تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، جلد ۹، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی آشکارسازی واداشت‌های بازتاب سطحی پوشش اراضی استان لرستان با استفاده از محصولات سنجنده MODIS
چکیده فارسی مقاله مداخلات انسان در عرصه‌های طبیعی به‌صورت تغییر در کاربری اراضی منجر به ایجاد دومینویی از ناهنجاری‌ها و سپس مخاطرات محیطی شده است. این تغییرات گسترده و انباشتی در پوشش و کاربری اراضی، خود را به شکل ناهنجاری‌هایی از قبیل شکل‌گیری رواناب‌های شدید، فرسایش خاک، گسترش بیابان‌زایی و شور شدن خاک نشان داده است. هدف اساسی این تحقیق آشکارسازی واداشت‌های رادیانسی سطحی (آلبیدو) فصلی ساختار پوشش اراضی استان لرستان است. در این راستا از داده‌های طبقات پوشش اراضی محصول کامپوزیت MCD12Q2 سنجنده  MODISاستفاده شد. داده‌های رادیانسی شامل داده باز تحلیل آلبیدو سطحی بود که از پایگاه کوپرنیکس نسخه ERA5، اخذ شد، به‌منظور آشکارسازی واداشت‌های رادیانسی هرکدام از پوشش‌های اراضی استان به تفکیک فصلی از تکنیک ماتریس تحلیل متقاطع (CTM) استفاده شد. نتایج نشان داد به‌طورکلی در سطح استان لرستان 5 کد پوشش اراضی شامل: اراضی جنگلی، مراتع، اراضی کشاورزی، اراضی مسکونی و اراضی بایر قابل آشکارسازی هستند.  همچنین نتایج این تحقیق بیانگر آن بود که که پوشش اراضی در فصل­های پاییز، بهار و تابستان، واداشت و تأثیر معنی‌داری در میزان آلبیدوی سطحی در سطح استان اعمال نکرده‌اند، میزان آلبیدوی دو فصل بهار و پاییز در حالت کمینه قرار داشت که به میانگین آلبیدوی جهانی تقریبا 2/0 بسیار نزدیک است. اما در فصل زمستان اولاً میزان آلبیدوی سطحی در همه پوشش‌های اراضی استان (به‌جز طبقه اراضی جنگلی) به‌صورت قابل‌توجهی نسبت به سایر فصول افزایش پیدا کرده اند  و دوما تفاوت قابل توجهی نیز بین پوشش های مختلف اراضی از لحاظ واد  اشت آلبدو، آشکار شد. در این خصوص بیشترین میزان تغییر در آلبیدو مربوط به دو پوشش مراتع و اراضی بایر بود که در فصل زمستان میزان آلبیدوی این دو پوشش به ترتیب مقدار عددی 36/0 تا 38/0 رسیده است در حالی که اراضی جنگلی استان در فصل زمستان کمترین میزان آلبیدوی سطحی را از خود نشان داده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله استان لرستان، آلبیدوی سطحی، پوشش اراضی، کاربری اراضی، سنجنده مادیس.

عنوان انگلیسی Detection of surface reflection inductions in Lorestan province using MODIS sensor products
چکیده انگلیسی مقاله Human interventions in natural areas as a change in land use have led to a domino effect of anomalies and then environmental hazards. These extensive and cumulative changes in land cover and land use have manifested themselves in the form of anomalies such as the formation of severe runoff, soil erosion, the spread of desertification, and salinization of the soil. The main purpose of this study is to reveal the temperature inductions of the land cover structure of Lorestan province and to analyze the effect of land use changes on the temperature structure of the province. In this regard, the data of land cover classes of MCD12Q2 composite product and ground temperature of MOD11A2 product of MODIS sensor were used. Also, in order to detect the temperature inductions of each land cover during the hot and cold seasons, cross-analysis matrix (CTM) technique was used. The results showed that in general in Lorestan province 5 cover classes including: forest lands, pastures, agricultural lands, constructed lands and barren lands could be detected. The results of cross-matrix analysis showed that in hot and cold seasons, forest cover (IGBP code 5) with a temperature of 48 ° C and urban and residential land cover (IGBP code 13) with a temperature of 16 ° C as the hottest land use, respectively. They count. In addition, it was observed that the thermal inductions of land cover in the warm season are minimized and there is no significant difference between the temperature structure of land cover classes; But in the cold season, the thermal impulses of land cover are more pronounced. The results of analysis of variance test showed that in the cold period of the year, unlike the warm period of the year, different land cover classes; Significantly (Sig = 0.026) has created different thermal impressions in the province. Scheffe's post hoc analysis indicated that this was the difference between rangeland cover classes and billet up cover.                
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Land cover changes, Land surface temperature, Cross-information analysis matrix, Lorestan province

نویسندگان مقاله حامد حیدری | hamed heidari


داریوش یاراحمدی | darush yarahmadi


حمید میرهاشمی | hamid mirhashemiنشانی اینترنتی http://jsaeh.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-634-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات