روانشناسی شناختی، جلد ۱۰، شماره ۱، صفحات ۰-۳۴

عنوان فارسی مسیر تحولی تمایلات هیجانی-اجتماعی در کودکان پیش‌دبستانی ایرانی
چکیده فارسی مقاله تحول هیجانی-اجتماعی در اوایل کودکی، یکی از زیربناهای اساسی سلامت فرد و جامعه است. پژوهش حاضر، به بررسی مسیر تحولی تمایلات هیجانی-پژوهشی و مؤلفه‌های آن در سنین پیش‌دبستانی پرداخته است. نمونه موردمطالعه ما، 447 کودک سالم ایرانی (دختر=47.4 درصد) در گستره سنی 48 تا 78 ماه (میانگین=66.57، انحراف استاندارد=6.797) بود. این نمونه از پنج شهر تهران، بندرعباس، مشهد، زرند و تبریز به‌عنوان نماینده جمعیت ایرانی بر اساس توزیع جغرافیایی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی بودند. در این پژوهش از نسخه فارسی سیاهه تمایلات هیجانی-اجتماعی پیش‌دبستانی استفاده شد که شامل شش مؤلفه رفتارهای بیش فعالانه-ناسازگارانه، مهارت­های اجتماعی، مهارت­های ارتباطی، مهارت­های زندگی روزمره، رفتار تغذیه­ای و نشانگان اضطراب جدایی است. جهت بررسی تغییرات مسیر تحولی تمایلات هیجانی-اجتماعی، از آزمون کروسکال والیس استفاده گردید که نتایج آن نشان داد در بین بازه‌های سنی شش‌ماهه، تغییرات معناداری درباره مؤلفه‌های مهارت‌های زندگی روزمره و نشانگان اضطراب جدایی وجود دارد؛ اما درباره چهار مؤلفه دیگر و همچنین تمایلات هیجانی-اجتماعی به‌طورکلی، تفاوت معناداری بین این گروه‌های سنی وجود ندارد. سپس آزمون تعقیبی گیمز-هاول انجام شد تا تفاوت‌های مشاهده‌شده در بین دسته‌های سنی، بررسی شود. نتایج این پژوهش نشان داد که تمایلات هیجانی-اجتماعی در اوایل کودکی، تغییرات معناداری نمی‌کند. در نتیجه می­توان گفت که دوره‌های حیاتی مرتبط با تحول توانایی هیجانی-اجتماعی، قبل یا بعدازاین دوره است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کودکان پیش‌دبستانی، تمایلات هیجانی-اجتماعی، کودکی اولیه، مسیر تحولی

عنوان انگلیسی The Developmental Trajectory of Socio-emotional Tendencies in the Iranian Preschoolers Children
چکیده انگلیسی مقاله Socio-emotional development is one of the fundamental bases of individual and social health. The present study aims to investigate the developmental trajectory of socio-emotional tendencies (SET) and its components in preschoolers. Our sample was 447 healthy Iranian preschoolers (girl=47.4%) aged 48-78 month-old (mean=66.57, SD=6.79). they were from Tehran, Bandar Abbas, Mashhad, Zarand, and Tabriz as the representative provinces of the Iranian population, based on the geographical distribution and socioeconomic status. We used the Persian version of the Kindergarten Inventory of Social-Emotional Tendencies (KIST) which consists of six components. It included hyperactivity-maladaptive behavior, social skills, communication skills, daily living skills, eating behavior, and separation anxiety symptoms.
We used Kruskal-Wallis test to investigate the developmental trajectory of SET. Results showed that there were significant changes in daily living skills and separation anxiety symptoms during 6-month periods, meanwhile there were no significant changes in the other four components and SET in total. Then, the Games-Howell post-hoc test was performed to follow up the observed differences among age categories. Results of the present study showed that SET doesn’t change significantly in early childhood. It propose that the critical period of the socio-emotional ability development occurs sooner or later
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Preschoolers children, socio-emotional tendencies, early childhood, developmental trajectory

نویسندگان مقاله محسن دادجو | Mohsen Dadjoo
Institute for Cognitive and Brain Sciences, Shahid Beheshti University
پژوهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهید بهشتی

شهریار غریب زاده | Shahriar Gharibzadeh
Institute for Cognitive and Brain Sciences, Shahid Beheshti University
پژوهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهید بهشتی


نشانی اینترنتی http://jcp.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-831-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده روانشناسی شناختی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات