند. تیمارها شامل گروه کنترل (C): تغذیه با جیره پایه، گروه T1: تغذیه با جیره پایه و مسمومیت با ناپروکسن و گروه T2: تغذیه با جیره حاوی اسانس اورگانو و مسمومیت با ناپروکسن، بود. نمونه برداری از بافت مغز در پایان آزمون انجام شد و نمونه‌‌های بافت پس از تثبیت در محلول بوئن و تهیه اسلاید‌‌های بافت شناسی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد، بیشترین عارضه مشاهده ‌شده درتیمار T1 شامل: گلیوز، واکوئله شدن، نکروز، التهاب و پرخونی بود و این عارضه‌ها در T2 با اثر تخریبی کمتری نسبت به T1 مشاهده گردید. این نتایج نشان‌دهنده تأثیر مثبت تغذیه با اسانس اورگانو در کاهش آسیب بافت مغز در نتیجه مسومیت با ناپروکسن در ماهی کوی بود. با توجه به گسترش مصرف ناپروکسن و افزایش شناسایی باقی‌مانده این دارو در آبهای سطحی جهان، بررسی اثرات این آلاینده دارویی بر موجودات غیر هدف به‌ویژه ماهیان بسیار حائز اهمیت است و اهمیت شناسایی و معرفی استراتژی‌‌های کاربردی را در جهت کاهش عوارض سوء و ضررهای اقتصادی ناشی از مسمومیت‌‌ با این آلاینده‌‌ها دو چندان می‌‌کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اسانس اورگانو، ناپروکسن، ماهی کوی، آسیب‌شناسی، مغز

عنوان انگلیسی Potential protective effect of Oregano vulgare on toxic effects of naproxen on brain of Koi fish (Cyprinus carpio)
چکیده انگلیسی مقاله This study was performed to evaluate the effect of feeding with Oregano Vulgare essential oil supplementation on the brain tissue of Koi fish under long-term exposure to naproxen. For this purpose, 135 Koi fish (Mean weight: 1.5 gr; Average length: 6±1 cm) were divided into three groups with three replications. These fish were fed with two diets including a basic diet (BD) and an essential oil diet (OED) for 30 days. They were then exposed to naproxen (NP) for 14 days. Treatments included a control group (C): BD feeding, T1 group: BD feeding and NP toxicity, and T2 group: OED feeding and NP toxicity. Brain tissue sampling was performed at the end of the experiment. Tissue samples were examined after fixation in Bowen's solution and preparation of histopathological slides. The most common complications in T1 treatment were gliosis, vacuolation, necrosis, inflammation, and hyperemia. These complications were observed in T2 with a less destructive effect than in T1. These results showed the positive effect of feeding with oregano essential oil in reducing tissue damage exposed to NP toxicity in Koi fish. Due to the widespread use of NP and the persistence of this drug in the surface waters of the world, it is important to investigate the effects of this drug contaminant on non-target organisms. Therefore, it is necessary to identify and introduce practical strategies to reduce the adverse effects and economic losses of toxicities with these pollutants.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Oregano essential oil, Naproxen, Koi fish, Histopathology, Brain

نویسندگان مقاله سیده شیوا علوی نژاد | Seyedeh Shiva Alavinejad
Department of Aquatic Health and Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran.
گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

رضا کاظم پور | Reza Kazempoor
Department of Biology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.
گروه زیست شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

مهران مهدی پور | mehran Mehdipour
Department of Veterinary, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran.
گروه دامپزشکی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

امیراقبال خواجه رحیمی | Amireghbal Khajehrahimi
Department of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, North Tehran, Iran
گروه شیلات، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.


نشانی اینترنتی http://ornamentalaquatics.ir/browse.php?a_code=A-10-263-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات