مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، جلد ۱۴، شماره ۱، صفحات ۵۲-۶۰

عنوان فارسی تجربه قربانیان دوم خطاهای پزشکی منجر به مرگ یا عارضه پایدار: یک مطالعه کیفی
چکیده فارسی مقاله مقدمه: خطای پزشکی موجب پاسخهای شدید عاطفی در ارائه دهندگان خدمات بهداشتی میشود و آنان را به قربانیان دوم تبدیل می نماید. این مطالعه با هدف تبیین تجربه قربانیان دوم خطاهای پزشکی منجر به مرگ یا عارضه پایدار انجام گردید.
روش کار: این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا در سال 1399 انجام یافت. 10 نفر از پزشکان و کادر درمان درگیر با خطاهای پزشکی منجر به مرگ یا عارضه پایدار با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. روش جمع آوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. تجزیه وتحلیل داده ها با روش تحلیل محتوای مرسوم با نرم افزار MAXQDA18 صورت گرفت.
یافته ها: بر اساس تجزیه وتحلیل مصاحبه ها 156 کد اولیه، 48 طبقه فرعی، 13 طبقه اصلی و نهایتاً 3 تم اصلی شامل "واکنشهای چندگانه، تاثیرات چندگانه و سیستم حمایتی" حاصل گردید.
نتیجه گیری: شناخت تجربیات قربانیان دوم در مواجهه با حوادث و خطاهای پزشکی شامل واکنشها چندگانه، تأثیرات چندگانه و سیستم حمایتی  میتواند به فهم بهتر این پدیده و طراحی برنامه جامع حمایتی با هدف رفع و کاهش پیامدهای منفی و افزایش احساس امنیت آنها کمک کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله قربانی دوم، خطای پزشکی، پژوهش کیفی

عنوان انگلیسی The Experience of Second Victims of Medical Errors Leading to Death or Permanent Complication: A Qualitative Study
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: Medical error causes severe emotional responses in health care providers and makes them second victims. This study aimed to explain the experience of second victims of medical mistakes leading to death or permanent complication.
Method: This research was conducted with a qualitative approach and content analysis method in 2020. Using a purposeful sampling method, ten physicians and members of the medical team involved in medical errors leading to death or permanent complication were selected and interviewed. Data were analyzed by the conventional content analysis method with MAXQDA18 software.
Results: Based on the analysis of the interviews, 156 initial codes, 48 sub-categories, 13 main categories, and finally, three main themes, including "Multiple reactions, Multiple effects, and Supportive system."
Conclusion: Understanding the experiences of second victims, including (multiple reactions, multiple effects, and supportive systems) can help to understand this phenomenon better and help design a comprehensive support program to eliminate and reduce the negative consequences and increase the sense of security them
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Second Victim, Medical Error, Qualitative Research

نویسندگان مقاله غلامرضا گل کار | Golamreza Golkar


اعظم علوی | Azam Alaviنشانی اینترنتی http://journal.nkums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-777&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده علوم پایه
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات