مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، جلد ۱۴، شماره ۱، صفحات ۴۵-۵۱

عنوان فارسی تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر بیان ژن ۱-PARP قلبی در موش های صحرایی نر وابسته به متامفتامین
چکیده فارسی مقاله مقدمه: یکی از شاخصهایی که در اثر آسیب DNA و تولید رادیکالهای آزاد دچار تغییر میشود، ژن 1-PARP است که در بروز التهاب، آپوپتوزیس و نکروزیس نقش مهمی دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر بیان ژن 1-PARP قلبی در موشهای صحرایی نر وابسته به متامفتامین بود.
روش کار: در یک مطالعه تجربی، موشهای صحرایی به کمک روش تصادفی ساده در چهار گروهشم، متامفتامین، متامفتامین-کنترل و متامفتامین-تمرین تناوبی با شدت بالا قرار گرفتند. ابتدا تزریق متامفتامین به مدت 21 روز انجام شد. بعد از پایان این مرحله گروه متامفتامین-تمرین تناوبی با شدت بالا به مدت 8 هفته و 5 جلسه در هفته، تمرین تناوبی با شدت بالا را انجام دادند. در مطالعه حاضر بافت بطن چپ قلب موشهای صحرایی برای بررسی میزان بیان ژن 1-PARP مورد استفاده قرار گرفت. دادهها با استفاده از نرم افزار Prism GraphPad نسخه 8 در سطح معناداری 05/0
یافته ها: نتایج نشان داد که 21 روز تزریق متامفتامین باعث افزایش میزان بیان ژن 1-PARP قلبی در گروه متامفتامین در مقایسه با گروهشم میشود 025/0=P و 8 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا باعث کاهش میزان بیان این ژن در گروه متامفتامین-تمرین تناوبی با شدت بالا در مقایسه با گروههای متامفتامین 974/0=P و متامفتامین-کنترل 993/0=P نمیشود.
نتیجه گیری: به نظر میرسد که مصرف مزمن متامفتامین باعث افزایش بیان ژن 1-PARP قلبی در موشهای صحرایی شده است و در حیطه درمانی، تمرینات تناوبی با شدت بالا قادر به کاهش بیان این ژن نیست. با توجه به اینکه در این زمینه تحقیقات کمی صورت گرفته است و مکانیسمهای مولکولی درگیر در این مسیر بهخوبی روشن نشده است، به پژوهشگران پیشنهاد میشود در این زمینه تحقیقات بیشتری انجام دهند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تمرین تناوبی با شدت بالا، PARP-1 ، متامفتامین، قلب

عنوان انگلیسی The Effect of Eight Weeks of High-Intensity Interval Training on Cardiac PARP-1 Gene Expression in Methamphetamine-Dependent Male Rats
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: One of the markers that change due to deoxyribonucleic acid (DNA) damage and the production of free radicals in the poly (ADP-ribose) Polymerase-1 (PARP-1) gene, which plays an essential role in inflammation, apoptosis, and necrosis. This study aimed to evaluate the effect of eight weeks of high-intensity interval training on cardiac PARP-1 gene expression in methamphetaminedependent male rats.
Method: In an experimental study, rats were divided into four groups sham, methamphetamine, methamphetamine-control, and methamphetamine-highintensity interval training, using a simple random technique. First, methamphetamine was injected for 21 days. At the end of this phase, the methamphetamine-highintensity interval training group performed high-intensity interval training for eight weeks and five sessions per week. In the present study, the left ventricular tissue of rats' hearts was used to evaluate the PARP-1 expression gene. Data were analyzed using the GraphPad Prism 8 software at a P < 0.05.
Results: The results showed that 21 days of methamphetamine injection increased the cardiac PARP-1 expression gene in the methamphetamine group compared to the sham group (P= 0.025). Eight weeks of high-intensity interval training did not decrease the expression of this gene in the methamphetamine-high-intensity interval training group compared to methamphetamine (P= 0.974) and methamphetaminecontrol (P= 0.993) groups.
Conclusion: Chronic methamphetamine use has increased the cardiac PARP-1 expression gene in rats. In the treatment field, high-intensity interval training cannot reduce the expression of this gene. Given that little research has been done in this field and the molecular mechanisms involved in this pathway are not well understood, researchers are suggested to do further research in this field.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله High-Intensity Interval Training, PARP-1, Methamphetamine, Heart

نویسندگان مقاله هادی شهرآبادی | Hadi Shahrabadi


امیرحسین حقیقی | Amir Hossein Haghighi


رویا عسکری | Roya Askari


مجید اسدی شکاری | Majid AsadiShekaariنشانی اینترنتی http://journal.nkums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-776&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده علوم پایه
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات