مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جلد ۸۰، شماره ۴، صفحات ۳۳۱-۳۳۶

عنوان فارسی مقایسه دقت تشخیصی سونوگرافی در بالین با بررسی موضعی زخم در تشخیص آسیب‌های عصبی و تاندون اندام فوقانی: یک گزارش کوتاه
چکیده فارسی مقاله زمینه و هدف: تروما یکی از شایعترین علل مرگ‌ومیر درتمام سنین می‌باشد. باتوجه به شیوع تروما در جامعه و عوارض و‌ هزینه‌های آن، استفاده از ابزارهای کمکی جهت تشخیص و ‌اقدامات به موقع مورد اهمیت می‌باشد.
روش بررسی: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی می‌باشد که از فروردین تا اسفند ١٣٩٧ در اورژانس بیمارستان بعثت نهاجا اجرا گردید. جامعه آماری شامل کلیه بیماران مراجعه‌کننده دارای لسراسیونهای (Lacerations) عمقی اندام‌های فوقانی می‌باشند که آسیب عناصرسطحی/عمقی (تاندون‌ها، اعصاب) در آنها وجود داشته است. برای تمامی بیماران که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند، سونوگرافی در بالین با پروب سطحی فرکانس ۱۱ مگاهرتز توسط محقق و با نظارت رادیولوژیست انجام شد و با نتایج حاصل از اکسپلور موضعی تحت نظارت جراح مقایسه شد و پس ازاتمام حجم نمونه و جمع‌آوری داده‌ها، با SPSS software, version 22 (IBM SPSS, Armonk, NY, USA) آنالیزآماری انجام شد.
یافته‌ها: دراین پژوهش از ۱۴۴ نفر با ترومای نافذ اندام فوقانی ۵۶ نفر در ارزیابی مشکوک به آسیب عصبی و ۵۰ نفر مشکوک به آسیب تاندونی بودند. پس از ارزیابی با پروب سونوگرافی از ۲۳ مورد آسیب مشکوک عصبی در اکسپلور، ۲۱ مورد تایید و از ۲۸ نفر مشکوک به آسیب تاندونی در اکسپلور ۲۷ مورد تایید شد. دقت سونوگرافی در ارزیابی آسیب عصبی 64/%96 و در آسیب تاندونی %۹۲ برآورد گردید و همچنین حساسیت سونوگرافی در تشخیص آسیب عصبی 30/91% و در تشخیص آسیبهای تاندونی 42/96% محاسبه گردید.
نتیجه‌گیری: سونوگرافی ضمن تشخیص سریعتر و میدان دید وسیعتر، آسیب‌های احتمالی ثانویه را نیزکم کرده، دقت تشخیص را افزایش می‌دهد.

 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله دقت، لسراسیون، آسیب‌های نافذ، سونوگرافی.

عنوان انگلیسی Comparing the diagnostic accuracy of bedside ultrasound with wound exploration in diagnosis of nerve and tendon injuries in upper extremities: a brief report
چکیده انگلیسی مقاله
Background: Trauma is one of the most common causes of death in all ages. Considering the prevalence of trauma in the general population, and its costs and complications, it is important to use aiding tools to accelerate the diagnosis in order to act in time. The aim of this study was to evaluate the efficacy of ultrasound in diagnosing nerve and tendon injuries in the upper extremities.
Methods: This study is a cross-sectional study, which was carried out at the emergency department of the Besat Hospital, Tehran from march 2018 to march 2019. The statistical population was all patients who had been referred with deep lacerations in upper extremities and had injuries in the superficial or deep compartments (nerves/ tendons). For all the patients who met the inclusion criteria, bedside sonography with 11 Mhz Linear probe was performed by the researcher and under the supervision of the radiologist. The results were compared with the results from local exploration of the wounds. Local exploration of the wounds was also done under the surgeon's supervision. After completing the sample size and data collection, SPSS software, version 22 (IBM SPSS, Armonk, NY, USA) was used for statistical analysis
Results: In this study, from 144 patients with penetrating trauma in the upper extremities, 56 patients were suspected with nerve injuries and 50 patients were suspected with tendon injuries. After evaluation with an ultrasound probe, 21 out of 23 cases suspected of nerve injuries were confirmed by local exploration. Local exploration confirmed that 27 out of 28 cases were suspected of tendon injuries. The accuracy of ultrasound in the assessment of nerve damage was estimated at 99.64% and in tendon damage at 92%, and the sensitivity of ultrasound in the diagnosis of nerve damage was 91.30% and in the diagnosis of tendon damage was 96.42%.
Conclusion: By the results of this research it can be concluded, that ultrasound leads to a faster diagnosis. It provides a wider field of view, can reduce possible secondary injuries and increases the accuracy of the diagnosis.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله accuracy, laceration, penetrating injuries, ultrasound.

نویسندگان مقاله مرضیه خادمی | Marzieh Khademi


مریم مسائلی | Maryam Masaeli


مهدی آزرم‌نیا | Mehdi Azarmnia


مسعود شهابیان | Masoud Shahabian


مازیار کرم‌نژاد | Maziar Karamnejad


محمد رضا عظیمی اول | Mohammad Reza Azimi Aval


آزاده اصغری بیربنه | Azadeh Asghari Birbanehنشانی اینترنتی http://tumj.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3666-528&slc_lang=other&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده other
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده گزارش کوتاه
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات