مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، جلد ۱۴، شماره ۱، صفحات ۲۹-۳۷

عنوان فارسی بررسی علل عدم مراجعه مردان به مراکز بهداشتی و درمانی جهت دریافت خدمات سلامت
چکیده فارسی مقاله مقدمه: لازمه داشتن جامعه سالم، سلامت خانواده است. نتایج مطالعات نشان داده که مردان بیشتر از زنان به بیماری دچار شده و میزان مرگ و میر آنان نیز بالاتر است، با این وجود هنوز هم درصد بالایی از مردان جهت دریافت خدمات سلامت مراجعه نمینمایند، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی علل عدم مراجعه مردان به مراکز بهداشتی درمانی انجام گردید.
روش کار: این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1399 بر روی 380 نفر از مردان بالای 18 سال انجام گرفت. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه ای دو قسمتی شامل سؤالات جمعیت شناختی و عوامل مؤثر بر عدم مراجعه مردان به مراکز بهداشتی و درمانی انجام شد. روش نمونه گیری بصورت چند مرحله ای بود. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS16 و با استفاده از آزمونهای تی مستقل و آنالیز واریانس و آزمون های تعقیبی شفه انجام شد.
یافته ها: براساس نتایج مطالعه عدم مراجعه مردان به مراکز بهداشتی درمانی با نوع قومیت و سطح تحصیلات 05/0

P ارتباط معنی دار نداشت. شرایط فیزیکی نامناسب مراکز سلامت 67/14 95/±82 و عدم اعتماد به پرسنل بهداشتی 13/17 14/±80 از مهمترین عوامل و همچنین اطلاعات و شناخت ناکافی 37/25 22/±61 کم اهمیتترین عوامل عدم مراجعه مردان به مراکز بهداشتی و درمانی بود.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، لزوم بهبود وضعیت فیزیکی مراکز و رازداری و محرمانگی اطلاعات، داشتن رفتار مناسب با مردم و ارتقاء مهارت پرسنل حائز اهمیت می باشد؛ لذا به مدیران بهداشتی پیشنهاد می گردد تا سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مناسب را در جهت افزایش آمار مراجعه مردان به مراکز انجام دهند

کلیدواژه‌های فارسی مقاله مردان، خدمات بهداشتی، سلامت

عنوان انگلیسی Investigating the Reasons for Not Referring Men to Health Centers to Receive Health Services
چکیده انگلیسی مقاله Introduction: A healthy society requires a healthy family. Studies have shown that men are more affected by the disease than women, and their mortality rate is higher than women. However, many men do not go to health centers to receive health services, so this study was conducted to investigate why men do not go to health centers.
Method: This descriptive cross-sectional study was performed in 2020 on 380 men over 18. Data were collected using a two-part questionnaire including demographic questions and factors affecting men's lack of referral to health centers. The sampling method was multi-stage. Data analysis was performed by SPSS16 statistical software using an independent t-test, analysis of variance, and Scheffe post hoc tests.
Results: According to the results of the study, non-referral to the centers had a significant relationship with ethnicity (p = 0.023) and level of education (p < 0.001). At the same time, there was no significant relationship between age, marriage, economic status, or occupation (p> 0.05). The inadequate physical condition of health centers (82.95 ±14.67) and lack of trust in health personnel (82.95 ±14.67) of the most important, as well as insufficient information and knowledge (61.22 ± 25.37). The least important factors were the lack of referral of men to health centers.
Conclusion: According to the findings, the need to improve the physical condition of the centers and confidentiality, the confidentiality of information, proper treatment of people, and enhancing personnel skills is important. These cases have been suggested to health managers so that with appropriate policies and planning, we can see an increase in the number of men going to the centers.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Men, Health Services, Health

نویسندگان مقاله زهرا حسینی | Zahra Hosseini


محتشم غفاری | Mohtasham Ghaffari


سکینه رخشنده رو | Sakineh Rakhshanderou


یاسمن جعفری | Yasaman Jafari


حمیدرضا شرکاء | Hamid Reza Shorakaنشانی اینترنتی http://journal.nkums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-774&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده علوم پایه
نوع مقاله منتشر شده مقاله پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات