مجله سالمندی ایران، جلد ۱۷، شماره ۲، صفحات ۵-۵

عنوان فارسی مقایسه اثر ۸ هفته تمرین درمانی در خشکی و آب درمانی بر فعالیت های عملکردی زنان سالمند مبتلا به استئوآرتریت زانو
چکیده فارسی مقاله  
اهداف: استئوآرتریت زانو یکی ازشایعترین مشکلات عضلانی- اسکلتی در سالمندان است. ﺩﺭﺩ ، ﺧﺸﮑﻲ ، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﻟﻤﺲ، کاهش قدرت عضلانی و دامنه حرکتی مفاصل، اختلال در حس عمقی و تعادل منجر به تضعیف ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ شده و فرد را در اجرای فعالیت­های عملکردی ناتوان می­سازد. بنابراین استفاده از راهکارهایی جهت کنترل و کاهش عوارض ناشی از بیماری و بهبود در اجرای فعالیت های عملکردی روزانه آنان ضروری است. این پژوهش با هدف مقایسه تاثیر تمرین درمانی در خشکی و آب درمانی بر فعالیت­های عملکردی زنان سالمند  مبتلا به استئوآرتریت زانو انجام گرفت.
مواد و روش ­ها: پنجاه و چهار زن بیمار 60  سال به بالا مبتلا به استئوآرتریت زانو (قد:  5/53 ± 159/96 ، وزن:  9/50 ±  76/93 )  به صورت در دسترس انتخاب، و به صورت تصادفی جفت شده در دو گروه آب درمانی و تمرین­درمانی در خشکی به مدت 8 هفته تمرین کردند. به منظور ارزیابی فعالیت­های عملکردی بیماران ، از آزمون­های  برخاستن و رفتن، 30 ثانیه نشست و برخاست از روی صندلی، 40 متر پیاده­روی سریع،  بالا رفتن از پله و 6 دقیقه راه رفتن استفاده شد. جهت تحلیل داده­ها از نرم افزار SPSS 26 و تحلیل واریانس برای اندازه­های تکرار شده استفاده شد.
یافته ­ها: نتایج نشان داد که هر دو روش تمرین­درمانی در خشکی و آب درمانی موجب تغییرات درون­گروهی در آزمون­های عملکردی شده است (0/05 ≥p)، ولی اختلاف بین دو گروه معنادار نیست (0/05 ≤ p) که این نشان­دهنده تاثیر یکسان روش­های استفاده شده در پژوهش است.
نتیجه­ گیری: تمرین درمانی در خشکی به اندازه آب درمانی بر نتایج آزمون­های برخاستن و رفتن، 30 ثانیه نشست و برخاست از روی صندلی، 40 متر پیاده­روی سریع، بالا رفتن از پله، و 6 دقیقه راه رفتن و در نتیجه بر فعالیت­های عملکردی بیماران موثر بوده است. بنابراین می­توان هر یک از این دو روش را با توجه به شرایط بیمار تجویز کرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تمرین درمانی در خشکی، آب درمانی، فعالیت‌های عملکردی، سالمند، استئوآرتریت زانو

عنوان انگلیسی Comparison of the Effect of 8 Weeks of Land Exercise Therapy and Hydrotherapy on Functional Activities of Elderly Women with Knee Osteoarthritis
چکیده انگلیسی مقاله Objectives: Knee osteoarthritis is one of the most common musculoskeletal problems in older adults. Pain, stiffness, tenderness, decreased muscle strength and joint range of motion, impaired proprioception, and balance problems lead to impaired physical function, making the person incapable of performing functional activities. Therefore, it is necessary to use strategies to control and reduce the complications of the disease and improve their daily functional activities. The aim of this study was to compare the effect of land exercise therapy and hydrotherapy on functional activities in older women with knee osteoarthritis.
Methods & Materials: Fifty-four female patients with knee osteoarthritis within an age range of 60-69 years (height: 159.96 ±5.53, weight: 76.93±9.50) were selected as available, and were randomly divided into two groups of land exercise therapy and hydrotherapy for 8 weeks. To evaluate the patients' functional activities, timed up & go, 30- second chair stand, 40-meter fast paced walk test, stair climb test, and 6-minute walk test were used. SPSS V. 26 and analysis of variance for repeated measures were used for data analysis.
Results: The results showed that The results showed that both land exercise therapy and hydrotherapy methods caused intra-group changes in functional tests (P ≤ 0.05) but the difference between the two groups was not significant (P ≥ 0.05), which indicates the same effect of the methods used in the study.
Conclusion: Land exercise therapy has had the same effect as hydrotherapy on timed get up & go, 30- second chair stand, 40-meter fast paced walk test, stair climb test, and 6-minute walk test, which means that it has shown effective for the patients’ functional activities. Any of these methods can thus be recommended according to the conditions of each patient.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Hydrotherapy, Land Exercise Therapy, Knee Osteoarthritis, Elderly, Functional Activities

نویسندگان مقاله عذرا سادات اعتصامی | Azra Sadat Etesami
Student of Corrective Exercise and Sport Injuries, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

وحید ذوالاکتاف | Vahid Zolaktaf
Faculty of Exercise Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

حامد اسماعیلی | Hamed Esmaeili
Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.


نشانی اینترنتی http://salmandj.uswr.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-546-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده طب سالمندی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات