تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، جلد ۹، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی عوامل موثر بر سازگاری سکونتگاه‌های روستایی با بحران آب دریاچه ارومیه مورد مطالعه: شهرستان میاندوآب
چکیده فارسی مقاله کاهش سطح آب دریاچه ارومیه، یکی از بحران¬های محیطی است که ظرفیت سازگاری و انطباق روستاییان پیرامون آن را تحت تأثیر قرار داده است. بطوریکه هزینه¬های زیادی را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست¬محیطی متوجه ساکنان روستایی پیرامون خود کرده است. لذا، هدف از این تحقیق تحلیل عوامل موثر بر افزایش ظرفیت سازگاری در مواجهه با خشکیدن دریاچه¬ارومیه در سکونتگاههای روستایی در شهرستان میاندوآب است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا از نوع مطالعه کیو است. مشارکت کنندگان پژوهش 22 نفر از مدیران محلی (کارشناس فرمانداری، رئیس یا کارکنان ادارات دولتی مرتبط، بخشداری، دهیاری¬ها و شوراهای اسلامی) و نیز کارشناسان و خبرگان محلی بودند که به استفاده از روش نمونه¬گیری هدفمند (گلوله برفی) انتخاب شدند. گزارهای¬های کیو نیز با استفاده از منابع دست اول (نظرات کارشناسان، مدیران¬محلی، مشاهدات میدانی و ...) و منابع مدون (کتاب¬ها، مقالات، نشریات و ...) با روش کتابخانه ای و میدانی تدوین شدند. همچنین برای سنجش نگرش مشارکت کنندگان از کارت¬های کیو استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده¬های ماتریس¬های روش کیو (Q)، از تحلیل¬عاملی اکتشافی بر مبنای فرد (روش استنفسون) استفاده شد. نتایج حاصله نشان داد، عوامل موثر بر افزایش ظرفیت سازگاری نسبت به خشکیدن دریاچه ارومیه در روستاهای نمونه مبتنی بر نگرش خبرگان در چهار گروه افزایش سرمایه-های اقتصادی و استفاده از منابع طبیعی با مقدار ویژه 40/5 و با درصد واریانس 55/24، افزایش سرمایه¬های اجتماعی و جذب سرمایه¬گذاری با مقدار ویژه 07/5 و درصد واریانس 05/23، توسعه امکانات زیرساختی و ارتقای مهارت روستاییان با مقدار ویژه آن 79/4 و درصد واریانس 80/21 و تنوع¬بخشی اقتصادی و بهبود مدیریت روستایی با مقدار ویژه 23/2 و درصد واریانس 15/10 قرار می¬گیرند. در میان این گروه¬ها، افزایش سرمایه¬های اقتصادی و استفاده از منابع طبیعی مهمترین عامل موثر بر افزایش ظرفیت سازگاری روستاهای مورد مطالعه در برابر خشکیدن دریاچه ارومیه است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ظرفیت سازگاری سکونتگاههای روستایی، دریاچه ارومیه، کیو، میاندوآب.

عنوان انگلیسی Factors affecting the adaptation of rural settlements to the water crisis of Lake Urmia Case study: Miandoab County
چکیده انگلیسی مقاله Declining water level of Lake Urmia is one of the environmental crises that has affected the adaptation capacity of the villagers around it. As it has incurred great costs in economic, social and environmental dimensions for the rural residents around it. Therefore, the purpose of this study is to study the factors and forces affecting the adaptation capacity of rural settlements in the face of the drying crisis of Lake Urmia in the city of Miandoab. The research is applied in terms of purpose and Q-type in terms of implementation method. Participants in the study were 22 local managers (governorship experts, heads or employees of relevant government departments, districts, villages and Islamic councils) as well as local experts and experts who were selected using purposive sampling method (snowball). . Q statements were also compiled using first-hand sources (expert opinions, local managers, field observations, etc.) and coded sources (books, articles, publications, etc.) by library and field methods. . Q cards were also used to assess participantschr('39') attitudes. In order to analyze the data of the Q (Q) method matrices, heuristic factor analysis based on the individual method (Stanfson method) was used. The results showed that Factors affecting the increase of adaptation capacity to the drying of Lake Urmia in sample villages based on the attitude of experts in four groups of increasing economic capital and using natural resources with a specific amount of 5.40 and a percentage of variance of 24.55, increasing social capital And attracting investment with a special amount of 5.07 and a percentage of variance of 23.05, development of infrastructure facilities and improving the skills of villagers with a specific amount of 4.79 and a percentage of variance of 21.80 and economic diversification and improvement of rural management with a special amount 2.23 and the percentage of variance are 10.15. Among these groups, increasing economic capital and the use of natural resources is the most important factor in increasing the adaptation capacity of the studied villages against the drying up of Lake Urmia.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Adaptation capacity of rural settlements, Lake urmia, study Q, Miandoab

نویسندگان مقاله ثریا ابراهیمی | sorayya ebrahimi


عبدالرضا رحمانی فضلی | abdolreza rahmanye fazli


فرهاد عزیزپور | farhad azizpourنشانی اینترنتی http://jsaeh.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1177-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات