روانشناسی شناختی، جلد ۱۰، شماره ۱، صفحات ۰-۱

عنوان فارسی تداخل پیش‌گستر دیداری و کلامی در اختلال استرس پس از سانحه
چکیده فارسی مقاله نقایص اجرایی حافظه فعال همچون تداخل پیشگستر نقش موثری را در حفظ علائم اختلال استرس پس از سانحه از جمله جهش به گذشته و تجریه مجدد دارد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تداخل پیش‌گستر دیداری و کلامی در افراد مواجه شده با آسیب با و بدون اختلال استرس پس از سانحه بود. روش کار: در این پژوهش علی- مقایسه‌ای، آزمودنی‌ها به شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. تعداد 30 نفر از افراد مواجه شده با سوانح جاده‌ای و تصادفات رانندگی بدون اختلال استرس پس از سانحه با 30 نفر از افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه از نظر تداخل پیش‌گستر دیداری و کلامی مقایسه شدند. ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات شامل مصاحبه ساختاریافته مقیاس علائم اختلال استرس پس از سانحه برایDSM-5 ، پرسشنامه افسردگی بک-2 و آزمایه پروب اخیر بودند. پس از اجرای پژوهش، داده‌ها با استفاده تحلیل واریانس مختلط با اندازه‌گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه نقص بیشتری را در کنترل تداخل پیش‌گستر دیداری و کلامی نسبت به افراد مواجه شده با آسیب بدون این اختلال تجربه می‌کنند. به علاوه، افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه نقص بیشتری را در حافظه فعال دیداری نسبت به حافظه فعال کلامی نشان دادند. نتیجه‌گیری: افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه نقایصی را در کنترل تداخل پیش‌گستر نشان می­دهند که پیشنهاد می‌شود در درمان این افراد مورد توجه قرار گیرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله حافظه فعال، اختلال استرس پس از سانحه، مزاحمت، تداخل پیش گستر

عنوان انگلیسی Verbal and Visual Proactive Interference in Post-Traumatic Stress Disorder
چکیده انگلیسی مقاله Objective: Working memory executive deficits have a role in maintaining Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) symptoms including flashbacks and reexperiencing. Accordingly, the aim of the present study was to compare the visual and verbal Proactive Interference in trauma-exposed individuals with and without PTSD. 
Method: In this retrospective study, we recruited subjects through the purposive sampling method. We compared 30 survivors of road traffic accidents with PTSD with 30 trauma-exposed individuals without PTSD in terms of visual and verbal Proactive Interference. Measuring tools included the Post-Traumatic Stress Disorder semi-structured Interview for DSM-V, the Beck Depression Inventory-II and the Recent Probes Task. Data were analyzed using mixed repeated-measures analysis of variance (ANOVA) in SPSS-21 software.
Results: Subjects of the PTSD group reported higher levels of visual and verbal Proactive Interference than the control group. Moreover, patients with PTSD indicated higher deficiencies in visual working memory than verbal working memory.
Conclusion: Patients with PTSD show deficiencies in controlling proactive interference that should be taken into consideration through their treatment procedure.
 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله working memory, PTSD, intrusion, proactive interference.

نویسندگان مقاله سمیه دانشور | Somayeh Daneshvar
Shiraz University
دانشگاه شیراز

محمدرضا تقوی | Mohammad Reza Taghavi
Shiraz University
دانشگاه شیراز


نشانی اینترنتی http://jcp.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1660-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده روانشناسی بالینی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات