تاریخ و فرهنگ، جلد ۵۳، شماره ۱، صفحات ۵۴-۳۵

عنوان فارسی معناشناسی رنگ‌ها در جنبش‌های سیاسی- اجتماعی دورۀ امویان و عباسیان
چکیده فارسی مقاله رنگ­ها در طول تاریخ همواره القاء کننده پیام­ها و احساساتی گوناگون بوده­اند. این القاء پیام در صحنه سیاست و جامعه در دورانی که رسانه­های امروزی نبودند، بسیار حیاتی می­نمود. افزون بر این، خفقان و استبداد حکومت­ها نیز عامل مهم دیگری بود که گروه­های مبارز را به استفاده از رنگ­ها به‌عنوان نماد ویژه خود وا‌می‌داشت. بنابراین بررسی دقیق بهره­گیری جریان­های مختلف سیاسی ، دینی و اجتماعی و فرهنگی از رنگ­ها و معناشناسی آن­ها می­تواند به درک بهتر مورخ از رویدادهای گذشته یاری رساند. پژوهش حاضر با استناد به منابع کتابخانه­ای دست‌اول، به معناشناسی رنگ­ها در جنبش­های سیاسی و اجتماعی دو دوره اموی و عباسی پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که در این جنبش‌ها، رنگ­ها به صورتی گسترده، جهت انتقال پیام­های گوناگونی مانند ابراز موافقت یا مخالفت سیاسی، اعلام موجودیت سیاسی، همبستگی و نیز تبلیغ مشی و راهبرد سیاسی جدید مورداستفاده قرارگرفته است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله معناشناسی رنگ ها، کارکرد رنگ‌ها، جنبش‌های عصر اموی، جنبش‌های عصر عباسی،

عنوان انگلیسی The Semantics of Colors Throughout the Social-Political Movements of Umayyad and Abbāsīd Periods
چکیده انگلیسی مقاله Throughout history, colors have always communicated various messages and emotions. This communication was crucially important in the political and social scene at a time when media was not available in its modern sense. Additionally, the suppression and dictatorship imposed by the government led activist groups to use colors as their symbols. Therefore, a detailed observation of colors and their meanings can help the historian in better understanding past events.The present study uses first-hand library resources in order to explore the meaning of colors through political movements during Umayyad and Abbāsīd periods. It is concluded th at colors were extensively used with the purpose of communicating messages like political agreement or disagreement, announcing political identity and togetherness, and also promoting the goals of new political strategies.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله معناشناسی رنگ ها, کارکرد رنگ‌ها, جنبش‌های عصر اموی, جنبش‌های عصر عباسی

نویسندگان مقاله محمد عبدالملکی |
استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

خداداد عاصمی |
دانشجوی دکتری فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان


نشانی اینترنتی https://jhistory.um.ac.ir/article_42104_194453d0be7a5fd1abeb5b0b6a4fb8c1.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات