مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال)، جلد ۴۱، شماره ۱، صفحات ۱-۱۷

عنوان فارسی ارزیابی خواص آنتی‌باکتریال نانوکامپوزیت‌های پلی‌لاکتیک اسید- پلی‌کاپرولاکتون- حاوی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت و اکسید روی در داربست‌های قابل جذب بافت سخت
چکیده فارسی مقاله
امروزه افراد بسیاری به‌دلیل صدمات وارده به بافت استخوان نیاز به استفاده و کاشت ثابت‌کننده‌های استخوانی دارند. به‌دلیل تحریک سیستم ایمنی پس از کاشت، عفونت در محل عمل بسیار رایج است که باعث ایجاد تورم و درد در ناحیه عمل می‌شود. استفاده از نانوذرات اکسید روی باعث کاهش عفونت در محل عمل و کاهش نیاز بیمار به مصرف آنتی‌بیوتیک می‌شود. هدف از انجام این پژوهش ساخت و مشخصه‌یابی اتصالات پلیمری آنتی‌باکتریال قابل جذب جهت کاربرد در بافت سخت است که بتواند نیاز بیمار به جراحی مجدد جهت خروج اتصالات دائمی را برطرف کند. برای این منظور از پلیمرهای زیست تخریب‌پذیر پلی‌لاکتیک ‌اسید و پلی‌کاپرولاکتون و نانوذرات هیدروکسی‌ آپاتیت و اکسید روی و همچنین حلال کلروفرم استفاده شد. برای ساخت نمونه‌ها از روش محلولی استفاده شد و با استفاده از هم حمام فراصوت و همزن ‌مغناطیسی نمونه‌ها ساخته شد. جهت بررسی مورفولوژی داربست‌های ساخته شده از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی استفاده شد. ارزیابی سمیّت نمونه‌ها توسط آزمون MTT بررسی شد. رفتار نانوکامپوزیت‌ها در مقابل باکتری‌های اشریشیاکلای(ای‌کلای) و استافیلوکوکوس اورئوس(اس‌آرئوس) توسط اندازه‌گیری قطر هاله عدم رشد بررسی شد. نتایج نشان داد که میزان قطر هاله عدم رشد در زمینه پلیمری در برابر باکتری‌ ای‌کلای 0/219 ± 14/79 میلی‌متر و برای زمینه بهینه 0/341 ± 38/72 میلی‌متر بود. همچنین میزان قطر هاله عدم رشد در برابر باکتری اس‌آرئوس در زمینه پلیمری 0/32 ± 17/42 میلی‌متر و برای ماتریس بهینه 0/318 ± 39/97 میلی‌متر اندازه‌گیری شد که نشان از فعالیت آنتی‌باکتریال نانوذرات اکسید روی دارد. همچنین مشاهده شد که سلول‌های فیبروبلاست روی سطح داربست‌های اصلاح شده زنده‌مانی بیشتری نسبت به داربست پلیمری داشتند. این نتایج نشان داد که اصلاح داربست‌ها با نانوذرات باعث مهار رشد باکتری در محیط کشت می‌شود. این مطالعه نشان داد که اضافه کردن نانوذرات اکسید روی باعث بهبود خاصیت ضد باکتریایی داربست‌ها و همچنین بهبود زندهمانی سلول‌ها و کاهش سمیّت داربست می‌شود.

 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله هیدروکسی‌آپاتیت، اکسید روی، آنتی‌باکتریال، اشریشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوس.

عنوان انگلیسی EVALUATION OF ANTIBACTERIAL PROPERTIES OF POLYLACTIC ACID-POLYCAPROLACTONE-CONTAINING HYDROXYAPATITE AND ZINC OXIDE NANOPARTICLES IN HARD TISSUE ABSORBABLE SCAFFOLDS
چکیده انگلیسی مقاله
Today, many people need to use bone grafts and implants because of damage to bone tissue. Due to the stimulation of the immune system after implantation, infection at the operation site is very common, which causes swelling and pain in the operation area. The use of zinc oxide nanoparticles reduces infection at the operation site and reduces the patient's need for antibiotics. In the present study, the morphology of the scaffolds was investigated by field emission scanning electron microscope (FE-SEM). The toxicity of the samples was evaluated using MTT assay. The behavior of nanocomposites against Escherichia coli and Staphylococcus aureus was investigated by measuring the diameter of the growth inhibition zone. It was found that modification of scaffolds with nanoparticles caused a growth inhibition in bacterial culture medium. It was also observed that fibroblast cells on the surface of the modified scaffolds had longer survival than polymer scaffolds. This study showed that the addition of oxidizing nanoparticles improves the antibacterial properties of scaffolds and cell viability and reduces scaffold toxicity.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Hydroxyapatite, Zinc oxide, Antibacterial, Escherichia coli, Staphylococcus aureus.

نویسندگان مقاله فرناز دهقانی فیروزآبادی | F. Dehghani Firoozabadi
Department of Biomedical Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
گروه مهندسی پزشکی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

احمد رمضانی سعادت‌آبادی | A. Ramazani Saadatabadi
Department of Chemical and Petroleum Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
گروه مهندسی شیمی نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

آزاده آصف نژاد | A. Asefnejad
Department of Biomedical Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
گروه مهندسی پزشکی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://jame.iut.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2388-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بیومواد
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات