مجله سالمندی ایران، جلد ۱۷، شماره ۲، صفحات ۶-۶

عنوان فارسی بررسی اثر مارکرهای طولی بر بقای سالمندان دیالیزی: یک مطالعه تک مرکزی
چکیده فارسی مقاله
اهداف: شناسایی عوامل موثر بر بقای بیماران سالمند همودیالیزی با استفاده از مدل دو مرحله ای بقا و چند متغیره ی طولی به منظور ارایه به درمانگر برای برنامه ریزی در جهت کنترل بهتر این بیماران می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه، یک مطالعه ی همگروهی تاریخی بود که بر روی 395 نفر از بیماران بالای 60 سال همودیالیزی انجام شد. داده ها طی یک دوره 15 ساله به صورت تمام شماری از ابتدای سال 1383 تا ابتدای سال 1398 در بیمارستان هاشمی نژاد تهران گرداوری شد. متغیرهای کراتنین خون و فسفات و کلسیم و پاراتورمون به عنوان متغیر طولی و مرگ و میر به عنوان پاسخ بقا در این مطالعه در نظر گرفته شده است. مدل دو‌مرحله‌ای بقا و چند‌متغیره‌ی طولی برای بیماران سالمند همودیالیزی برازش و نتایج آن بر حسب معیار لگاریتم درستنمایی با هم مقایسه گردید. تحلیل داده ها در نرم افزار آماری R نسخه  3. 4 .3  و SAS نسخه ی 4 . 9 انجام شد. سطح معناداری 0/05 در نظر گرفته شد. 
یافته ها: از 395 بیمار سالمند همودیالیزی، تعداد 249 (63%) نفر از بیماران مرد بودند. میانگین سنی بیماران 41/70 با انحراف معیار 11/6 سال بود. هم چنین بر اساس معیار منفی دو برابر لگاریتم درستنمایی، ساختار ارتباطی اثر تجمعی نشانگرهای زیستی طولی و بقا انتخاب شده و با فرض ثابت بودن سایر متغیرها، معنی دار بودن ضرایب کلسیم و لگاریتم پاراتورمون بدین معنا است که این متغیرها نشانگرهای خوبی در طول زمان برای تعیین احتمال رخداد مرگ در افراد می‌باشند و همچنین به ازای یک واحد افزایش در میزان هر یک از متغیرهای عدم توانایی راه رفتن، کلسیم، لگاریتم پاراتورمون به ترتیب ریسک رخداد مرگ 391/ 1، 927/‌0، 967/ 0 برابر می شود.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، مدل با ساختار ارتباطی اثر تجمعی نشانگرهای زیستی طولی و بقا به عنوان مدل مناسب، انتخاب شد. متغیر عدم توانایی راه رفتن و همچنین متغیرهای طولی کلسیم و لگاریتم پاراتورمون در مدل بقا در سطح 05 /0 معنی دار شدند؛ در این مدل متغیرهای عدم توانایی راه رفتن، کلسیم و لگاریتم پاراتورمون به عنوان عوامل موثر بر ریسک رخداد مرگ بیماران همودیالیزی تعیین شدند، پس درمان‌گران تمرکز بر تغییر رفتارهای بهداشتی برای مصرف کلسیم و پاراتورمون داشته باشند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله همودیالیز ، مدل دو‌مرحله‌ای، مدل بقا، مدل طولی چندمتغیره، کراتنین، کلسیم، فسفر، پاراتورمون، سالمند

عنوان انگلیسی Investigating the Effect of Longitudinal Biomarkers on Hemodialysis Elderly Survival: A Single Central Study
چکیده انگلیسی مقاله
Objectives: Identifying the factors influencing the survival of hemodialysis patients using a two- stage survival model and longitudinal multivariate in order to provide the therapist with planning to better control elderly hemodialysis patients.
Methods and Materials: The study was a historical cohort study of 395 patients over the age of 60 who underwent hemodialysis. Data were collected over a 15-year period from 2004 to the beginning of 2019 at Hasheminejad Hospital in Tehran. phosphate, calcium, parathormone and creatinine variables have been considered as longitudinal variables and mortality as a survival response in this study. The two-step survival and multivariate model for long-term hemodialysis patients were matched and the results were compared according to the theirs loglikelihood. Data analysis in statistical software R version 3.4 .3 and SAS version 4. 9 was done. The significance level was considered to be 0.05.
Results: Aaverage age of people was 70.41 years and The standard deviation was 6.11. 249 (63%) are male patients. Also, based on (-2 (loglikelihood)), the communication structure between the cumulative effect of longitudinal biological markers and survival, it was selected and considering the subsurface of the estimated random effect chart. And the true value of biomarkers derived from the longitudinal model and assuming other variables are constant, the significance of calcium and log parathormon means that these variables are good indicators over time to determine the occurrence of death in individuals and also per unit increase. In the amount of each of the age variables, the inability to walk, calcium, foot logarithm Atvrmvn, phosphorus and creatinine were risk of dying, 0.993, 1.391, 0.927, 0.967, 0.998, and 0.998 is equal.
Conclusion: By using a two-stage model and selecting a model with a structural relationship between cumulative effect according to fitness, calcium and log parathormone are significant; the survival model in the case of cumulative effect, only the variables of inability to walk, calcium and parathormon are considered as factors affecting the risk of death of hemodialysis patients.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Multivariate longitudinal data, Hemodialysis, Survival models, Two-stage models, Creatinine, Calsium, Phosphorus, PTH, Elderly

نویسندگان مقاله بهنوش اسدالهی دهکردی | Behnoush Asadollahidehkordi
University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Biostatistics, Tehran, Iran.
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،تهران، ایران.

اکبر بیگلریان | Akbar Biglariyan
University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Biostatistics, Tehran, Iran.
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،تهران، ایران.

شهرزاد عصاره | Shahrzad Osareh
Hashemi Nezhad hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
بیمارستان هاشمی نژاد، تهران، ایران.

محسن واحدی | Mohsen Vahedi
University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Biostatistics, Tehran, Iran.
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،تهران، ایران.


نشانی اینترنتی http://salmandj.uswr.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2977-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده آمار
نوع مقاله منتشر شده کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات