مجله سالمندی ایران، جلد ۱۷، شماره ۲، صفحات ۱۰-۱۰

عنوان فارسی مراقب آزاری در خانه های سالمندان شهر تهران در سال ۱۳۹۸
چکیده فارسی مقاله اهداف: در حالی که مطالعات متعددی سالمندآزاری را مورد بررسی قرار داده­اند، اما موضوع مراقب آزاری توسط سالمندان ; کمتر مورد توجه محققین قرار گرفته است. بنابراین هدف این مطالعه بررسی میزان و عوامل مرتبط با مراقب­آزاری در خانه­های سالمندان شهر تهران بود.
مواد و روش ­ها: مطالعه حاضر به روش مقطعی در خانه­­های سالمندان شهر تهران در سال 1398 انجام شد. در مجموع 124 مراقب از 14 خانه سالمندان به روش نمونه­گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. به منظور انداز­ه­گیری میزان مراقب آزاری،  از پرسشنامه [1]SOVES استفاده شد. داده ها پس از ورود به نرم افزار  SPSS-24 با استفاده از آزمون های استنباطی و توصیفی مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته­ ها: میانگین سنی مراقبین مورد مطالعه 74.36 سال با انحراف معیار 38.8 و 5.68 درصد آنان زن بودند. میزان مراقب­آزاری در طی 12 ماه گذشته، 7.42 درصد به دست آمد. از این میزان 1.37 درصد آزار کلامی، 2.24 درصد آزار جسمی و 9.12 درصد تهدید را از جانب سالمند تجربه کرده بودند. نتایج به دست آمده از آزمون کااسکوئر نشان داد که رابطه معناداری بین وضعیت شغلی و میزان مراقب آزاری وجود دارد. به طوری که احتمال مراقب آزاری در بین مراقبین تمام وقت بیش از 4 برابر بود. (03.4,OR= 006.0 P= , 43.7=(1)X2). دیگر نتایج حاصل از آزمونهای استنباطی نشان داد که بین متغیرهای سن، جنس، سابقه شغلی، دریافت آموزش، درصد کار مستقیم با میزان مراقب آزاری رابطه معناداری وجود نداشت.
نتیجه ­گیری: با توجه به شیوع بالای میزان مراقب آزاری در خانه های سالمندان ، انتظار می رود مسئولین، اقداماتی در جهت پیشگیری و حفاظت مراقبین انجام دهند.
 
.1Survey of Violence Experienced by Staff
کلیدواژه‌های فارسی مقاله خانه سالمندان، سالمندان، مراقبین رسمی، مراقب آزاری

عنوان انگلیسی Factor Related With Caregiver Abuse by the Elderly Residents in Tehran Nursing Homes, 2020
چکیده انگلیسی مقاله Objective: Several studies have assessed elder abuse, however, caregiver abuse by the elderly has been less addressed by the researchers. The present study aimed to assess the prevalence and associated factors of caregiver abuse by the elderly residents in Tehran nursing homes.
Methods: The present cross-sectional study was conducted on a convenience sample of 124 elderly caregivers from 14 nursing homes in Tehran, 2020. Caregiver abuse was measured by SOVES[1] . The data were analyzed using descriptive and inferential statistics by the SPSS-24.
Results: The mean age of the respondents was 36.74 (SD=8.38) and 68.5% were female. The prevalence of caregiver abuse was found to be 42.7% in the previous 12 months.  Of these, 37.1% had experienced verbal abuse, 12.9% threats, and 24.2% physical abuse. The Chi square test revealed a statistical significant association between job status and caregiver abuse (χ2 (1) =7.43, p=0.006, OR=4.03), wherein fulltime caregivers were four times more likely to experience abuse. Other inferential statistics revealed no significant association between age, sex, work history, direct labor ratio, and attending in educational program with caregiver abuse by the elderly residents in nursing homes.
Conclusion: The findings from the current study showing high prevalence of caregiver abuse by the elderly, imply that policymakers develop and implement measures to protect of caregivers in nursing homes.
 
.1Survey of Violence Experienced by Staff
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Caregiver Abuse, Formal Caregivers, Elderly, Nursing Home

نویسندگان مقاله حکیمه پاشازاده | Hakimeh Pashazadeh
Department of Social Work, University of Social Welfare and Rehabilitation Science, Tehran, Iran.
گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران.

یدالله ابوالفتحی ممتاز | Yadollah Abolfathi Momtaz
Iranian Research Center on Aging, University of Social Welfare and Rehabilitation, Tehran, Iran.
مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی ، تهران، ایران.

احمد دلبری | Ahmad Delbari
Malaysian Research Institute on Ageing (MyAgeing), Universiti Putra Malaysia, Serdang, ‎Selangor, Malaysia.
موسسه تحقیقات سالمندی مالزی، دانشگاه پوترای مالزی، مالزی.


نشانی اینترنتی http://salmandj.uswr.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3191-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سالمند شناسی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات