تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، جلد ۹، شماره ۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تحلیل تغییر رفتار واحدهای پاسخ هیدرولوژیکی در اثر توسعه سکونتگاهی (مطالعه موردی: حوضه آبریز چشمه کیله تنکابن)
چکیده فارسی مقاله تغییرات کاربری اراضی و پوشش‌گیاهی به‌طور مستقیم منجر به تغییر رژیم هیدرولوژیکی می‌شود. در واقع توسعه شهری و کاهش اراضی جنگلی و مرتعی در، سیل‌خیزی را باعث شده است و از طرف دیگر افزایش باغات و کاربری‌های مشابه در مصرف و نفوذ بیشتر آب و کاهش دبی حوضه مطالعاتی نقش مؤثری دارد. هدف از پژوهش حاضر تحلیل تغییر رفتار واحدهای پاسخ هیدرولوژیکی در ارتباط با پتانسیل تولید رواناب حوضه چشمه کیله در بازه زمانی 29 ساله (2018-1991) است. در این تحقیق، واحدهای پاسخ هیدرولوژیک(HRU) بعنوان واحد کاری برای تعیین پتانسیل تولید رواناب حوضه آبریز چشمه کیله شناسایی و استخراج شده است. به منظور پایش تغییرات تراکم و میزان پوشش‌گیاهی با استفاد ه از تصاویر ماهواره‌ای منطقه مطالعاتی در سال‌های 1991 و 2018 از شاخص تفاضل گیاهی نرمال‌شده استفاده شد؛ سپس با تلفیق لایه گروه‌های هیدرولوژیک و کاربری اراضی، برای هر یک از واحدهای پاسخ هیدرولوژیک میزان شماره منحنی مشخص شد. با توجه به مقادیر شماره منحنی به‌دست‌آمده برای هر واحد پاسخ هیدرولوژیک، مقدار توان نگهداشت رطوبت خاک استخراج شد. در نهایت، با محاسبه مقادیر متوسط ماهیانه، میزان رواناب حاصل از بارندگی برای سال‌های 1991 و 2018 برآورد شد. نتیجه تحقیق گویای کاهش میزان و تراکم پوشش‌گیاهی، افزایش مقدار شماره منحنی، کاهش میزان نفوذپذیری خاک و همچنین افزایش ارتفاع رواناب تولیدی در طول بازه زمانی 29 ساله (2018-1991) در حوضه چشمه کیله (به‌ویژه قسمت‌های شمال حوضه) است؛ به عبارتی توسعه شهری، تغییر کاربری اراضی و تضعیف پوشش‌گیاهی باعث تشدید سیل‌خیزی حوضه شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله واحد پاسخ هیدرولوژیک، چشمه کیله، رواناب، شاخص تفاضل گیاهی نرمال‌شده، مدل بارش-رواناب

عنوان انگلیسی Analysis of the behavior changes of hydrological response units due to Residential development (Case Study: Cheshmeh Killeh Tonekabon Basin)
چکیده انگلیسی مقاله Land use and land cover changes directly lead to a change in the hydrologic regime of the study basin. In fact, the increase of Bayer land and its similar uses has caused flooding the increase of gardens and such uses in the use and penetration of water and reducing the flow of the study basin plays an important role. The purpose of this study was to analyze the change in the behavior of hydrological response units in relation to the runoff potential of Cheshmeh Killeh basin in the period of 29 years (1991-2018). Therefore, by extraction of hydrological response units as the basis of the unit, for the modeling of rainfall-runoff method, hydrologic groups were firstly determined according to the type of soil texture. In order to better observe the changes in the density and the amount of vegetation cover on satellite images of the study area in the years 1991 and 2018, the normalized vegetation differential index was used; then, by combining the layers of hydrological groups and land use, for each unit of hydrological response, the number of curves was determined. Regarding the obtained curve number values for each hydrological response unit, the amount of soil moisture storage capacity was extracted. Finally, by calculating the average monthly rainfall values of six hydrometric loading stations close to the basin, the estimated runoff from rainfall for 1991 and 2018 was estimated. The result of the study indicated that the decrease in the amount and density of the cover, the increase of the number of the curve, the reduction of soil infiltration and the increase of runoff production during the 29-year period (2018-1991) in the basin of Cheshmeh Killeh (especially the northern basin); In other words, urban development, land use change and weakening of lagoons have caused flooding of the basin.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Hydrological response unit, Cheshmeh killeh,Runoff, Normalized vegetation difference index, SCS-CN model

نویسندگان مقاله مسعود رجائی | masoud rajaei
Kharazmi University
دانشگاه خوارزمی

عزت اله قنواتی | ezatollah ghanavati
Kharazmi University
دانشگاه خوارزمی

علی احمدآبادی | ali ahmadabadi
Kharazmi University
دانشگاه خوارزمی

امیر صفاری | amir saffari
Kharazmi University
دانشگاه خوارزمی


نشانی اینترنتی http://jsaeh.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1088-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات