مجله سالمندی ایران، جلد ۱۷، شماره ۲، صفحات ۸-۸

عنوان فارسی اضطراب و وسواس ناشی از ویروس کرونا و ارتباط آن با افسردگی و فعالیت‌های روزانه زندگی سالمندان شهرستان مانه و سملقان در سال ۱۳۹۹
چکیده فارسی مقاله اهداف: اپیدمی کووید 19 علاوه بر آسیب‌های جسمانی، می‌تواند باعث مشکلات روانشناختی نیز در افراد شود. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان اضطراب و وسواس ناشی از کرونا ویروس و ارتباط آن با افسردگی و فعالیت‌های روزانه زندگی در سالمندان شهرستان مانه و سملقان در سال 1399 انجام شد.
مواد و روش‌ها:  مطالعه حاضر از نوع بررسی مقطعی و به روش توصیفی تحلیلی بر روی 300 نفر از سالمندان انجام شد. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه جمعیت شناختی و مقیاس‌های اضطراب (CAS) و وسواس ناشی از کروناویروس (OCSافسردگی(GDS)، فعالیت‌های روزانه زندگی IADL & ADL)) جمع‌آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 و آزمون‌های من‌ویتنی، کروسکال‌والیس و همبستگی اسپیرمن انجام شد.
یافته‌ها: از میان مشارکت‌کنندگان 214 نفر (71/2 درصد) زیر 70 سال بودند. میزان شیوع وسواس و اضطراب ناشی از کرونا در سالمندان مورد مطالعه، به ترتیب 5/3 درصد و 9 درصد بود. وسواس (0/220r= و0/001p ≤ ) و اضطراب (0/322r= و 0/001p ≤) ناشی از کرونا همبستگی معنی‌داری با افسردگی داشت و اضطراب ناشی از کرونا با فعالیت‌های روزانه زندگی  (0/114-r= و 0/05p<) همبستگی منفی و معنی‌داری را نشان داد.
نتیجه گیری:
میزان وسواس و اضطراب ناشی از کرونا در سالمندان مورد مطالعه، افزایش قابل توجهی را نسبت به سایر گروه‌های سنی نشان نداد. اما وسواس و اضطراب در زمان اپیدمی کرونا نسبت به قبل از آن افزایش معنا داری داشت. با توجه به نتایج بدست آمده، غربالگری، ارجاع و پیگیری دقیق‌تر خدمات سلامت روان، در کلینیک‌ها و مراکز بهداشتی درمانی در دوره اپیدمی کرونا،  امری ضروری به نظر می رسد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اضطراب، وسواس، فعالیت روزانه زندگی، کرونا ویروس

عنوان انگلیسی Coronavirus Anxiety and Obsession, Depression and Activities of Daily Living Among Older Adults in Mane and Semelghan, 2021
چکیده انگلیسی مقاله Objectives: In addition to physical damage, the Covid-19 epidemic can cause psychological problems and anxiety in public. Because the elderly is one of the most vulnerable groups in society, the present study aimed to assess the level of anxiety and obsession caused by the Covid-19 epidemic in the elderly and the relationship of those with the ability to perform activities of daily living (ADL) and Instrumental activities of daily living (IADL) in Iran in 2021.
Methods & Materials: This cross-sectional study was performed on 300 older adults aged ≥60 years who were selected by a simple random sampling method. Data were collected by using a demographic questionnaire and Coronavirus Anxiety Scale (CAS), Obsessive Coronavirus Scale (OCS), ADL, IADL, and Geriatric Depression Scale (GDS-15) questionnaires. Data analysis was performed using SPSS18 and Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, and Spearman’s correlation coefficient.
Results: Participants were 214 (71.2%) under 70 years old. The prevalence of OCS and CAS in the elderly was 5.3% and 9%, respectively. Statistical analysis showed that OCD (r=0.220, p ≤ 0.001) and CAS (r= 0.322, p ≤ 0.001) have a significant correlation with depression. Also, CAS has a significant correlation with ADL (r=-0.114, p <0.05)
Conclusions: The rate of OCS and CAS in the study didn’t significantly increase compared to the other age groups. But those scales significantly increased during the Covid-19 epidemic compared to before. Because of this, screening, referral, and more accurate follow-up of mental health services are necessary for clinics and health centers during the Covid-19 epidemic.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Anxiety, Obsession, Activities of Daily Living, Coronavirus

نویسندگان مقاله وحید راشدی | Vahid Rashedi
School of Behavioral Sciences and Mental Health (Tehran Institute of Psychiatry), Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران،) دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

مصطفی روشن روان | Mostafa Roshanravan
Department of Nursing, Faculty of Nursing, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran.
گروه پرستاری، دانشکده پرستاری ، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ، بجنورد، ایران .

وحیدرضا برهانی‌نژاد | Vahidreza Borhaninejad
Social Determinants of Health Research Center, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

مرضیه محمدزاده | Marzieh Mohamadzadeh
Mane and Semelghan Health Center, North Khorasan University of Medical Science, Bojnurd, Iran
مرکز بهداشت مانه و سملقان، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.


نشانی اینترنتی http://salmandj.uswr.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1857-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سالمند شناسی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات