تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، جلد ۹، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی آغاز و پایان فصول طبیعی در ایران
چکیده فارسی مقاله چهار فصل طبیعی ویژگی مناطق معتدل جهان است، اما تاریخ شروع، پایان و طول مدت آنها تفاوت دارد. به منظور تعیین شروع و پایان فصول طبیعی ایران از داده های روزانه دمای ظاهری 32 ایستگاه هواشناسی سینوپتیک طی 60 سال از 1959 تا 2018 استفاده شد. شروع زمستان و تابستان به ترتیب دمای ظاهری صفر و 20 درجه، یعنی زمان توقف یا کند شدن فعالیت فیزیولوژی و مرحله زایشی در طبیعت تعیین شد. نتایج نشان داد، همه مناطق ایران چهار فصل طبیعی ندارند، بلکه مناطق ساحلی شمال و مناطق پایین تر از عرض 29 درجه جغرافیایی، فقط دو فصل پاییز (دوره خنک)و تابستان(گرم) دارند، به ترتیب سواحل شمالی، پاییز طولانی تر و تابستان کوتاه تر و مناطق جنوبی بر عکس. در دیگر مناطق ایران، به طور طبیعی چهار فصل، زمستان، بهار، تابستان و پاییز اتفاق می افتد، اما آغاز، پایان و طول مدت فصول، مرتبط با موقعیت جغرافیایی، ارتفاع و سیستم های جوی، متفاوت است. بنابراین به ترتیب از مناطق جنوبی به شمالی، آغاز زمستان 12 دی - 21 آذر، بهار، 12 بهمن - 18 اسفند، تابستان، 27 فروردین - 30 خرداد و پاییز، 23 آبان - 28 شهریور است. از طرف دیگر پایان فصول طبیعی به ترتیب، زمستان ، 11 بهمن-17 اسفند، بهار، 21 اردیبهشت-29 خرداد، تابستان، 22 آبان 27 شهریور و پاییز، 2 اردییهشت تا 20 آذر می باشد. در مناطق معتدل ایران، طول فصول انتقالی، منظم بوده و تغییر زیادی ندارد، اما فصل تابستان و زمستان در مناطق شمال غربی و مرتفع غرب، با نظم 3 ماه در فصل، اما به طرف شرق و جنوب، طول زمستان کوتاه، و تابستان بلندتر است. چنانکه اعتدال اقلیمی از شمال غربی در همسایگی مناطق معتدل کره زمین، به شرق و جنوب کم شده و برعکس بر شباهت آن به اقلیم های بیابانی خشک جنب حاره ای گرم، مرطوب و یا سرد و خشک توران افزوده می شود. اقلیم ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی در منطقه گذار از اقلیم معتدل به اقلیم بیابانی گرم و سرد کره زمین قرار دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فصول طبیعی، دمای ظاهری، فنولوژی گیاهی و جانوری، ایران

عنوان انگلیسی Onset and End of Natural Seasons in Iran
چکیده انگلیسی مقاله Season is the natural pattern of change in nature, which is related to the movement of the sun, the temperature cycle, the life cycle of the earth (phenology) and human culture. In astronomical and climatic seasons, a year divided into four seasons, spring, and summer, autumn and winter (Alsop, 2005), (Trenberth, 1983). Season is a period of the year with a homogeneous climate (Alsop, 1989), that is difficult to determine exactly when to start and end. The methods of determining of the seasons are: change in the face of the earth (Cayan et al, 2001), (Wang et al., 2021), constant temperature threshold, (Jaagus et al, 2003; Kitowski et al, 2019; Ruosteenoja et al, 2019; Alijani,1998), Air Masses, (Lamb, 1950; Cheng et al, 1997; Pielke et al, 1987;  Kalinicky,1987; Alpert et al, 2004). What is a natural constant sign is the key to determining change and starting a new season. Wang et al, (2021) change the onset time and length of natural and summer seasons from 78 days to 95 days, and spring, autumn and winter, 124 to 115, 87 to 82, and 76 to 73 days, respectively. Dong (2009) showed that in most parts of China since 1950, summers have been longer and winters shorter, with the onset of summer 5.8 days earlier and the length of the season 9 days longer and the winter 5.6 days later and the length of the season 11 days. Changes in transition seasons are less. Season start, end and season length changes studied in Oregon and Washington (Alsop, 1989), in the United States (Barry and Perry, 1973), Europe (Jaagus et al, 2003), Estonia (Jaagus et al, 2000), South Korea (Choi et al, 2006), China (Ma et al, 2020), Xinjiang in northwestern China (Jiang et al, 2011; Cheng et al, 1997), Eastern Mediterranean (Alpert et al, 2004), Iran (Alijani ,1377). Therefore, with the increasing trend of temperature in different regions of Iran (Alijani et al, 2012), study of change of the start and end dates of natural seasons in connection with life in nature is necessary (Penuelas et al, 2002). The aim of this study is determine the time of onset, end and length of natural and significant seasons and its difference with astronomical and climatic seasons in Iran with highlands, inland and coastal lowlands in the north and south with a new approach based on biological physiology.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Natural Seasons, Apparent Temperature, Plant and Animal Phenology, Iran

نویسندگان مقاله رضا دوستان | reza doostnنشانی اینترنتی http://jsaeh.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-431-4&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات