مجله سالمندی ایران، جلد ۱۷، شماره ۲، صفحات ۲-۲

عنوان فارسی بررسی ارتباط سابقه مصرف گیاهان دارویی با میزان تبعیت دارویی در سالمندان مبتلا به بیماری مزمن بستری در شهر ساوه (۹۹-۱۳۹۸)
چکیده فارسی مقاله اهداف: بسیاری از بیماران سالمند با این فرض که گیاهان دارویی بدون خطر و عوارض هستند آن‌ها را خودسرانه مصرف می‌کنند. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط سابقه مصرف گیاهان دارویی با میزان تبعیت دارویی در سالمندان مبتلا به بیماری مزمن انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی و مقطعی 358 سالمند 60 سال و بالاتر مبتلا به بیماری‌های مزمن در سال 99-1398 با روش نمونه‌گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. برای جمع‌آوری‌ها داده‌ها از پرسشنامه سه‌قسمتی اطلاعات جمعیت شناختی، سابقه مصرف گیاهان دارویی و ابزار تبعیت دارویی استفاده شد. اطلاعات با نرم‌افزار آماری اس پی اس اس و با استفاده از آزمون‌های آماری آنالیز واریانس یک‌طرفه، تی مستقل و کای دو و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: میانگین سن شرکت‌کنندگان8/13± 69/44 سال بود. 52/23% از آن‌ها مؤنث بودند. اکثریت شرکت‌کنندگان متأهل (87/68 درصد)، با سطح تحصیلات زیر دیپلم (71/64 درصد) بودند. میانگین کلی تبعیت دارویی در شرکت‌کنندگان 5/48 (در محدوده تبعیت ضعیف) بود. میزان سابقه مصرف داروی گیاهی با اطلاع پزشک 41/34 درصد (148 نفر) و بدون اطلاع پزشک 27/3 درصد (98 نفر) در یک سال گذشته بود. میانگین تبعیت دارویی در سالمندانی که از گیاهان دارویی استفاده می‌کردند (هر دو گروه با اطلاع پزشک و بدون اطلاع پزشک) در مقایسه با گروهی که سابقه مصرف داروی گیاهی نداشتند، پایین‌تر بود (0/001P=). همچنین بین تعداد و دفعات مصرف گیاهان دارویی و مدت زمان ابتلا به بیماری مزمن با میزان تبعیت دارویی ارتباط آماری معنی‌داری وجود داشت (0/05> P).
نتیجه‌گیری: با توجه به مصرف زیاد گیاهان دارویی در سالمندان مبتلا به بیماری مزمن و ارتباط آن با تبعیت دارویی پایین، ضروری است به سالمندان در مورد نحوه صحیح مصرف گیاهان دارویی، عوارض جانبی آن‌ها، تداخلات دارویی- گیاهی، لزوم اطلاع دادن آن به پزشک و لزوم تبعیت دارویی آموزش داده شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سالمند، گیاهان دارویی، تبعیت دارویی

عنوان انگلیسی The Relationship Between the History of Use of Medicinal Plants and Medication Adherence in the Elderly Patients With Chronic Diseases in Saveh (2020)
چکیده انگلیسی مقاله Objectives: Many patients use medicinal plants, assuming they are safe and without side effects. The present study was undertaken to investigate the relationship between the use of medicinal plants and medication adherence in the elderly patients with chronic diseases.
Methods and Materials : In this descriptive and cross-sectional study, 358 patients aged 60 years or over with chronic diseases in 2020 were included in the study by convenience sampling method. Data collection instrument was a three part questionnaire including demographic information, history of medicinal plants used and Medication Adherence Scale. The data were entered into SPSS 21 and analyzed using one-way analysis of variance (ANOVA), Chi-square, independent t-test and logistic regression.
Results: The mean age of participants was 69.44±8.13 years and 52.23% of them were female. The majority of participants were married (87.68%) with under diploma education (71.64%).The overall mean of medication adherence in participants was 5.48 (in the range of poor adherence). The history of taking medicinal plants in the last 1 year with reporting the physician was 41.34% (N=148) and without reporting the physician was 27.3% (N=98). The mean of medication adherence in the participants who used medicinal plants (in both groups) was lower than the group who had no history of medicinal plants use (P=0.001). Also there was a statistically significant relationship between the number and frequency of medicinal plants used, and the duration of chronic disease with the medication adherence (P <0.05).
Conclusion: Due to the high consumption of medicinal plants in the elderly patients and its relationship with poor medication adherence, it is necessary to educate the elderly patients about the correct use of medicinal plants, their side effects, medication-herbal interactions, the need to inform the doctor about use of medicinal plants and to observe the medication adherence.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Aged, Medicinal plants, Medication Adherence

نویسندگان مقاله حمیدرضا کوهستانی | Hamid Reza Koohestani
Medical Education Department, Social Determinants of Health Research Center, Saveh University of Medical Sciences, Saveh, Iran.
ﮔﺮوه آموزش پزشکی، دانشکده علوم پزشکی ساوه، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، ساوه، ایران.

نیره باغچقی | Nayereh Baghcheghi
Nursing Department, Social Determinants of Health Research Center, Saveh University of Medical Sciences, Saveh, Iran.
ﮔﺮوه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی ساوه، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، ساوه، ایران.


نشانی اینترنتی http://salmandj.uswr.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3247-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده عمومی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات