مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، جلد ۱۴، شماره ۱، صفحات ۶۱-۶۹

عنوان فارسی رابطه فعالیت سیستم های فعال ساز رفتاری BAS و بازداری رفتاری BIS و اضطراب سلامت با نقش واسطه ای راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان سازگارانه
چکیده فارسی مقاله مقدمه: یکی از مباحثی که در روانشناسی سلامت مطرح است واکنش افراد به نشانههای جسمانی بیماری است، پژوهش حاضر به بررسی رابطه فعالیت سیستمهای فعال ساز رفتاری BAS و بازداری رفتاری BIS و اضطراب سلامت با نقش واسطهای راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان سازگارانه میپردازد.
روش کار: روش مطالعه از نوع همبستگی است. جامعه شامل دانشجویان 18 تا 35 ساله دانشگاه بوعلی سینا و پیام نور همدان است که به منظور انجام پژوهش 399 نفر از دانشجویان با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان از طریق ابزار سنجش تحقیق شامل 3 پرسشنامه پنج عاملی جکسون، اضطراب سلامت، و راهبرهای نظم جویی شناختی هیجان ارزیابی شدند، سپس داده ها با استفاده از روش تحلیل مسیر، و بر اساس نرم افزار 21 -AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: یافته ها نشان داد که سیستم فعال سازی رفتاری BAS  بر اضطراب سلامت تأثیر مستقیم دارد، سیستم فعال سازی رفتاری BAS و راهبرد نظم جویی شناختی هیجان سازگارانه، و سیستم بازداری رفتاری BIS و راهبرد نظم جویی شناختی هیجان سازگارانه و همچنین راهبرد نظم جویی شناختی هیجان سازگارانه و اضطراب سلامت با یکدیگر رابطه غیرمستقیم دارند؛ همچنین این پژوهش نشان داد که راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان سازگارانه نقش میانجی بین سیستم فعال ساز رفتاری BAS، سیستم بازداری رفتاری BIS ،با اضطراب سلامت ایفا می کنند.
نتیجه گیری: رابطه فعالیت سیستم های فعال ساز رفتاری BAS ،سیستم بازداری رفتاری BIS ،و اضطراب سلامت با نقش واسطهای راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان سازگارانه مورد تأیید است و مدل نهایی برازش دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سیستم فعال ساز رفتاری، BAS، سیستم بازداری رفتاری BIS، اضطراب سلامت، راهبردهای نظم جویی شناختی، هیجان سازگارانه

عنوان انگلیسی Relationship between the Activity of Behavioral Activation Systems (BAS) and Behavioral Inhibition (BIS) and Health Anxiety with the Mediating Role of Adaptive Cognitive Emotion Regulation Strategies
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: One of the topics in health psychology is the response of individuals to the physical symptoms of the disease. Cognitive emotion regulation strategies deal with adaptive emotion. Method: The study method is correlational. The population includes students aged 18 to 35 years from Bu Ali Sina University and Payame Noor University of Hamadan. To conduct research, 399 students were selected by the convenience sampling
method. Participants were assessed using a research assessment tool including three Jackson five-factor questionnaires, health anxiety, and cognitive emotion regulation guides. Then the data were analyzed using the path analysis method based on AMOS-21 software.
Results: The results showed that the Behavioral Activation System (BAS) has a direct effect on health anxiety, the Behavioral Activation System (BAS) and cognitive emotion regulation strategy adaptive, and the Behavioral Inhibition System (BIS) and cognitive regulation strategy Adaptive emotion, as well as cognitive regulation strategies Adaptive emotion and health anxiety, are indirectly related; This study also showed that adaptive cognitive emotion regulation strategies play a mediating role between behavioral activation system (BAS), behavioral inhibition system (BIS), with health anxiety.
Conclusion: The relationship between the activity of behavioral activation systems (BAS), behavioral inhibition system (BIS), and health anxiety with the mediating role of adaptive cognitive emotion regulation strategies is confirmed, and the final model fits.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Behavioral Activation System BAS, Behavioral Inhibition System BIS, Health Anxiety, Adaptive Emotional Cognitive, Regulation Strategies

نویسندگان مقاله مژگان عرفان | Mojgan Erfan


مرتضی روستایی | Morteza Roustaei


سمانه معبودی نژاد | Samaneh Maboudinejad


الهه پوراکبران | Elahe Pourakbaran


فرنوش بدیهی زراعتی | Farnoush Badihi Zeraatiنشانی اینترنتی http://journal.nkums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-778&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده علوم پایه
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات