مجله سالمندی ایران، جلد ۱۷، شماره ۲، صفحات ۳-۳

عنوان فارسی ارتباط وضعیت سلامتی و میزان ریز مغذی ها با وضعیت تغذیه ای سالمندان مبتلا به اختلالات روان شناختی در بیمارستان روانپزشکی رازی
چکیده فارسی مقاله
اهداف: سالمندان مبتلا به اختلالات روانشناختی از گروه در معرض خطر سوءتغذیه می باشند. بررسی وضعیت تغذیه ای و شناسایی عوامل موثر  بر بروز آن، از اقدامات پیشگیرانه و کنترل کننده محسوب می شود، از اینرو این مطالعه با هدف تعیین وضعیت تغذیه ای سالمندان و ارتباط بین وضعیت سلامت و میزان ریزمغذی‌ها با وضعیت تغذیه ای سالمندان بستری در بیمارستان روانپزشکی انجام شد.
مواد و روش ها: در یک مطالعه مقطعی، 101 سالمند بستری در بیمارستان روانپزشکی رازی در سال 1397 ، مورد  بررسی قرار گرفتند. داده‌ها در سه بخش پرسشنامه، دریافت نمونه خون و اندازه‌گیری نمایه توده بدنی(BMI)  جمع‌آوری شد. پرسشنامه شامل سه قسمت اطلاعات دموگرافیک، ابزار سنجش فشرده تغذیه (MNA) و وضعیت سلامت بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با  SPSS-21 و انجام آزمون‌های کای اسکوئر، آنووا و رگرسیون لوجستیک انجام شد.
یافته ها: تقریباً سه چهارم افراد وضعیت تغذیه غیر نرمال داشتند. وضعیت تغذیه ای با وضعیت دندان، سطح فعالیت فیزیکی، BMI و ویتامین دی و ب12 ارتباط معنی‌دار داشت(0/05>p). عامل های پیش بینی کننده فعالیت فیزیکی(OR=8/539 ,CI=1/142-63/850) ، وضعیت دندان OR=23/119 ,CI=1/401-38/788)) و ویتامین ب 12 OR=1/007 ,CI=1/002-1/012)) گزارش شدند. سطح ویتامین دی در 95 درصد از افراد ناکافی بود.
نتیجه گیری:
وضعیت تغذیه اکثر سالمندان غیر نرمال بود و درصد قابل توجهی با کمبود ریزمغذی مواجه بودند. عوامل موثر شناسایی شده قابل تعدیل می باشند. بر این اساس غربالگری و مدیریت منظم وضعیت تغذیه باید به عنوان یک رکن مهم در مداخلات درمانی تقویت شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سالمند، اختلال روانشناختی، سوء تغذیه، ابزار سنجش فشرده تغذیه ، ریزمغذی

عنوان انگلیسی Relationship of Health Status and Micronutrients Level With Nutritional Status of the Elderly with Psychological Disorders in Razi Psychiatric Hospital
چکیده انگلیسی مقاله Objective: Elderly with psychological disorders are at risk of malnutrition. Investigating the nutritional status and identifying the effective factors are one of the preventive and control proceeding. Therefore, this study aimed to investigate the nutrition status(NS) and examine the relationship of health status and micronutrients level with NS in elder persons.
Methods and Material:  in a cross sectional survey, 101 elderly people admitted to Razi Psychiatric Hospital of Tehran in 2018 were selected as the sample. The data were collected with demographics questionnaire, the Mini Nutritional Assessment and the health status, blood sampling and body mass index (BMI). The data were analyzed by the chi-square, Anova test and logistic Regression in SPSS-21.
Results: Approximately three-quarters of the participants had an abnormal NS. The results indicated that the NS of participants had a significant relationship with dental health status, physical activity, the serum levels of vitamin D, vitamin B12 and BMI score (p<0.05). After logistic analysis, predictors of NS were reported, vitamin B12 level )OR=1/007 ,CI=1/002-1/012), physical activity (OR=8/539 ,CI=1/142-63/850) and dental status )OR=23/119 ,CI=1/401-38/788). Vitamin D levels were inadequate in 95% of subjects.
Conclusion: The NS of most participants was abnormal and the majority of them were suffering from micronutrient deficiencies. Results identify modifiable factors associated with malnutrition. Accordingly, regular nutritional screening and management should be strengthened as ​a pillar component of therapeutic interventions.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Elderly, Psychological disorder, Malnutrition, Mini Nutritional Assessment, Micronutrient

نویسندگان مقاله امید رضایی | Omid Rezaei
Psychosis Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
مرکز تحقیقات سایکوز، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران.

لادن فتاح مقدم | Ladan Fattah Moghaddam
Department of Psychiatric Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
گروه روانپرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران.

سید شهاب بنی هاشم | Seyed Shahab Banihashem
Department of Psychosomatic Medicine, Taleghani Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
دانشکده روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان طالقانی، تهران، ایران.

داود عرب قهستانی | Davood Arab Ghahestany
Psychosis Research Center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
مرکز تحقیقات سایکوز، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران.

حسین اخوان زنجانی | Hossein Akhavan Zanjani
Infection Diseases Specialist, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
متخصص عفونی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی ، تهران، ایران.

پانته آ منصوری | Pantea Mansouri
Department of Nutrition, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
گروه تغذیه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

فرشته رضایی | Fereshte Rezaie
Department of Gerontology, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
گروه سالمند شناسی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی ، تهران، ایران.


نشانی اینترنتی http://salmandj.uswr.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3154-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سالمند شناسی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات