مجله سالمندی ایران، جلد ۱۷، شماره ۲، صفحات ۹-۹

عنوان فارسی نیازهای سلامت سالمندان شهرستان رفسنجان، ایران
چکیده فارسی مقاله مقدمه: تامین نیازهــای ســالمندان جهت ترویـج سـالمندی فعـال هـر روز ابعـاد گسـترده تـری پیـدا مـی کنـد، از سویی برای برنامه ریزی اصولی، نیاز سنجی دقیق لازم است.  لذا ایــن پژوهش ســعی دارد بــا اســتفاده از ابــزار  ارزیابی نیاز سالمندان کمبــرول  CANE، بــه درک جامعــی از  نیازهــای ســلامت ســالمندان رفسنجان دســت یابــد.
مواد و روش ها: این پژوهش مقطعی با مشارکت267 سالمند شهرستان رفسنجان در سال 2020  انجام گردید سالمندان واجد شرایط بصورت تصادفی طبقه ای از 6 مرکز جامع سلامت شهرستان انتخاب شدند.  جلسه توجیهی برگزار و رضایت کتبی جهت شرکت داوطلبانه در پژوهش اخذ گردید سپس پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک و پرسش نامه CANE تکمیل شد .
یافته ها: بیشترین فراوانی نیازهای برآورده نشده در زمینه نیازهای روان شناختی( ناراحتی های روانی12/3 درصد)، در زمینه نیازهای جسمانی: حافظه( 9/3 درصد) و در زمینه نیاز های محیطی: نیاز در زمینه محل سکونت (5/2 درصد)دیده شدند. بیشترین فراوانی نیازهای برآورده شده در زمینه نیازهای جسمانی: نیازهای دارویی(67/5درصد، اختلالات جسمانی (64درصد) و بیشترین موارد عدم نیاز در زمینه نیازهای روانشناختی: دریافت حقوق و مزایا،نوشیدن الکل،خودزنی عمدی و خودزنی اتفاقی دیده شد. بیشترین میزان دریافت کمک از مراقبین غیررسمی در زمینه ناراحتی های روانی (0/4 درصد ) و بیشترین میزان دریافت کمک از مراقبین رسمی در زمینه مواظبت از خانه و سلامت جسمانی 0/4 درصد بوده است.
 
نتیجه گیری: بیشترین فراوانی نیازهای برآورده نشده  سالمندان در زمینه نیازهای روان شناختی و بعد از آن در زمینه نیازهای جسمانی می باشد  و نیازهای محیطی و مراقبتی کمترین اولویت را دارند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نیاز، نیازسنجی، سلامت، سالمندان

عنوان انگلیسی Health-Related Needs of Older Adults in Rafsanjan City, Kerman Province, Iran
چکیده انگلیسی مقاله
Introduction: Meeting the needs of the elderly in order to promote active aging among them is becoming more and more important every day. Moreover, careful planning is needed for principled planning. In this regard, this study tries to use Camberwell Assessment of Need for the Elderly (CANE) as a multi-dimensional tool, to get a comprehensive understanding of the health-related needs of the elderly population of Rafsanjan city, Kerman province, Iran.
Methods: This cross-sectional study conducted with the participation of 267 elderly people in Rafsanjan city in 2020. Eligible elderlies were randomly selected from 6 comprehensive health centers of the city. A briefing session was held for the participants and their written consent was obtained to participate in the study voluntarily, then the demographic information and the CANE questionnaire were completed via private interview with the participants.
Results:  The highest frequency of unmet needs was in the context of psychological needs (mental disorders 12/3 %), and then in the context of physical needs:  memory (9/3 %), and in the context of environmental requirements: Accommodation (5/2%). The highest frequency of met needs in the context of physical need were, medication (67/5 %) and physical health (64 %)  and the most cases of lack of need were psychological needs including : receiving salaries and benefits, drinking alcohol, intentional self-harm and accidental self-harm. The highest rate of receiving help from informal caregivers was in the context of psychological distress (0/4), and regarding receiving aid from formal services, were, looking after the home and physical health was (0/4%).
Conclusion: Most of the unmet needs of seniors are in the context of psychological needs and then in the context of physical needs, and environmental and care needs are the lowest priority. therefore, planning is proposed to meet the unmet needs of older persons.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Need, Assessment, Health, Elderly

نویسندگان مقاله الهه بلوچ رفسنجانی | Elahe Balooch Rafsanjani
Department of Aging and Health, School of Public of Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
گروه سلامت سالمندی ، دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،یزد،ایران.

محمدعلی مروتی شریف آباد | Mohammad Ail Morowatisharifabad
Department of Health Education, Elderly Health Research Center, School of Public of Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،یزد،ایران.

سارا جام برسنگ | Sara Jambarsang
Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public of Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
گروه آمارزیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،یزد،ایران.

محسن میرزایی | Mohsen Mirzaei
School of Public of Health, Shahid sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،یزد،ایران.


نشانی اینترنتی http://salmandj.uswr.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3183-1&slc_lang=en&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده طب سالمندی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات