مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، جلد ۱۴، شماره ۱، صفحات ۷۰-۷۸

عنوان فارسی شاخصهای سلامت معنوی از منظر امام علی ع
چکیده فارسی مقاله مقدمه: سلامت معنوی به عنوان بعد چهارم سلامت براساس زمینههای فرهنگی و مذهبی و اندیشمندان دینی هر جامعهای تبیین میشود. لذا هدف این مطالعه تببین شاخصهای سلامت معنوی از منظر امام علی ع میباشد.
روش کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی و از نوع تحلیل محتوی کیفی جهت دار میباشد که به گردآوری بخشی از سخنان ارزشمند امام علی علیه السلام از متون معتبر پرداخته و شاخصهای سلامت معنوی از منظر امام علی ع را شامل میشود که در پنج محور سلامت معنوی در مطالعه خراشادی زاده و همکاران (1394 (و ارجاعات تجربی سلامت معنوی بیان شده است. دراین مطالعه از متون دست اول و معتبر استفاده شده است. بدین معنی که با جستجو در پایگاههای اطلاعاتی و براساس مطالعه خراشادی زاده و همکاران با استفاده از کلیدواژههای امام علی علیه السلام، در روایات به بازیابی سخنان امام علی علیه السلام پرداخته و ضمن مستندسازی، مورد بررسی قرار گرفته است. 
یافته ها: امام علی ع ضمن توجه به اثر متقابل جسم و روح بر یکدیگر، بیانات ویژهای داشته که در 5 محور خالق گرایی عاشقانه؛ عقلانیت دینی؛ تعادل روانی؛ وظیفه گرایی و آخرت نگری قابل ارزیابی است.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش انجام شده در محورهای پنج گانه فوق نشان داد که سلامت معنوی در کلام امام علی ع تفاوتهای اساسی با سلامت معنوی بر اساس دیگر فرهنگها دارد. لذا جامعه علوم پزشکی براساس کلام امیرالمؤمنین ع ، برای دست-یابی به سلامت جسمی بیماران ضروری است به اثر متقابل جسم و روح توجه و به ارجاعات تجربی سلامت معنوی برای ارتقا و ارزیابی سلامت معنوی توجه ویژه داشته باشند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سلامت معنوی، روح، امام علی ع، جامعه علوم پزشکی، جسم

عنوان انگلیسی Spiritual Health Indicators in Imam Ali's Speeches
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Spiritual health is explained as the fourth dimension of health based on the cultural and religious contexts and religious thinkers of each society. Therefore, the purpose of this study is to explain the indicators of spiritual health from the perspective of Imam Ali.
Method: This descriptive-analytical study is a qualitative content-oriented analysis that collects some of the valuable sayings of Imam Ali from authentic texts and the indicators of spiritual health from the perspective of Imam Ali. It is included in the five axes of spiritual health in the study of Kharashadizadeh et al. (2015) and empirical references to spiritual health. In this study, first-hand and authentic texts have been used. This means that by searching in databases and based on the study of Kharashadizadeh et al. Using the keywords of Imam Ali, in the narrations, the words of Imam Ali have been retrieved and, while documented, it has been studied.
Results: Imam Ali, while paying attention to the interaction of body and soul with each other, had particular statements on the five axes of romantic creationism; Religious rationality, Mental balance, Conscientiousness, and heresy can be evaluated.
Conclusion: The research results in the above five axes showed that spiritual health, in the words of Imam Ali, has fundamental differences from spiritual health based on other cultures. Therefore, according to the Imam Ali community of medical sciences, to achieve patients' physical health, it is necessary to pay special attention to the interaction of body and soul and to pay special attention to empirical references to spiritual health to promote and evaluate spiritual health.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Spiritual Health, Soul, Imam Ali (AS), Medical Sciences Community, Body

نویسندگان مقاله فاطمه خراشادی زاده | Fatemeh Khorashadizadeh


مرتضی رستگار | Morteza Rastegar


سالار پوربرات | Salar Poorbaratنشانی اینترنتی http://journal.nkums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-779&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده علوم پایه
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات