تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، جلد ۹، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تداخل سنجی تفاضلی تصاویر راداری به منظور تبیین خطرپذیری شبکه انتقال نفت و گاز مارون از مخاطره زمین لغزش
چکیده فارسی مقاله تداخل­سنجی راداری تکنیکی کارآمد برای رصد پویایی سطوح است که به کمک آن میتوان ناپایداری سطوح به­خصوص سطوح دامنه­ای که مخاطرات لغزشی را پیامد دارند، تشخیص و مورد پایش قرار داد. تشخیص این مخاطره علاوه بر خطرات شناخته شده و متداول آن در پاره­ای مواقع می­تواند تأسیسات و زیرساخت­های مدفون را آسیب رسانیده، خطرات و خسارات فراوانی به همراه داشته باشد. شبکه انتقال نفت از جمله این زیرساخت­هاست که با عبور از نواحی کوهستانی و مستعد لغزش عموماً در خطر شکستگی و مالا نشت قرار دارند. برغم وجود چنین پتانسیلی از تهدید و خطر پی جویی انجام شده در این تحقیق در زمینه شناسائی  و دست یابی به پژوهش مقاله انتشار یافته به منظور تعیین خطرپذیری خطوط لوله با تکنیک تداخل­سنجی راداری در منطقه مورد مطالعه قرین توفیق نگردید. تحقیق حاضر خطرپذیری شبکه نفت و گاز مارون (مارون-اصفهان) در زاگرس مرکزی از مخاطره زمین­لغزش به کمک تکنیک تداخل­سنجی رادری را هدف داشته است. بدین منظور داده­های دو سنجنده راداری در باند C و L در مقاطع متفاوت زمانی دریافت و مبتنی بر روش تداخل­سنجی تفاضلی میزان تغییرات سطح و جابجایی­های آن محاسبه شد. بر این اساس نرخ حداکثر جابجایی در منطقه حدود 4/7 سانتی­متر بالاآمدگی و 9/3 سانتی­متر فروافتادگی حاصل شد. پس از آن صحت نتایج بدست آمده از مرحله آزمایشگاهی، در پیمایش میدانی با بازدید از 3 زمین­لغزش واقع در مجاورت خط لوله و تطبیق مکانی آن­ها با یافته­های آزمایشگاهی سنجیده شد. سپس پهنه­بندی خطر آتی زمین­لغزش در 5 کلاس خطر با مدل تجربی ارزش اطلاعاتی تهیه و صحت­سنجی شد. مستند به این نقشه، حدود 20 درصد سطح اراضی مورد مطالعه در کلاس خطر زیاد و بسیار زیاد طبقه­بندی شده است. منطبق­سازی نقشه کلاس­بندی خطر زمین­لغزش با مسیر خط لوله نشان داد که 5/28 درصد از طول خط لوله مورد مطالعه در کلاس خطر زیاد و خیلی زیاد، و حدود 52 درصد از آن در کلاس خطر کم و بسیار کم قرار گرفته­اند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تداخل‌سنجی رادار، خط لوله نفت و گاز، زمین لغزش، مارون، خطرپذیری

عنوان انگلیسی Risk assessment of Maroun gas and oil pipelines due to land sliding hazard based on D-InSAR technique
چکیده انگلیسی مقاله The present research is dale with radar interferometry techniques applying for risk assessment and mapping over the oil and gas pipelines suffering to landslides hazard in the part of Central Zagros (Marun-Esfahan). For this purpose, two individual radar dataset in C (ASAR) and L (PALSAR) band with deferent time were collected.  Furthermore, the DInSAR technique was applied for land surface movement and land displacement detection. The outcome map was showed the maximum rate of land displacement in this region is about 7.4 cm uplifted and 3.9 cm subsidence. This is due to shape of landslide over the area’s slop. The field study has been done for accuracy assessment and land movement rat measuring and evaluation. Which, successfully identified and mapped 3 landslides were located across the pipeline and damage it. To, understanding the amplitude of landslide hazard in area the information value model was applied for hazard zonation and mapping. Furthermore, this map was reclass in 5 individual hazard and risk class from low to high risk. The hazard map analyses and calculation was show about 20 percent of area study as high and very high risk zone. Overlaying the landslide hazard map with pipeline track has been shown 28.5 percent of line length crossing over the high and very high risk zone, where the 52 percent was prone with low and very low risk zone.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Differential SAR Interferometry, PALSAR, ASAR, Landslide, Oil and Gas Pipeline risk

نویسندگان مقاله محمد شریفی کیا | mohammad sharifikia
Tarbiat Modares
تربیت مدرس

مرال پور حمزه | Maral Poorhamzah
Tarbiat Modares
تربیت مدرس


نشانی اینترنتی http://jsaeh.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-810-4&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات